Temizlik ve Çevre Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

TEMİZLİK VE ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1. Madde: Amaç
Bu yönetmelik, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü görev, sorumluluk ve yetki alanlarını belirler.

2. Madde: Kapsam
Bu yönetmelik hükümleri, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’nde uygulanır.

3. Madde: Tanımlar
Bu yönetmelik uygulamasında;
a) Belediye; Lüleburgaz Belediyesi’ni,
b) Birim; Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’nü,
c) Alt Birim; Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’ne bağlı alt birimleri,
d) Prosedür; Uygulama birliğini sağlamak amacıyla kurumun belirli bir işlem veya faaliyetine ilişkin esasları belirleyen, süreç değişikliklerine göre revize edilen kurum içi işleyişi anlatan yönlendirici dokümanı (Bütçe Hazırlama Prosedürü, İzin Prosedürü vb.),
e) EBYS; Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni,
f) İdari İşler Görevlisi; her müdürlükte evrak kayıt kontrol, tedarik, diğer birimlerle idari koordinasyon konularında görevli çalışanı ifade eder.

4. Madde: Dayanaklar
Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu 15/b, 18/m bentleri ve 48.madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı ve Bağlılık

5. Madde: Organizasyon Yapısı
Temizlik ve Çevre Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan alt birimlerden oluşur:
5.1. Çevre Temizliği
5.2. Çevre Sağlığı
5.3. Çevre Denetimi
5.4. İdari İşler Yönetimi

6. Madde: Bağlılık
Temizlik ve Çevre Müdürü Belediye Başkanı’nın görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlıdır.

Organizasyon Şeması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’nün Ana Sorumlulukları ve Görevleri

7. Madde: Müdürlüğün Ortak Sorumlulukları

7.1. Kurum ve Birim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması
7.2. Birim Bütçesinin Yönetimi
7.3. Planlı İş Yürütümü, Kontrol ve Diğer Birimlerle Koordineli Çalışma
7.4. Tedarik Yönetimi
7.5. İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi
7.6. Çalışan Yönetimi
7.7. İş Sağlığı ve Güvenliği
7.8. Geliştirme/İyileştirme

8. Madde: Müdürlüğün Ana Faaliyet Sorumlulukları
8.1. Cadde, Sokak ve Meydan ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi
8.2. Atık Yönetimi
8.3. Çevre Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
8.4. Haşere ve/veya Kemirgen Mücadelesi
8.5. Hayvanların Korunması ve Tedavi Hizmeti
8.6. Sokak Hayvanı Sahiplendirme
8.7. Geçici Süreli Hayvan Bakımevinin Yönetimi
8.8. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi

9. Madde: Temizlik ve Çevre Müdürünün Sorumlulukları ve Görevleri

9.1. Müdürün Ortak Sorumlulukları ve Görevleri

9.1.1. Kurum ve Birim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması
Kurumun Stratejik Hedeflerinin planlanmasına katkı sağlamak amacıyla, Mali Hizmetler-Strateji ve Bütçe birimi koordinasyonunda Kurum Hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarına aktif olarak katılır ve katkı sağlar. Biriminin hedef kartını (hedeflerini, göstergelerini, destekleyici faaliyet/projelerini) kurum hedefleriyle uyumlu olarak, kendisine bağlı çalışanları ile birlikte belirler, hedef kartının Mali Hizmetler-Strateji ve Bütçe birimi ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, biriminin çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

9.1.2. Birim Bütçesinin Yönetimi
Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, Stratejik Amaç ve Hedeflerle uyumlu olarak, Biriminin sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerini hazırlar. Bu kapsamda, birimine ait faaliyetler konusunda kurumun ilgili birimleriyle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait taslak harcama bütçesini belirleyerek Mali Hizmetler-Strateji ve Bütçe birimine iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu Birim harcamalarını yönetir/yönlendirir.

9.1.3. Planlı İş Yürütümü, Kontrol ve Diğer Birimlerle Koordineli Çalışma
Birim sorumluluğundaki görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla; kendisine bağlı çalışanları ile koordineli olarak işleri planlar/planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde önlemler alır/alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir. Kurum içi diğer birimlerle birlikte yürütülmesi gereken çalışmalarda, tüm kademelerdeki çalışanların birlikte çalışarak faaliyeti yürütmesi veya problemi çözümlemesi anlayışına öncülük eder.

9.1.4. Tedarik Yönetimi
Biriminin hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı çalışanlar ile koordineli planlar, birim bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanması için gerekli görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım süreçlerinin gelişimini izler, alımın gerçekleşmesini sağlar. Sonlandırılan alım süreçlerine yönelik hak edişlerin Gerçekleştirme Görevlisi tarafından ödenmesine yönelik gerekli işleyişi yönetir / yönlendirir.

9.1.5. İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, biriminin iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini, kendisine bağlı çalışanlar ile koordineli olarak izler, gerçekleşmesini sağlar. Gerektiğinde gerçekleşmesine yönelik önlemleri alır.

9.1.6. Çalışan Yönetimi
Biriminin tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri bağlı çalışanları ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, gelişmeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm çalışanları için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının gerçekleşmesini sağlar, sonuçlarını değerlendirir, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak önlem alır/alınmasını sağlar.

9.1.7. İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurumun iş sağlığı ve iş güvenliği standartlarına uygun çalışmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanında çalışan tüm personelin işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliği kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlar.

9.1.8. Geliştirme/İyileştirme
Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder, çalışanlarının katılımını sağlar, bu çalışmalarda iyileştirici/geliştirici öneriler sunar/sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme/iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

9.2. Müdürün Ana Sorumlulukları ve Görevleri

9.2.1. Cadde, Sokak ve Meydan ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi
Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak ve çevre kirliliğini gidermek amacıyla, kendisine bağlı görevlendirdiği ekiplerle cadde ve sokakların temizlenmesi, evsel, tadilattan çıkan hafriyat atıklarının toplanmasına yönelik çalışmaları kontrol eder, yönetir/yönlendirir.

9.2.2. Atık Yönetimi
Çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla, geri kazanılabilir atıkların (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar vb.) toplanması ve bertarafı konusundaki çalışmalar ile ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar. Kendisine bağlı görevlilerin çevre mevzuatı ile uyumlu olarak belirlediği standartlarda, geri kazanılabilir atıkların toplanması ve bertarafı sürecini yönetir/yönlendirir. Bu kapsamda, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda bilinçlendirme çalışmalarını planlar ve gerçekleştirilmesini sağlar

9.2.3. Çevre Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla, görevlendirdiği Çevre Denetimi Birimi aracılığıyla planlı çevre denetimlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, bu kapsamda belirlenen uygunsuzluklarla ilgili idari yaptırımların uygulanması çalışmalarını yönetir/yönlendirir.

9.2.4. Haşere ve/veya Kemirgen Mücadelesi
Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla, çevre ve toplum sağlığı açısından zararlı kabul edilen kemirgen ve haşere mücadelesinin çevre standartlarına uygun gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yönetir/yönlendirir. Belediye tesislerinde kemirgen mücadelesi yapılmasını ve kontrolünü sağlar.

9.2.5. Hayvanların Korunması ve Tedavi Hizmeti
Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla, sokak hayvanlarının uygun standartlarda sokaklardan alınarak, aşı ve tedavilerinin yapılmasına yönelik sürecin işleyişini kontrol eder, yönetir/yönlendirir. Bu kapsamda, kontrollü üremeyi sağlamak üzere, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının, kendisine bağlı polikliniklerde Veteriner Hekim tarafından yapılmasını sağlar. Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının tedavisi tamamlandıktan sonra sokağa geri bırakılmasını, sokağa bırakılması uygun olmayan hayvanların ise bakımevinde kalmalarını sağlar. Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına aldırır. Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde ilgili yasal mevzuatın uygulanmasını sağlar.

9.2.6. Sokak Hayvanı Sahiplendirme
Sağlıklı çevre gelişimi ve hayvan haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla, sokaklardan alınan hayvanlarının aşı ve tedavileri tamamlandıktan sonra, gelen vatandaş taleplerini değerlendirerek hayvanların sahiplendirilmesi faaliyetlerini yönetir/yönlendirir. Sahiplendirmeyi teşvik edecek/hayvan sevgisi kazandıracak nitelikte çalışmalar/etkinlikler planlar ve kurum içi ilgili birimlerle koordineli olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

9.2.7. Geçici Süreli Hayvan Bakımevinin Yönetimi
Sağlıklı çevre gelişimi ve Geçici süreli Hayvan Bakımevinin sürdürülebilir hizmet vermesini sağlamak amacıyla, birimin ziyaret saatlerini, temizliğinin yapılması işlemlerini, bakımevinde bulunan sokak hayvanlarına uygulanacak bakım standartlarını kendisine bağlı çalışanlarıyla koordineli olarak belirler ve bakımevi kapsamındaki hizmetleri belirlenen standartlarda yürütülmesini sağlar.

9.2.8. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, çevre etkinliklerinin düzenlenmesine öncülük eder, kurumun ilgili birimleriyle planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik koordinasyonu ve işbirliğini sağlar. Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimlerinin düzenlenmesini ve sertifika almaya hak kazananlara sertifika verilmesi çalışmalarını yönetir/yönlendirir.

10. Madde: Temizlik ve Çevre Müdürlüğü Alt Birimlerinin Ana Sorumlulukları
10.1. Çevre Temizliği Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.1.1. Cadde, Sokak Ve Meydan ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi
10.1.2. Atıkların (Ambalaj Atıkları, Bitkisel Atık Yağlar vb.) Toplanması ve Bertarafı
10.1.3. Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Konusunda Bilinçlendirme Çalışmalarının Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

10.2. Çevre Sağlığı Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.2.1. Haşere ve/veya Kemirgen Mücadelesi
10.2.2. Sokak Hayvanlarının Toplanması, Tedavisi
10.2.3. Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi, Sahiplendirilemeyen Hayvanların Kontrollü Olarak Sokağa Bırakılması
10.2.4. Geçici Hayvan Bakımevinin Yönetimi

10.3. Çevre Denetimi Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.3.1. Çevre Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
10.3.2. Çevre Bilinçlendirme Etkinliklerinin (çevre sağlığı, atıkların kaynağında ayrıştırılması, hayvan sevgisi vb.) Planlanması ve İlgili Birimlerle Koordineli ve İşbirliği ile Gerçekleştirilmesi

10.4. İdari İşler Yönetimi Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.4.1. Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Sisteminin Kurulması ve Takibi
10.4.2. Arşiv Yönetimi
10.4.3. Çalışanların İzin, Rapor, Mesai Bildiriminin Takibi
10.4.4. Bütçe Takibi
10.4.5. Satın Alma Taleplerinin Alınması, Kontrolü ve Gerekli Onayların Alınması
10.4.6. Gelen Faturaların Takibi, Kontrolü ve Gerekli Onayların Alınması
10.4.7. Hizmet Sağlayıcılarla İlgili Ödeme Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi ve Takibi
10.4.8. Kurum içi Yönetim Raporlama için Veri Derleme ve İlgili Birimlerle Koordinasyonu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yazışma, Dosyalama ve Arşivleme Yönetimi

11. Madde: Yazışma
11.1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.
11.2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdürün parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
11.3. Müdürlüğe fiziki olarak gelen evrakın, önce EBYS üzerinde kaydı yapılarak referans numarası verilir. EBYS üzerinden ve/veya fiziki olarak gelen evrak, Müdür tarafından ve/veya görevlendirdiği İdari İşler Görevlisi tarafından EBYS üzerinden ilgilisine havale edilir. Havale edilen çalışan evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.
11.4. Gelen ve giden evraklar elektronik ortamda referans ve kayıt numarasına göre işlenir. Evrakların elektronik ortamda havalesi yapıldığında çalışana zimmetlenmiş sayılır. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. Müdürlüğe diğer birimden gelen/yönlendirilen evraklar, İdari İşler Görevlisine elektronik ortamda zimmetlenir.

12. Madde: Dosyalama ve Arşivleme
12.1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmalar “standart dosya planına” göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
12.2. İşlemi biten evraklar “standart dosya planına” göre arşivlenir.
12.3. Arşivlerdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve bağlı olduğu yönetici sorumludur.
12.4. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arşivlenme süresi dolan evrakların tasnif ve imha işlemleri yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Görev Devir Teslim

13. Madde: Yetki
13.1. Temizlik ve Çevre Müdürü, Başkan Yardımcısının onayını alarak bu yönetmeliğin maddelerinin yürütümünde yetkilidir. Bu kapsamda; Temizlik ve Çevre Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.
13.2. Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar; yukarıda anılan kapsamdaki görevleri beklenen hizmet standartları ve mevzuatla uyumlu olarak yerine getirilmesinden yükümlü ve müdüre karşı sorumludur.

14. Madde: Görev Devir Teslim
Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda üstlendiği görev gereği her türlü dosya, yazı ve belgeleri, zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslim yapması zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz. Çalışanın ölümü halinde, görevi gereği sorumluluğu altında olan dosya, yazı ve belgeleri, zimmeti altında bulunan eşyaları Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

15. Madde: İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

16. Madde: Yürürlük

Bu yönetmelik Lüleburgaz Belediye Meclis kararının mevzuatla uyumlu onayı doğrultusunda yürürlüğe girer, en geç 3 gün içinde web sitesinde yayımlanır.

17. Madde: Yürütme
Bu yönetmelik hükümleri Lüleburgaz Belediye Başkanı adına Temizlik ve Çevre Müdürü tarafından yürütülür.

18. Madde: İşbu yönetmelik 18 maddeden oluşur.