Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

VERİ SORUMLUSU HAKKINDA

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ tarafından hazırlanmıştır.

 

Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Belediyemiz, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini Kanunun 5inci ve 6ncı maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

 

Kişisel verileriniz, belediyecilik hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir;

 • Adres güncellemelerinin yapılması
 • Adres Tespiti İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi
 • Aile Sosyal yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Asansör Tescil Ruhsat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi, Ruhsat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatı
 • Belediye Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi,
 • Belediye hizmetlerinin yürütülmesi, Belediye gelirlerinin yönetilmesi
 • Bilgilendirme, Etkinlik Duyurusu, Kutlama Mesajlarının Atılması
 • Bilişim güvenliğini sağlanması, iş sürekliliğinin sağlanması
 • Bilişim sisteminin donanım ve yazılım envanterinin oluşturulması, ihtiyaçlarının tespiti ve planlanması
 • Borç durumunun görüntülenmesi
 • Borç takibinin yapılması
 • Cenaze işlemlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanların iş verimliliğinin ve performansının izlenmesi, Bilgi güvenliği ihlallerinin önlenmesi
 • Çevre Hizmetlerin Yerine Getirilmesi
 • ÇTV beyan taleplerin yerine getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Diğer kamu kurumlarına abone belgesinin verilmesi
 • Doğrudan temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Donanım ve Yazılımlarının kullanım envanterinin oluşturulması.
 • E-Belediye tahsilat hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Eğitim süreçlerinin takip edilmesi
 • Eski borçların yapılandırılması
 • Etkinliklerin yönetilmesi
 • Evlendirme işlemlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Fotoğraf ve Videoların sosyal Medyada Yayınlanması izni işlemi
 • Görevlerin yönetilmesi
 • Hafriyat Döküm izin belgesinin verilmesi
 • Hasar tespit raporunun oluşturulması
 • Hizmet kalitesinin arttırılması, Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Hobi bahçesi tahsis işlemi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Huzur haklarının hesaplanması
 • İdari ve hukuki süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi akışının sağlanması
 • İhale süreçlerinin yürütülmesi
 • İmar Planlama Süreçlerinde Değişiklilerin Yönetilmesi
 • İmar Planlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İSG şartlarının yerine getirildiğini denetlemek
 • İstek, öneri ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi
 • İş Edindirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı güvenliği kapsamında sağlık verilerinin tutulması
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için belge verilmesi
 • İzin İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Kamu kurumlarına abone hakkında bilgi verilmesi
 • Kaynak kullanımının ölçülmesi ve optimize edilmesi.
 • Konaklama hizmetinin sunulması
 • Kreş başvuru sürecinin yürütülmesi
 • Kreş kesin kayıt sürecinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Maaşta aile ve çok yardımı ücretinin hesaplanması
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mekanik Proje Kontrol İşlemlerin Yürütülmesi
 • Mezar yeri tahsis işlemi
 • Mimari Proje Kontrol İşlemlerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Hizmetinin Yönetilmesi
 • Ödeme işlemlerinin yapılması
 • Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Personel devamlılığının kontrolü
 • Personel iş verimliliğinin ölçülmesi ve arttırılması
 • Proje Kontrol İşleminin Yürütülmesi
 • Reklam İşlemlerinin yürütülmesi
 • Ruhsat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
 • S plaka tahsis süreçlerinin yürütülmesi
 • Satınalma öncesi piyasa fiyat araştırması
 • Seminer etkinliklerin düzenlenmesi
 • Sıfır Atık Çalışma sürecinin yürütülmesi
 • Sosyal yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Spor hizmetlerinin sunulması
 • Su aboneliği arıza taleplerinin yerine getirilmesi
 • Su aboneliği indirim taleplerinin yerine getirilmesi
 • Su aboneliği talep ve şikayetlerin yönetilmesi
 • Su abonelik bağlantı taleplerin yerine getirilmesi
 • Su abonelik devir ve iptal taleplerin yerine getirilmesi
 • Su abonelik taleplerin yerine getirilmesi
 • Taşınır ve taşınmaz mal ve kaynakların güvenliği
 • Tedarikçilerle iletişimin sağlanması
 • Tevhid İfraz, Yola Terk, İhdas, Parselasyon işlemlerinin yürütülmesi
 • Tıbbi atıkların kontrollü imhasının yapılması
 • Toplantı kararlarının takip edilmesi
 • Ücretsiz otopark işleminin yürütülmesi
 • Varlık yönetim sürecinin yürütülmesi
 • Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Arttırılması
 • Vatandaşların idari işlemlerinin yürütülmesi
 • Vergi Muafiyet işlemlerinin yürütülmesi
 • Vergi Usul Kanununa göre (madde 376) işlem yapılması
 • Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıların kaydının yapılması faaliyeti
 • Yangın olayı değerlendirme raporunun oluşturulması
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kamu Kurumları İle Resmi Yazışmaları Yapılması
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Karar Oluşturmak, Takip Etmek ve Sonuçlandırmak
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

HANGİ KİŞİSEL VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

 

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ olarak yukarıda belirttiğimiz veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

 

Tablo-1: Belediyemiz Tarafından İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu

 

 

 

 

 

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Belediye Başkanı

Kimlik

Ad Soyad, Unvan,  İmza

 

Belediye Encümen Üyesi

Kimlik

Ad Soyad, Unvan,  İmza

 

Belediye Meclis Üyesi

Kimlik

Ad Soyad

 

Belediye Meclis Üyesi

İletişim

Telefon No

 

Çalışan

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik Kamerası Kayıtları

 

Çalışan

İşlem güvenliği

IP Adres,  MAC Adresi, Bilgisayar ID, IP Adres,  MAC Adresi, Bilgisayar ID, Donanım Kaynakları,  Yazılım Kaynakları, Yazılım/ Donanım Kullanım logları

 

Çalışan

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus cüzdanı Seri/Sıra No,  Sicil No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Nüfus Cüzdanı Veriliş Nedeni, Nüfus Cüzdanı Verildiği Yer, Nüfus Cüzdanı Tarihi, Uyruk, Kütük İlk Tescil Tarihi, Medeni Durum Tarihi, Pasaport No, Askerlik Durumu, İmza, Evlilik Durumu, Ehliyet Bilgisi, E-İmza, Unvan, Görevi, Acil Durumda Aranacak Kişi Ad-Soyad, Bilgisayar ID, Kullanıcı Adı, SGK No

 

Çalışan

Özlük

İşe Giriş belgesi Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri

Disiplin Soruşturması, Adli Sicil Bilgileri, Mal Bildirimi Bilgileri

Çalışan

Sağlık

 

Kan Grubu, Engellilik Durumu, Kişisel Sağlık Bilgileri, İşe Giril/ Periyodik Muayene Formu bilgileri

Çalışan

Hukuki İşlem

 

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İcra Bilgileri

Çalışan

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Okul Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi

 

Çalışan

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler

Çalışan

Sendika Dernek

 

Sendika-Dernek Üyeliği

Çalışan

Kılık Kıyafet

 

Beden Ölçüsü, Ayak No

Çalışan

Finans

Banka IBAN No

Taşınmaz Mal Bilgileri, Kooperatif Bilgileri, Taşınır Mal Bilgileri, Banka ve Menkül Değerlere Ait Bilgiler, Altın Mücevherat Bilgileri, Borç Alacak Bilgileri, Diğer Servet Unsurları

Çalışan

İletişim

Adres, Cep Telefon No, Telefon, Acil Durumda Aranacak Telefon No, Araç Plakası, E-Posta

 

Çalışan Adayı

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Ehliyet no, Uyruk, Askerlik Durumu, Referansların Ad Soyadı

 

Çalışan Adayı

İletişim

Adres, E-Posta, Telefon No, Referansların Telefon No

 

Çalışan Adayı

Mesleki Deneyim

Transkript bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar

 

Çalışan Adayı

Sağlık

 

Kan grubu, Kullanılan cihaz ve protezler, Kullanılan ilaçlar, Engellilik durumu, Kişisel sağlık bilgileri

Çalışan Adayı

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

Çalışanın Çocuğu

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi,  Cinsiyeti, Baba Adı, Ana Adı, Okulu, Evlatlık Durumu, Eğitim Durumu

 

Çalışanın Yakını

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Sicil No, Görevi,  Doğum Tarihi, Doğum Yeri

 

Çalışanın Yakını

Finans

 

Taşınmaz Mal Bilgileri, Kooperatif Bilgileri, Taşınır Mal Bilgileri, Banka ve Menkül Değerlere Ait Bilgiler, Altın Mücevherat Bilgileri, Borç Alacak Bilgileri, Diğer Servet Unsurları

Dernek Yetkilisi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, imza

 

Dernek Yetkilisi

İletişim

Adres, Telefon No

 

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Sağlık

 

Sağlık Durumu

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Cinsiyet, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri Doğum Tarihi, Nufüsa Kayıtlı olduğu il-ilçe, Nufasa Kayıtlı Olduğu Mahalle-Köy, Cilt No, Aile Sıra  no, Birey Sıra No, fotoğraf, İmza, kimlik fotokopisi, Uyruk, Unvan

Uyruk, Din

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

İletişim

Adres, Telefon No

 

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

 

Din

Fenni Mesul

Kimlik

Ad Soyad, Unvan, Sicil No, TC Kimlik No, imza, Taahütname, İmza Sirküleri, Bina Fotoğrafı, enerji Kimlik Belgesi, Asansör Tesvil Belgesi, Telekom Yazısı, Yapı Denetim Tutanakları, Teknik Rapor

 

Fenni Mesul

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

Firma Personeli

Kimlik

Ad soyad, TC Kimlik No, Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi

 

Firma Personeli

İletişim

Cep Telefon No, İş Telefon, E-Posta, Adres

 

Firma Personeli

Mesleki Deneyim

İşe Giriş Muayene Formu, İSG Eğitim Belgeleri, İlk Yardımcı Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Görevi

 

Firma Personeli

Sağlık

 

İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu

Firma Yetkilisi

Finans

Banka IBAN No

 

Firma Yetkilisi

Lokasyon

Pafta No, Ada-Parsel No, Cilt/Sahife No, Tapu Fotokopisi

 

Firma Yetkilisi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Vergi No, İmza, Kimlik Fotokopisi, İmza sirküleri, Vergi Levhası, Vergi Mükellifyet Kaydı, Oda Kaydı, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Yetki Belgesi, Vekaletname, Unvan, Sicil No, İmza, Tapu Fotokopisi, Kat karşılığı arsa payı sözleşmesi, su sayaç no, Ruhsat Fotokopisi, Araç Fotoğrafı, Plaka No, Araç Takip Sistemi Kullanıcı Belgesi, Tahsilat Makbuzu, Vekil Ad-Soyad

 

Firma Yetkilisi

Hukuki İşlem

 

Adli Sicil Kaydı

Firma Yetkilisi

İletişim

Cep Telefon No, Adres, E-Posta, İkametgah Belgesi, Telefon No, Ada-Parsel No

 

Hekim

Kimlik

Ad Soyad, Sicil No, İmza, Unvan

 

Hizmet Alan Kişi

Kimlik

Ad Soyad, İmza

 

Hizmet Alan Kişi

İletişim

Telefon No

 

İşletmeci

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

İşletmeci

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Vergi No, İmza, İmza Sirküleri, Vekaletname, Apartman Karar Defteri, Noter Onaylı Muvaffakatname

 

Katip Üye

Kimlik

Ad Soyad, Unvan,  İmza

 

Kursiyer

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum tarihi, Doğum Yeri

 

Kursiyer

İletişim

Adres, E-Posta, Telefon No

 

Meclis Üyesi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Unvan

 

Meclis Üyesi

Finans

Banka IBAN No

 

Mükellef

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, İmza, Vergi Kimlik No,

 

Mükellef

İletişim

Adres, Telefon No

 

Müteahhit

Kimlik

Ad Soyad, Unvan, Sicil No, TC Kimlik No, İmza Sirküleri, Ticaret Odası Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, Vekaletname, Taahhütname, Kat Karşılığı-İnşaat Yapım Sözleşme, Yetki Belgesi, Yetki Belgesi, Bina Fotoğrafı, enerji Kimlik Belgesi, Asansör Tesvil Belgesi, Telekom Yazısı, Yapı Denetim Tutanakları, Teknik Rapor, Teminat Mektubu, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza, İmza Sirküleri

 

Müteahhit

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

Öğrenci (Kreş)

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyeti, Fotoğraf, Anne-Baba bilgileri, Kardeşlerin Ad ve Soyadı,  İrtibat Kişisi Ad Soyad, Kimlik Fotokopisi, Veli İmza, Veli Adı-Soyadı

 

Öğrenci (Kreş)

İletişim

Adres,  İrtibat Kişisi Telefon

 

Öğrenci (Kreş)

Sağlık

 

Kan Grubu, Sağlık Bilgileri, Aşı Kartı, Sağlık Raporu

Öğrenci (Kreş)

Görsel ve İşitsel Kaytılar

Fotoğraf, Video Kayıtları

 

Öğrenci Velisi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No,  Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Eşinin Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, fotoğraf, Maaş Bordrosu, Vergi Levhası

 

Öğrenci Velisi

İletişim

Adres, İkametgah Belgesi

 

Çalışan Eşi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Evlenme Tarihi, Çalışma Bilgileri, Aile Cüzdanı Seri No

 

Plan Müellifi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Oda kaydı, Şehir Planlama Karne No

 

Plan Müellifi

İletişim

Adres, Telefon No

 

Proje Denetçisi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Oda Sicil No, İmza, Tapu Fotokopisi, İmar Durum Belgesi, Müellifleirnleirn Taahhütnameleri, Yapı Denetim Bilgileri, TUS Taahhütnameleri, Müteahhit Taahhütnamesi, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Şantiye Şefi Taahüütname

 

Proje Denetçisi

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

Proje Müellifi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Oda Sicil No, İmza, Tapu Fotokopisi, İmar Durum Belgesi, Müellifleirnleirn Taahhütnameleri, Yapı Denetim Bilgileri, TUS Taahhütnameleri, Müteahhit Taahhütnamesi, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Şantiye Şefi Taahüütname, Diploma, Meslek Odası Sicil No, İmza sirküleri, Sicil Belgeleri, Taahhütname

 

Proje Müellifi

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

Protokol Kişisi

Kimlik

Ad Soyad

 

Protokol Kişisi

İletişim

Telefon No, E-Posta

 

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Öğrenci Belgesi,  Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Eşinin Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Çocukların Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Fakirlik İlmühaberi, Kimlik Fotokopisi, fotoğraf,

 

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

İletişim

Adres, Telefon No, ikametgah Belgesi

 

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

Sağlık

 

Engelli Raporu

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Adli Sicil Kaydı, Disiplin Cezası Belgesi

Sosyal Yardım İçin Başvuran Öğrenci

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Öğrenci Belgesi, Transkript, Bursluluk Belgesi, 18 Yaş Üstü için Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi

 

Sosyal Yardım İçin Başvuran Öğrenci

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Adli Sicil Kaydı, Disiplin Cezası Belgesi

Sosyal Yardım İçin Başvuran Öğrenci

Sağlık

 

Engelli Raporu

Sporcu

İletişim

Adres, E-Posta, Telefon No

 

Sporcu

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, fotoğraf, İmza

 

Sporcu

sağlık

 

Kan Grubu

Stajyer

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, İmza, Kimlik Fotokopisi

 

Stajyer

İletişim

Adres, E-Posta, Telefon No, Veli Telefon No, Rehber Öğretmen Telefon No

 

Stajyer

Mesleki Deneyim

Okul Bilgileri

 

Stajyer

Finans

Banka IBAN No

 

Stajyer

İşlem güvenliği

IP Adres,  MAC Adresi, Bilgisayar ID, Donanım Kaynakları,  Yazılım Kaynakları, Yazılım/ Donanım Kullanım logları

 

STK Yetkilisi

Kimlik

Ad Soyad

 

Şantiye şefi

Kimlik

Ad Soyad, Unvan, Sicil No, TC Kimlik No, imza, Oda Kayıt Belgesi, İmza Sirküleri, Taahhütname, Sözleşme, Bina Fotoğrafı, enerji Kimlik Belgesi, Asansör Tesvil Belgesi, Telekom Yazısı, Yapı Denetim Tutanakları, Teknik Rapor

 

Şantiye şefi

İletişim

Adres, Yerleşim Yeri Belgesi, Telefon No

 

Taşınmaz Sahibi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, imza, Kimlik Fotokopisi, Vekaletname, Kart Karşılığı Sözleşmeler, Bina Fotoğrafı, enerji Kimlik Belgesi, Asansör Tescil Belgesi, Telekom Yazısı, Yapı Denetim Tutanakları, Teknik Rapor, Güncel tapu kaydı, Unvan, Oda Sicil No, Vergi No, Vakelat Bilgisi, Tapu Kaydı Bilgisi, Harita Teknik Folyo, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Tapu Fotokopisi, Kat Karşılığı Arsa Payı Sözleşmesi

 

Taşınmaz Sahibi

İletişim

Adres, İkametgah Belgesi, Telefon No, E-Posta, Ada-Parsel No

 

Teklif veren kişi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Sicil No, İmza, İmza Sirküleri, Unvan, Vergi No, Kimlik Fotokopisi,  Oda Sicil No

 

Teklif veren kişi

İletişim

Adres, Telefon No

 

Toplantı Katılımcısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Video

 

Vatandaş

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ses Kaydı

 

Vatandaş

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik Kamerası Kayıtları

 

Vatandaş

Hukuki İşlem

 

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Adli Sicil Kaydı

Vatandaş

Finans

Banka IBAN No, Ödeme Bilgisi

 

Vatandaş

Lokasyon

Pafta No, Ada-Parsel No, Cilt/Sahife No, Tapu Fotokopisi

 

Vatandaş

Mesleki Deneyim

Mesleği, Ünvan

 

Vatandaş

İletişim

Adres, İkametgah Belgesi, Telefon No, E-Posta, Ada-Parsel No, Plaka No

 

Vatandaş

Sağlık

Sağlık Beyanı

Sağlık Raporu, Engellik Kimlik Kartı, Şehit-Gazi Belgesi, Kan Grubu

Vatandaş

Diğer Bilgiler

 

Ölüm Sebebi

Vatandaş

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Cinsiyet, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri Doğum Tarihi, Nufüsa Kayıtlı olduğu il-ilçe, Nufasa Kayıtlı Olduğu Mahalle-Köy, Cilt No, Aile Sıra  No, Birey Sıra No, fotoğraf, İmza, kimlik fotokopisi, Uyruk, Unvan, Eski Soyadı, Ruhsat Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Araç Fotoğrafı, Araç Takip Sistemi Kullanıcı Belgesi, Tahsilat Makbuzu, İmza, Plaka No, Şehit Yakını Kartı, Gazi ve Gazi Yakını Kartı, Araç Ruhsatı, Abone No, Sayaç No, Kira Kontratı, Tapu Fotokopisi, Vekaletname, Kat Karşılığı Arsa Payı Sözleşmesi, Veraset Belgesi, Sicil No, Ölüm Belgesi, Vergi Levhası, Vergi Mükellifyet Kaydı, Oda Kaydı, imza sirküleri, Oda Kayıt Belgesi, Sosyal Medya Hesabı, Kişisel Vergi Hesap No,Aplşkasyon Krokisi, Tahkkuk Fişi, İmar Durumu, Vekil Adı, Pasaport No, İmar Planı

 

Veli (Kreş)

Sağlık

 

Sağlık Bilgisi, Engel Durumu

Veli (Kreş)

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi,Medeni Hali, İmza, Kimlik Fotokopisi, Öğrencinin Adı Soyadı,

 

Veli (Kreş)

İletişim

Adres, İş Telefon No, Cep Telefon No, E-Posta

 

Veli (Kreş)

Mesleki Deneyim

Mesleği, Çalıştığı Kurum, Öğrenim Durumu, Görevi

 

Veli (Kreş)

Finans

Banka IBAN No, Gelir Durumu

 

Yabancı

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Kimlik Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi

 

Yapı Denetim Yetkilisi

Kimlik

Ad Soyad, Ünvan, Sicil No, TC Kimlik No, İmza Sirküleri, Vekaletname, Mal Sahibi ile Yapı Denetim Sözleşmesi, Vergi Levhası, Çevre Şehricilik Bakanlığı Denetim Belgesi

 

Yapı Denetim Yetkilisi

İletişim

Adres, Telefon No

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI VE AMACI

 

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ, yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere ve KVKK md.8 ve md.9 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili belediye birimleri, yasal yükümlülüklerden dolayı ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla (Bankalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü vb.) paylaşabilecektir. Kanunun 8 inci maddesi ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin kişisel veriler, yetkili belediye makamı tarafından ilgili makamlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile veri işleme amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında veri paylaşımı yapılabilecektir. Belirtilenlerin dışında yer alan kişisel verileriniz 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Sağlık verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇESİ

 

Belediyemiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Belediyemiz tarafından elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Tablo-2: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Faaliyet

Hukuki Sebebi

Açık Hava Reklam Ünitelerinin kiralama işlemleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu; Belediye Meclis Kararı

Adli Davaların Takip İşlemleri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Adli Sicil Beyanı

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi (3572 ve 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği)

Adres güncelleme işlemlerinin yapılması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Afet durumlarında Vatandaşa verilen hizmetler (su çekme, )


5393 Sayılı Belediye Kanunu

Ağaç Budama Dilekçesi işlemleri- AĞAÇ BUDAMA İŞLEMİ DİLEKÇESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Ağaç Değer Tespitinin Yapılması İşlemleri- AĞAÇ DEĞER TESPİT RAPORU

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Aile cüzdanı oluşturma işlemi- AİLE CÜZDANI

5393 Sayılı 5393 sayılı Belediye Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği

Aile durum bildirimi- AİLE YARDIM BİLDİRİM formu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Aile sosyal yardım başvuru işlemi

5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Sosyal Yardım Yönetmeliği

Akıllı Atık İşlemleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu, İklim Değişikliği ve Sıfıt Atık Yönetmeliği

Asansör Tescil Ruhsatının Verilmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu, 2013/33 Asansör Yönetmeliği

Belediye mülklerinin kiralama işlemleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, Belediye Meclis ve Encümeni Kararına dayalı

Bilişim faaliyetlerinin izlenmesi

Meşru Menfaat

Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım açıısından kullanım envanterinin oluşturulması

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu, Meşru Menfaat

Bisiklet turlarında ücretsiz konuklama hizmeti

Belediye Tesis Yönetmeliği

Borç sorgulama işlemlerinin yapıılması

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu

Canlı Müzik İzin Belgesi

3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu, 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Cenaze Bilgi formununun oluşturulması- CENAZE BİLGİ FORMU

5393 sayılı Belediye Kanunu

ÇTV beyanlarının alınması - Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi formu

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu

Dış kurumlar ile iletişim sağlanması

Meşru Menfaat

Eğitim Katılım-EĞİTİM KATILIM FORMU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu

Elektrik, Doğalgaz, Telefon Kazıları İle İlgili İstek ve Şikayetlerin Alınması

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Emlak vergisi bildirimi alınması (Arsa, Arazi , Bina) - Emlak Vergisi Bildirimi formları

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usül Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu

Encümen kararlarını oluşturulması

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 25961 Sayılı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Engelli ve gaziler için su indirim talep dilekçelerinin alınması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Açık Rıza

Eski borçların yapılandırma işlemleri

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu

Etkinlik başvuruların alınması

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Evlendirme başvurularının alınması - Evlendirme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu

5393 sayılı Belediye Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, Açık Rıza

Evlenme beyannamesi ve evlenme izin işlemleri- EVLENME BEYANNAME VE EVLENME İZİN BELGESİ

5393 sayılı Belediye Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, Açık Rıza

Fotoğraf ve Videoların sosyal Medyada Yayınlanması

Açık Rıza

Gayrı Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Başvurusu

3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsat Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Gelen-Giden Evrak

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Görevlendirme yapılması

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet memeurları Kanunu

Hafriyat Döküm izin belgesi işlemleri- HAFRİYAT DÖKÜM İZİN BELGESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu, Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hakedişler için Başvuru Dilekçesinin alınması

3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yönetmeliği, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Hiçbir geliri olmayanlardan Muafiyet Dilekçelerinin alınması

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Hobi bahçesi başvurusu

5393 Sayılı Belediye Kanunu; Belediye Meclis Kararı

Hukuksal Görüş Oluşturma

Meşru Menfaat

İcra Takip İşlemleri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İdari Yaptırım Karar Tutanağının Oluşturulması- İdari Yaptırım Karar Tutanağı

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunu

İhale teminat iadesi dilekçesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

İlan ve reklam beyanları - İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu

İmar Durumu Belgesinin Verilmesi

3194 sayılı İmar Kanunu

İmar İşlemlerinde Şikayet İstek Öneri Dilekçesi

3194 sayılı İmar Kanunu

İmar Planı ile ilgili işlemler

3194 sayılı İmar Kanunu

İndirim talep dilekçesinin alınması - Emlak Servisi Dilekçeleri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

İnternet erişim loglarının alınması

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

İnternet Üzerinden Ödeme Faaliyetleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu

İSG kapsamında firmaların denetlenmesi

6331 sayılı İSG Kanunu

İstek, öneri ve şikayetlerin alınması

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

İş edindirme işlemi -İŞ BAŞVURU FORMU

Açık Rıza

İşgal, tente İzin belgesi başvurusu

3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsat Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu-itfaiye raporu


5393 Sayılı Belediye Kanunu

İşyerinin Denetlenmesi- İşyeri Denetim Formu- Tespit Kontrol Formu -Tespit Tutanağı

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Kadın Akademisi ücretsiz konaklama başvuruları

Belediye Tesis Yönetmeliği, Bütçe İşi İşleme Yönetmeliği

Kamera Kayıtlarının  alınması (Dış ortam- park bahçe, şehir içi)

Meşru Menfaat

Kamera Kayıtlarının alınması (iç ortam)

Meşru Menfaat

Kamu kurumlarından gelen talepler

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje kontrolü

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

Kreş başvuru

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Açık Rıza

Kreş dışı Etkinliklere Katılım Sağlama

Açık Rıza

Kreş Kayıt Sildirme Talebi

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kreş Kesin Kayıt İşlemi

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Açık Rıza

Kurs Başvuru ve Kayıt işlemi

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Kurumsal etkinliklerin, görevlerin, faaliyetlerin, eğitimlerin yönetilmesi

Meşru Menfaat

Mal bildiriminin yapılması -MAL BİLDİRİM formu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

Meclis kararlarının oluşturulması

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2005 /25961 Sayılı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Meclis ve Encümen üyelerinin özlük işlemlerinin yapılması

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Meclis-Encümen Üyelerine SMS Gönderimi

Açık Rıza

Mezar yeri başvurusu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Mimari ve Tadilat Proje Kontrol İşlemleri

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Muhasebe işlemleri

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muh. Yön

Numarataj Belge Talep Dilekçesi

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Park ve Bahçe İşlemlerinde İstek ve Şikayetlerin Alınması

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Personel izin dilekçesi işlemi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu

Personel özlük süreçlerinin yürütülmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu, Açık Rıza

Piyasa araştırması yapılması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Protokol Listesi Oluşturma

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Puantaj işlemleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu

Randevu başvurusu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Ruhsat İşlemleri Vekaletname

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Ruhsat Sürecinde Taahhütname İşlemi

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Ruhsata Esas Zemin Etüt raporu

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi- İşyeri Denetim Formu - Ruhsatsız İşyerleri İçin

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 9207 Sayılı Yönetmelik

Satınalma işlemi (İhale), TEKLİF FORMU

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Satınalma işlemleri (Doğrudan Temin), TEKLİF FORMU

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Sayaç Arıza taleplerinin alınması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Servis (Okul, fabrika) araçlarına S plaka tahsisi

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, Belediye Meclis ve Encümeni Kararına dayalı

Sıhhi İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu

3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsat Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Sicil kaydının oluşturulması

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Sosyal medya üzerinden İstek, Şikayet ve Önerilerin Alınması

5393 Sayılı Belediye Kanunu,  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Sosyal ve Sportif etkinlikler

Bütçe İşi İşletme Yönetmeliği

Sosyal yardım başvuru işlemi

5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Sosyal Yardım Yönetmeliği

Spor salonu kullanım başvurusu - DİLEKÇE

Belediye Tesis Yönetmeliği, Açık Rıza

Spor salonu kullanım başvurusu - VELİ İZİN BELGESİ DİLEKÇE

Belediye Tesis Yönetmeliği, Açık Rıza

Sportif etkinlikleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Staj işlemlerinin yürütülmesi -STAJ FORMU

6899 Mesleki Eğitim Kanunu

Su  abone devir, geçici kapatma ve iptal işlemleri

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Su  abonelik başvurusunun alınması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Su abonelik işlemlerinde talep ve şikayetlerin alınması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Su ve Kanalizasyon hattı bağlantı talebi

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Su ve Kanalizasyon hattı bağlantı talebi ve arıza  giderilme işlemi

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,   Taşınır Mal Yönetmeliği

Tevhid İfraz, Yola Terk, İhdas, Parselasyon işlemlerinin yapılması - DİLEKÇE

3194 sayılı İmar Kanunu

Tıbbı Atık İşlemleri

Tıbbi atıkların kontrolü Yönetmeliği, Sözleşme İMZALAMA

Toplantı kaydının alınması

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Umuma açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı

3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsat Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Ücretsiz otopark kullanım başvurusu - DİLEKÇE

Belediye Meclis Kararı, Sözleşme yapılması, Açık Rıza

Vadesi geçmiş alacaklar

5393 sayılı Belediye Kanunu, 6183 Amme Alacakları Kanunu

Vatandaşlara SMS Gönderimi

Açık Rıza

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıların kaydının yapılması faaliyeti

Açık Rıza

Yangın raporunun alınması -Yangın Raporu


5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye itfaiye Yönetmeliği

Yapı Ruhsatı aşamasında harita aplikasyon plankote kontrolü

3194 Sayılı İmar Kanunu

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Verilmesi

3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Yapı Denetim Kanunu

Yıkımla İlgili İstek ve Şikayetlerin Alınması

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Yol Yapım, Bakım, Onarım ve Duvar Yapım İstek ve Şikayetlerin Alınması

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

 

 

 

DİĞER BİLGİLER

 

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Belirtilen haklarınızı belediyemize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

 

Belediyemizin bünyesinde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili politika ve aydınlatma metinlerine www.luleburgaz.bel.tr/KVKK adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu”  doldurarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile belediyemize iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

AÇIKLAMA

Yazılı Şahsen Başvuru

Lüleburgaz Belediyesi’ne kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.

KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru

İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden luleburgazbelediyebaskanlıgı@hs01.kep.tr adresine göndermek.

Yazılı Posta ile Başvuru

Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi No:115 - Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi 39750 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresine posta yolu ile göndermek.

Noter üzerinden başvuru

Noter üzerinden yazılı başvuru yapmak.