Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1. Madde: Amaç

Bu yönetmelik, Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görev, sorumluluk ve yetki alanlarını belirler.

2. Madde: Kapsam
Bu yönetmelik hükümleri, Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

3. Madde: Tanımlar
Bu yönetmelik uygulamasında;
a) Belediye; Lüleburgaz Belediyesi’ni,
b) Birim; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
c) Alt Birim; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı alt birimleri,
d) Prosedür; Uygulama birliğini sağlamak amacıyla kurumun belirli bir işlem veya faaliyetine ilişkin esasları belirleyen, süreç değişikliklerine göre revize edilen kurum içi işleyişi anlatan yönlendirici dokümanı (Bütçe Hazırlama Prosedürü, İzin Prosedürü vb.),
e) EBYS; Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni,
f) İdari İşler Görevlisi; her müdürlükte evrak kayıt kontrol, tedarik, diğer birimlerle idari koordinasyon konularında görevli çalışanı ifade eder.

4. Madde: Dayanaklar
Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu 15/b, 18/m bentleri ve 48.madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon Yapısı ve Bağlılık

5. Madde: Organizasyon Yapısı
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan alt birimlerden oluşur:
5.1. Muhtarlık Hizmetleri
5.2. Sosyal Gelişim Hizmetleri
5.3. Sosyal Yardım Hizmetleri
5.4. Spor Hizmetleri
5.5. İdari İşler Yönetimi
5.6. Çocuk Hakları Birimi

5.7. Kadın Hakları Birimi

6. Madde: Bağlılık
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Belediye Başkanı’nın görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlıdır.

Organizasyon Şeması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Ana Sorumlulukları ve Görevleri

7. Madde: Müdürlüğün Ortak Sorumlulukları
7.1. Kurum ve Birim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması
7.2. Birim Bütçesinin Yönetimi
7.3. Planlı İş Yürütümü, Kontrol ve Diğer Birimlerle Koordineli Çalışma
7.4. Tedarik Yönetimi
7.5. İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi
7.6. Çalışan Yönetimi
7.7. İş Sağlığı ve Güvenliği
7.8. Geliştirme/İyileştirme

8. Madde: Müdürlüğün Ana Faaliyet Sorumlulukları
8.1. Muhtarlıklarla İlişkilerin Yönetimi
8.2. Sosyal Gelişim Hizmetlerinin Projelendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
8.3. Sosyal Yardım Programlarının Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
8.4. Spor Hizmetlerinin Projelendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
8.5. Etkinlik Taleplerinin Yönetilmesi ve Kurum Tesislerinin Tahsis Edilmesi

8.6. Çocuk Hakları Birimi Hizmetlerinin Projelendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi

“8.7. Kadın Hakları Birimi Hizmetlerinin Projelendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi

9. Madde: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları ve Görevleri
9.1. Müdürün Ortak Sorumlulukları ve Görevleri
9.1.1. Kurum ve Birim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması
Kurumun Stratejik Hedeflerinin planlanmasına katkı sağlamak amacıyla, Mali Hizmetler- Strateji ve Bütçe birimi koordinasyonunda Kurum Hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarına aktif olarak katılır ve katkı sağlar. Biriminin hedef kartını (hedeflerini, göstergelerini, destekleyici faaliyet/projelerini) kurum hedefleriyle uyumlu olarak, kendisine bağlı çalışanları ile birlikte belirler, hedef kartının Mali Hizmetler-Strateji ve Bütçe birimi ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, biriminin çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

9.1.2. Birim Bütçesinin Yönetimi
Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, Stratejik Amaç ve Hedeflerle uyumlu olarak, Biriminin sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerini hazırlar. Bu kapsamda, birimine ait faaliyetler konusunda kurumun ilgili birimleriyle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait taslak harcama bütçesini belirleyerek Mali Hizmetler-Strateji ve Bütçe birimine iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu Birim harcamalarını yönetir/yönlendirir.

9.1.3. Planlı İş Yürütümü, Kontrol ve Diğer Birimlerle Koordineli Çalışma
Birim sorumluluğundaki görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla; kendisine bağlı çalışanları ile koordineli olarak işleri planlar/planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde önlemler alır/alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir. Kurum içi diğer birimlerle birlikte yürütülmesi gereken çalışmalarda, tüm kademelerdeki çalışanların birlikte çalışarak faaliyeti yürütmesi veya problemi çözümlemesi anlayışına öncülük eder.

9.1.4. Tedarik Yönetimi
Biriminin hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı çalışanlar ile koordineli planlar, birim bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanması için gerekli görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım süreçlerinin gelişimini izler, alımın gerçekleşmesini sağlar. Sonlandırılan alım süreçlerine yönelik hak edişlerin Gerçekleştirme Görevlisi tarafından ödenmesine yönelik gerekli işleyişi yönetir / yönlendirir.

9.1.5 .İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, biriminin iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini, kendisine bağlı çalışanlar ile koordineli olarak izler, gerçekleşmesini sağlar. Gerektiğinde gerçekleşmesine yönelik önlemleri alır.

9.1.6 .Çalışan Yönetimi
Biriminin tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri bağlı çalışanları ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, gelişmeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm çalışanları için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının gerçekleşmesini sağlar, sonuçlarını değerlendirir, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak önlem alır/alınmasını sağlar.

9.1.7 .İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurumun iş sağlığı ve iş güvenliği standartlarına uygun çalışmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanında çalışan tüm personelin işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliği kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlar.

9.1.8.Geliştirme/İyileştirme
Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder, çalışanlarının katılımını sağlar, bu çalışmalarda iyileştirici/geliştirici öneriler sunar/sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme/iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

9.2. Müdürün Ana Sorumlulukları ve Görevleri

Kentimizde yaşayan kadınların, aile ve toplum içindeki bedensel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik hak temelli çalışmalar gerçekleştirilmesini, kadın hakları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar yapılmasını ve etkinlikler düzenlenmesini, kadınların hiçbir ayrım gözetmeksizin başvuruda bulunabildikleri, psikolojik, hukuksal danışmanlık veren, sosyal hizmet yönlendirmelerinde bulunan, çeşitli kadın örgütleri ve STK’lar ile kadına yönelik şiddet, bunun nedeni olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılık konularında bilinçlendirici çalışmalar yapılmasını ve etkinlikler düzenlenmesini sağlar.

9.2.1. Muhtarlık İhtiyaçlarının Karşılanması
Yerel yönetimin ilk idari katmanı muhtarlıkların mahalle bazında ihtiyaçlarını karşılamak üzere; muhtarlıkları düzenli aralıklarla yerinde ziyaret eder, mahallede oluşmuş talep/öneri/şikâyetleri alır, bu kapsamı rapor haline getirir, bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ile paylaşır. Mutabık kalınan içerik doğrultusunda ilgili Birimlere yazılı olarak Muhtarlık talep/öneri/şikâyetlerini iletir, gelişimini izler. Talep/öneri/şikâyetin sonlandırılmasına yönelik işleyişe ait Muhtarlıklara geri bildirimde bulunur.

9.2.2. Muhtarlıklarla İletişim
Belediye hizmetlerini/etkinlikleri konusunda mahalle bazında iletişimi etkin kılmak amacıyla, farklı iletişim mecralarında (WhatsApp, telefon vb.) hizmet tanıtımı/etkinliklerle ilgili planı/programları paylaşır, geribildirimleri Başkan Yardımcısı ile değerlendirerek olumsuz bir sonuç oluşmayacak şekilde önlem alır. Bu kapsamda, mahalle bazlı etkinliklerle ilgili gerektiğinde mahalle sakinlerinin katılımına yönelik faaliyetleri Muhtarlarla ve/veya kurum içi İlgili Birimlerle koordine eder (Kültür Gezileri, Mahalle Kahvaltıları vb.).

9.2.3. Sosyal Gelişim Hizmetlerinin Projelendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
Kentin sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla, yıllık sosyal etkinlik takvimini hazırlar, takvim doğrultusunda etkinlikleri projelendirir, proje kapsamı doğrultusunda Etkinlik Birimlerini görevlendirir, etkinlik programının ayrıntılı hazırlanmasını sağlar, etkinlikte görev yapacak kurum içi ve dışı paydaşlarla iletişim kurar/kurulmasını sağlayarak, etkinlikteki rol/sorumluluklarını etkinlik programı ile birlikte paylaşır. Etkinliğin duyurulması konusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli çalışır. Etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesine öncülük eder, faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesini sağlar. Gerçekleştirilen sosyal etkinliklerin geribildirimlerinin raporlanmasını sağlar ve gerektiğinde iyileştirme önlemlerini alır/alınmasını sağlar.

9.2.4. Sosyal Yardım Programlarının Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
Dezavantajlı grupların sosyal yaşam kalitesini artırmak amacıyla, sosyal yardım gereksinimlerini analiz eder, paydaş kurum (muhtarlıklar, STK vb.) ve gönüllü işbirlikleri ile sosyal yardım programlarının projelendirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Ayrıca, vatandaş talebi doğrultusunda verilecek olan sosyal yardım desteği kapsamında mahalle bazında gelen dilekçeleri derler ve Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında değerlendirmelerin gerçekleşmesini sağlar. Gerçekleştirilecek sosyal yardımların takibini yapar ve yardım arşivinin oluşturulmasını sağlar.

9.2.5. Spor Hizmetlerinin Projelendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
Kentin sağlıklı yaşama ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla, tesislerde gerçekleştirilecek spor etkinlik takvimini hazırlar, takvim doğrultusunda etkinlikleri projelendirir, proje kapsamı doğrultusunda Etkinlik Birimlerini görevlendirir, etkinlik programının ayrıntılı hazırlanmasını sağlar, etkinlikte görev yapacak kurum içi ve dışı paydaşlarla iletişim kurar / kurulmasını sağlayarak, etkinlikteki rol/sorumluluklarını etkinlik programı ile birlikte paylaşır. Etkinliğin duyurulması konusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile koordineli çalışır. Etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesine öncülük eder, faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesini sağlar. Gerçekleştirilen etkinliklerin geri bildirimlerinin raporlanmasını sağlar ve gerektiğinde iyileştirme önlemlerini alır/alınmasını sağlar.

9.2.6. Etkinlik Taleplerinin Yönetilmesi ve Kurum Tesislerinin Tahsis Edilmesi
Kurum tesislerinin yararlanıcılarına en etkin hizmet verebilmek ve tesislerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, kurum tesislerinde sosyal etkinliklere yönelik tahsis taleplerinin alınmasını, tahsise uygunluk ile ilgili işlemlerin yürütülmesini (encümen, makam oluru), tahsis hususunda alınan kararların ilgili kurum kuruluş ya da şahıslara bildirilmesini sağlar. Tesislerin tahsis edilen alanlardaki etkinliklere hazır olmasına yönelik beklentilerini/gereksinimlerini Tesisler Müdürlüğü’ne iletir ve sorumluluk dağılımında mutabık kalır. Etkinlik sırasında tesislerle ilgili belirlenen tüm eksikliklerin/ihtiyaçların Tesisler Müdürlüğü tarafından karşılanmasına yönelik takibi gerçekleştirir.

9.2.7. Çocuk Hakları Faaliyetlerinin Projelendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
Kentimizde yaşayan 0-18 yaş arası çocukların, aile ve toplum içindeki bedensel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik hak temelli çalışmalar gerçekleştirilmesini, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar yapılmasını ve etkinlikler düzenlenmesini sağlar.

10. Madde: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Alt Birimlerinin Ana Sorumlulukları
10.1. Muhtarlık Hizmetleri Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.1.1. Muhtarlık İhtiyaçlarının Karşılanması
10.1.2. Muhtarlıklarla İletişim

10.2. Sosyal Gelişim Hizmetleri Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.2.1. Sosyal Gelişim Hizmetlerinin Projelendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
10.2.2. Sosyal Gelişim Programlarının Paydaş ve Gönüllü İşbirlikleri ile Gerçekleştirilmesi
10.2.3. Hizmet Etkinliğinin Ölçümlenmesi ve Gerektiğinde İyileştirme Önlemlerinin Alınması

10.3. Sosyal Yardım Hizmetleri Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.3.1. Sosyal Yardım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi ve Sosyal Yardım Programlarının Geliştirilmesi
10.3.2. Sosyal Yardım Programlarının Paydaş ve Gönüllü İşbirlikleri ile Gerçekleştirilmesi
10.3.3. Hizmet Etkinliğinin Ölçümlenmesi ve Gerektiğinde İyileştirme Önlemlerinin Alınması

10.4. Spor Hizmetleri Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.4.1. Spor Hizmetlerinin Programlanması ve Gerçekleştirilmesi
10.4.2. Spor Hizmetlerinin Paydaş ve/veya Gönüllü İşbirlikleri ile Gerçekleştirilmesi

10.4.3. Hizmet Etkinliğinin Ölçümlenmesi ve Gerektiğinde İyileştirme Önlemlerinin Alınması
10.4.4. Hizmet Etkinliğinin Ölçümlenmesi ve Gerektiğinde İyileştirme Önlemlerinin Alınması

10.5. İdari İşler Yönetimi Alt Biriminin Ana Sorumlulukları
10.5.1. Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Sisteminin Kurulması ve Takibi
10.5.2. Arşiv Yönetimi
10.5.3. Çalışanların İzin, Rapor, Mesai Bildiriminin Takibi
10.5.4. Bütçe Takibi
10.5.5. Satın Alma Taleplerinin Alınması, Kontrolü ve Gerekli Onayların Alınması
10.5.6. Gelen Faturaların Takibi, Kontrolü ve Gerekli Onayların Alınması
10.5.7. Hizmet Sağlayıcılarla İlgili Ödeme Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi ve Takibi
10.5.8. Kurum içi Yönetim Raporlama için Veri Derleme ve İlgili Birimlerle Koordinasyonu

10.6. Çocuk Hakları Alt Biriminin Ana Sorumlulukları

10.6.1. Çocuk Hakları Faaliyetlerinin Programlanması ve Gerçekleştirilmesi
10.6.2. Çocuk Hakları Faaliyetlerinin Paydaş ve/veya Gönüllü İşbirlikleri ile Gerçekleştirilmesi
10.6.3. Hizmet Etkinliğinin Ölçümlenmesi ve Gerektiğinde İyileştirme Önlemlerinin Alınması

10.7.    Kadın Hakları Alt Biriminin Ana Sorumlulukları

10.7.1. Kadın Hakları Faaliyetlerinin Programlanması ve Gerçekleştirilmesi

10.7.2. Kadın Hakları Faaliyetlerinin Paydaş ve/veya Gönüllü İşbirlikleri ile Gerçekleştirilmesi

10.7.3. Hizmet Etkinliğinin Ölçümlenmesi ve Gerektiğinde İyileştirme Önlemlerinin Alınması

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yazışma, Dosyalama ve Arşivleme Yönetimi

11. Madde: Yazışma

11.1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.
11.2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdürün parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
11.3. Müdürlüğe fiziki olarak gelen evrakın, önce EBYS üzerinde kaydı yapılarak referans numarası verilir. EBYS üzerinden ve/veya fiziki olarak gelen evrak, Müdür tarafından ve/veya görevlendirdiği İdari İşler Görevlisi tarafından EBYS üzerinden ilgilisine havale edilir. Havale edilen çalışan evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.
11.4. Gelen ve giden evraklar elektronik ortamda referans ve kayıt numarasına göre işlenir. Evrakların elektronik ortamda havalesi yapıldığında çalışana zimmetlenmiş sayılır. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. Müdürlüğe diğer birimden gelen/yönlendirilen evraklar, İdari İşler Görevlisine elektronik ortamda zimmetlenir.

12. Madde: Dosyalama ve Arşivleme
12.1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmalar “standart dosya planına” göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
12.2. İşlemi biten evraklar “standart dosya planına” göre arşivlenir.
12.3. Arşivlerdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve bağlı olduğu yönetici sorumludur.
12.4. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arşivlenme süresi dolan evrakların tasnif ve imha işlemleri yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Görev Devir Teslim

13. Madde: Yetki

13.1. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü, Başkan Yardımcısının onayını alarak bu yönetmeliğin maddelerinin yürütümünde yetkilidir. Bu kapsamda; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı ve Başkan’a karşı sorumludur.
13.2. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar; yukarıda anılan kapsamdaki görevleri beklenen hizmet standartları ve mevzuatla uyumlu olarak yerine getirilmesinden yükümlü ve müdüre karşı sorumludur.

14. Madde: Görev Devir Teslim
Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda üstlendiği görev gereği her türlü dosya, yazı ve belgeleri, zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslim yapması zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz. Çalışanın ölümü halinde, görevi gereği sorumluluğu altında olan dosya, yazı ve belgeleri, zimmeti altında bulunan eşyaları Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

15. Madde: İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

16. Madde: Yürürlük

Bu yönetmelik Lüleburgaz Belediye Meclis kararının mevzuatla uyumlu onayı doğrultusunda yürürlüğe girer, en geç 3 gün içinde web sitesinde yayımlanır.
17. Madde: Yürütme
Bu yönetmelik hükümleri Lüleburgaz Belediye Başkanı adına Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü tarafından yürütülür.
18. Madde: İşbu yönetmelik 18 maddeden oluşur.