25.04.2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” hazırlanmış ve bu kanunun 7. Maddesine istinaden “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmelik kapsamında; etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkeler;

– Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci

– Halka Hizmet Bilinci

– Hizmet Standartlarına Uyma

– Amaç Ve Misyona Bağlılık

– Dürüstlük Ve Tarafsızlık

– Saygınlık Ve Güven

– Nezaket Ve Saygı

– Yetkili Makamlara Bildirim

– Çıkar Çatışmasından Kaçınma

– Görev Ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

– Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama Yasağı

– Kamu Malları Ve Kaynaklarının Kullanımı

– Savurganlıktan Kaçınma

– Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan

– Bilgi Verme, Saydamlık Ve Katılımcılık

– Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu

– Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler

– Mal Bildiriminde Bulunma

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir.  Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe  girdiği tarihten itibaren  Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.

Komisyondaki Görevi Adı Soyadı Görevi
Komisyon Başkanı Leyla GÜNCER Belediye Başkan Yardımcısı
Komisyon Üyesi Dilek Çetin ÇİVİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Komisyon Üyesi Reşide CANDAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü