Kişisel Verielri Koruma Saklama ve İmha Politikası

 

 

 

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA, SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 1. AMAÇ. 3
 2. KAPSAM... 3
 3. TANIMLAR. 3
 4. ROLLER VE SORUMLULUKLAR. 5
 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER VE ŞARTLAR. 6
 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 7
 7. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENME KATEGORİLERİ 10
 8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 18
 9. HUKUKİ GEREKÇELER. 28
 10. İŞİSEL VERİ KAYIT ORTAMLARI 33
 11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 33
 12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER. 38
 13. İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI 40
 14. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 41
 15. VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS) 43
 16. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ VE YÜRÜRLÜLÜĞÜ.. 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       AMAÇ 

Lüleburgaz Belediyesi (Belediye) kişisel verilerin güvenliğine ve gizliliğine önem vermektedir. Belediyemiz, ürün, uygulama ve hizmetlerimizden faydalanan tüm personel, vatandaş, tedarikçi ve 3. kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi, muhafaza edilmesi konusunda azami hassasiyeti göstermekte olup kişisel verilerinizi aşağıdaki politika metninde açıklandığı şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak verilerinizin işlenmesi, saklanması ve diğer kurumlarla paylaşılması hususlarında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket ediyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.

İş bu politika ile Belediye tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerin kanunda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 

2.       KAPSAM

Bu politika kapsamında yer alan kişi grupları şunlardır: Belediye Başkanı, Belediye Encümen Üyesi, Belediye Meclis Üyesi, Çalışan, Çalışan Adayı, Çalışanın Çocuğu, Çalışanın Yakını, Dernek Yetkilisi, Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi, Fenni Mesul, Firma Personeli, Firma Yetkilisi, Hekim, Hizmet Alan Kişi, İşletmeci, Katip Üye, Kursiyer, Meclis Üyesi, Mükellef, Müteahhit, Öğrenci (Kreş), Öğrenci Velisi, Çalışan Eşi, Plan Müellifi, Proje Denetçisi, Proje Müellifi, Protokol Kişisi, Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi, Sosyal Yardım İçin Başvuran Öğrenci, Sporcu, Stajyer, STK Yetkilisi, Şantiye şefi, Taşınmaz Sahibi, Teklif veren kişi, Toplantı Katılımcısı, Vatandaş, Veli (Kreş), Yabancı, Yapı Denetim Yetkilisi. Belediyemizin sahip olduğu ya da yönettiği kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

3.       TANIMLAR

Politikada aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır.

Tablo-1: Tanımlar

Tanım

Açıklama

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu

 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Belediye

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı

Elektronik Ortam

 

Kişisel verilerin elektronik cihazlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Belediye tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Belediye iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

KVK

Kişisel Verileri Koruma

KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Gerçek kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika

Kişisel Verileri Koruma Politikası.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

VERBİS

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

4.       ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizin tüm birimleri ve personelleri politika kapsamında yer almaktadır. Belediye, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimlere sorumluluk yüklemiş olup bu sorumluluklar aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

Tablo-2: Roller ve Sorumluluklar

SORUMLU

SORUMLULUKLARI

BELEDİYE BAŞKANI

Çalışanların politika ile uyumlu olmasından sorumludur.

VERİ KORUMA SORUMLUSU

Politika’nın hazırlanması, güncellenmesi, uygulamaya alınması için idari ve teknik çözümlerin oluşturulması, yayınlanması ve Kişisel Veri Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olmasından sorumludur.

KVK EKİP ÜYESİ

Kişisel Veri Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olmasından sorumlu olup ekip lideri ve üyeleriyle uyumlu çalışacaktır.

İRTİBAT KİŞİSİ

Belediye ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimi sağlamaktan sorumludur.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerine uygun olarak Politikanın uygulanmasından sorumludur.

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

5.       KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER VE ŞARTLAR

Kanunun 3’üncü maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamında yer almaktadır.

Belediyemiz, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki genel ilkelere uymaktadır:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Belediyemiz, kişisel veri işleme faaliyetlerini Kanun ve ilgili mevzuata, dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür ve gerçek kişilerin haklarını korur. Kişisel verilerin işlenmesi esnasında ölçülülük ve gereklilik esasları dikkate alınmaktadır.

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınmaktadır.

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Kişisel veriler işlenmeden önce belirlenmiş olan amaca yönelik açık, belirli ve meşru amaçlarla işlenmektedir. Amacına uygun olmayan her türlü gereksiz kişisel verinin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Belediyemiz, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sadece gerektiği kadar veriyi işlemektedir. Sonradan kullanma maksadı ile ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlememektedir.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Belediyemiz, kişisel verileri, Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmekte ve sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde silinme, yok edilme veya anonim haline getirme yöntemleriyle imha etmektedir.

Belediyemiz, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki şartları yerine getirmektedir:

 1. Açık Rıza: İlgili Kişi, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine mevzuat ve politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı ya da elektronik ortamda “Açık Rıza” verdikten sonra işlenmektedir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza mutlaka alınmaktadır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda saklanmaktadır.
 2. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtildiği gibi aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmektedir:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.       KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Belediyemiz, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini Kanunun 5inci ve 6ncı maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

Kişisel verileriniz, belediyecilik hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir;

 • Adres güncellemelerinin yapılması
 • Adres Tespiti İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi
 • Aile Sosyal yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Asansör Tescil Ruhsat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi, Ruhsat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatı
 • Belediye Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi,
 • Belediye hizmetlerinin yürütülmesi, Belediye gelirlerinin yönetilmesi
 • Bilgilendirme, Etkinlik Duyurusu, Kutlama Mesajlarının Atılması
 • Bilişim güvenliğini sağlanması, iş sürekliliğinin sağlanması
 • Bilişim sisteminin donanım ve yazılım envanterinin oluşturulması, ihtiyaçlarının tespiti ve planlanması
 • Borç durumunun görüntülenmesi
 • Borç takibinin yapılması
 • Cenaze işlemlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanların iş verimliliğinin ve performansının izlenmesi, Bilgi güvenliği ihlallerinin önlenmesi
 • Çevre Hizmetlerin Yerine Getirilmesi
 • ÇTV beyan taleplerin yerine getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Diğer kamu kurumlarına abone belgesinin verilmesi
 • Doğrudan temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Donanım ve Yazılımlarının kullanım envanterinin oluşturulması.
 • E-Belediye tahsilat hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Eğitim süreçlerinin takip edilmesi
 • Eski borçların yapılandırılması
 • Etkinliklerin yönetilmesi
 • Evlendirme işlemlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Fotoğraf ve Videoların sosyal Medyada Yayınlanması izni işlemi
 • Görevlerin yönetilmesi
 • Hafriyat Döküm izin belgesinin verilmesi
 • Hasar tespit raporunun oluşturulması
 • Hizmet kalitesinin arttırılması, Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Hobi bahçesi tahsis işlemi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Huzur haklarının hesaplanması
 • İdari ve hukuki süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi akışının sağlanması
 • İhale süreçlerinin yürütülmesi
 • İmar Planlama Süreçlerinde Değişiklilerin Yönetilmesi
 • İmar Planlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İSG şartlarının yerine getirildiğini denetlemek
 • İstek, öneri ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi
 • İş Edindirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı güvenliği kapsamında sağlık verilerinin tutulması
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için belge verilmesi
 • İzin İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Kamu kurumlarına abone hakkında bilgi verilmesi
 • Kaynak kullanımının ölçülmesi ve optimize edilmesi.
 • Konaklama hizmetinin sunulması
 • Kreş başvuru sürecinin yürütülmesi
 • Kreş kesin kayıt sürecinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Maaşta aile ve çok yardımı ücretinin hesaplanması
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mekanik Proje Kontrol İşlemlerin Yürütülmesi
 • Mezar yeri tahsis işlemi
 • Mimari Proje Kontrol İşlemlerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Hizmetinin Yönetilmesi
 • Ödeme işlemlerinin yapılması
 • Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Personel devamlılığının kontrolü
 • Personel iş verimliliğinin ölçülmesi ve arttırılması
 • Proje Kontrol İşleminin Yürütülmesi
 • Reklam İşlemlerinin yürütülmesi
 • Ruhsat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
 • S plaka tahsis süreçlerinin yürütülmesi
 • Satınalma öncesi piyasa fiyat araştırması
 • Seminer etkinliklerin düzenlenmesi
 • Sıfır Atık Çalışma sürecinin yürütülmesi
 • Sosyal yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Spor hizmetlerinin sunulması
 • Su aboneliği arıza taleplerinin yerine getirilmesi
 • Su aboneliği indirim taleplerinin yerine getirilmesi
 • Su aboneliği talep ve şikayetlerin yönetilmesi
 • Su abonelik bağlantı taleplerin yerine getirilmesi
 • Su abonelik devir ve iptal taleplerin yerine getirilmesi
 • Su abonelik taleplerin yerine getirilmesi
 • Taşınır ve taşınmaz mal ve kaynakların güvenliği
 • Tedarikçilerle iletişimin sağlanması
 • Tevhid İfraz, Yola Terk, İhdas, Parselasyon işlemlerinin yürütülmesi
 • Tıbbi atıkların kontrollü imhasının yapılması
 • Toplantı kararlarının takip edilmesi
 • Ücretsiz otopark işleminin yürütülmesi
 • Varlık yönetim sürecinin yürütülmesi
 • Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Arttırılması
 • Vatandaşların idari işlemlerinin yürütülmesi
 • Vergi Muafiyet işlemlerinin yürütülmesi
 • Vergi Usul Kanununa göre (madde 376) işlem yapılması
 • Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıların kaydının yapılması faaliyeti
 • Yangın olayı değerlendirme raporunun oluşturulması
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kamu Kurumları İle Resmi Yazışmaları Yapılması
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Karar Oluşturmak, Takip Etmek ve Sonuçlandırmak
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

7.       KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENME KATEGORİLERİ

Belediyemiz tarafından işlenen kişisel veriler, veri konusu kişi grubu, veri kategorisi, kişisel veri ve nitelikli kişisel veri bazında aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Tablo-3: Belediyemiz Tarafından İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Belediye Başkanı

Kimlik

Ad Soyad, Ünvan,  İmza

 

Belediye Encümen Üyesi

Kimlik

Ad Soyad, Ünvan,  İmza

 

Belediye Meclis Üyesi

Kimlik

Ad Soyad

 

Belediye Meclis Üyesi

İletişim

Telefon No

 

Çalışan

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik Kamerası Kayıtları

 

Çalışan

İşlem güvenliği

IP Adres,  MAC Adresi, Bilgisayar ID, IP Adres,  MAC Adresi, Bilgisayar ID, Donanım Kaynakları,  Yazılım Kaynakları, Yazılım/ Donanım Kullanım logları

 

Çalışan

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus cüzdanı Seri/Sıra No,  Sicil No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Nüfus Cüzdanı Veriliş Nedeni, Nüfus Cüzdanı Verildiği Yer, Nüfus Cüzdanı Tarihi, Uyruk, Kütük İlk Tescil Tarihi, Medeni Durum Tarihi, Pasaport No, Askerlik Durumu, İmza, Evlilik Durumu, Ehliyet Bilgisi, E-İmza, Unvan, Görevi, Acil Durumda Aranacak Kişi Ad-Soyad, Bilgisayar ID, Kullanıcı Adı, SGK No

 

Çalışan

Özlük

İşe Giriş belgesi Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri

Disiplin Soruşturması, Adli Sicil Bilgileri, Mal Bildirimi Bilgileri

Çalışan

Sağlık

 

Kan Grubu, Engellilik Durumu, Kişisel Sağlık Bilgileri, İşe Giril/ Periyodik Muayene Formu bilgileri

Çalışan

Hukuki İşlem

 

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İcra Bilgileri

Çalışan

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Okul Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi

 

Çalışan

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler

Çalışan

Sendika Dernek

 

Sendika-Dernek Üyeliği

Çalışan

Kılık Kıyafet

 

Beden Ölçüsü, Ayak No

Çalışan

Finans

Banka IBAN No

Taşınmaz Mal Bilgileri, Kooperatif Bilgileri, Taşınır Mal Bilgileri, Banka ve Menkül Değerlere Ait Bilgiler, Altın Mücevherat Bilgileri, Borç Alacak Bilgileri, Diğer Servet Unsurları

Çalışan

İletişim

Adres, Cep Telefon No, Telefon, Acil Durumda Aranacak Telefon No, Araç Plakası, E-Posta

 

Çalışan Adayı

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Ehliyet no, Uyruk, Askerlik Durumu, Referansların Ad Soyadı

 

Çalışan Adayı

İletişim

Adres, E-Posta, Telefon No, Referansların Telefon No

 

Çalışan Adayı

Mesleki Deneyim

Transkript bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar

 

Çalışan Adayı

Sağlık

 

Kan grubu, Kullanılan cihaz ve protezler, Kullanılan ilaçlar, Engellilik durumu, Kişisel sağlık bilgileri

Çalışan Adayı

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

Çalışanın Çocuğu

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi,  Cinsiyeti, Baba Adı, Ana Adı, Okulu, Evlatlık Durumu, Eğitim Durumu

 

Çalışanın Yakını

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Sicil No, Görevi,  Doğum Tarihi, Doğum Yeri

 

Çalışanın Yakını

Finans

 

Taşınmaz Mal Bilgileri, Kooperatif Bilgileri, Taşınır Mal Bilgileri, Banka ve Menkül Değerlere Ait Bilgiler, Altın Mücevherat Bilgileri, Borç Alacak Bilgileri, Diğer Servet Unsurları

Dernek Yetkilisi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, imza

 

Dernek Yetkilisi

İletişim

Adres, Telefon No

 

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Sağlık

 

Sağlık Durumu

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Cinsiyet, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri Doğum Tarihi, Nufüsa Kayıtlı olduğu il-ilçe, Nufasa Kayıtlı Olduğu Mahalle-Köy, Cilt No, Aile Sıra  no, Birey Sıra No, fotoğraf, İmza, kimlik fotokopisi, Uyruk, Unvan

Uyruk, Din

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

İletişim

Adres, Telefon No

 

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

 

Din

Fenni Mesul

Kimlik

Ad Soyad, Ünvan, Sicil No, TC Kimlik No, imza, Taahütname, İmza Sirküleri, Bina Fotoğrafı, enerji Kimlik Belgesi, Asansör Tesvil Belgesi, Telekom Yazısı, Yapı Denetim Tutanakları, Teknik Rapor

 

Fenni Mesul

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

Firma Personeli

Kimlik

Ad soyad, TC Kimlik No, Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi

 

Firma Personeli

İletişim

Cep Telefon No, İş Telefon, E-Posta, Adres

 

Firma Personeli

Mesleki Deneyim

İşe Giriş Muayene Formu, İSG Eğitim Belgeleri, İlk Yardımcı Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Görevi

 

Firma Personeli

Sağlık

 

İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu

Firma Yetkilisi

Finans

Banka IBAN No

 

Firma Yetkilisi

Lokasyon

Pafta No, Ada-Parsel No, Cilt/Sahife No, Tapu Fotokopisi

 

Firma Yetkilisi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Vergi No, İmza, Kimlik Fotokopisi, İmza sirküleri, Vergi Levhası, Vergi Mükellifyet Kaydı, Oda Kaydı, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Yetki Belgesi, Vekaletname, Unvan, Sicil No, İmza, Tapu Fotokopisi, Kat karşılığı arsa payı sözleşmesi, su sayaç no, Ruhsat Fotokopisi, Araç Fotoğrafı, Plaka No, Araç Takip Sistemi Kullanıcı Belgesi, Tahsilat Makbuzu, Vekil Ad-Soyad

 

Firma Yetkilisi

Hukuki İşlem

 

Adli Sicil Kaydı

Firma Yetkilisi

İletişim

Cep Telefon No, Adres, E-Posta, İkametgah Belgesi, Telefon No, Ada-Parsel No

 

Hekim

Kimlik

Ad Soyad, Sicil No, İmza, Ünvan

 

Hizmet Alan Kişi

Kimlik

Ad Soyad, İmza

 

Hizmet Alan Kişi

İletişim

Telefon No

 

İşletmeci

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

İşletmeci

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Vergi No, İmza, İmza Sirküleri, Vekaletname, Apartman Karar Defteri, Noter Onaylı Muvaffakatname

 

Katip Üye

Kimlik

Ad Soyad, Ünvan,  İmza

 

Kursiyer

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum tarihi, Doğum Yeri

 

Kursiyer

İletişim

Adres, E-Posta, Telefon No

 

Meclis Üyesi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Ünvan

 

Meclis Üyesi

Finans

Banka IBAN No

 

Mükellef

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, İmza, Vergi Kimlik No,

 

Mükellef

İletişim

Adres, Telefon No

 

Müteahhit

Kimlik

Ad Soyad, Ünvan, Sicil No, TC Kimlik No, İmza Sirküleri, Ticaret Odası Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, Vekaletname, Taahhütname, Kat Karşılığı-İnşaat Yapım Sözleşme, Yetki Belgesi, Yetki Belgesi, Bina Fotoğrafı, enerji Kimlik Belgesi, Asansör Tesvil Belgesi, Telekom Yazısı, Yapı Denetim Tutanakları, Teknik Rapor, Teminat Mektubu, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza, İmza Sirküleri

 

Müteahhit

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

Öğrenci (Kreş)

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyeti, Fotoğraf, Anne-Baba bilgileri, Kardeşlerin Ad ve Soyadı,  İrtibat Kişisi Ad Soyad, Kimlik Fotokopisi, Veli İmza, Veli Adı-Soyadı

 

Öğrenci (Kreş)

İletişim

Adres,  İrtibat Kişisi Telefon

 

Öğrenci (Kreş)

Sağlık

 

Kan Grubu, Sağlık Bilgileri, Aşı Kartı, Sağlık Raporu

Öğrenci (Kreş)

Görsel ve İşitsel Kaytılar

Fotoğraf, Video Kayıtları

 

Öğrenci Velisi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No,  Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Eşinin Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, fotoğraf, Maaş Bordrosu, Vergi Levhası

 

Öğrenci Velisi

İletişim

Adres, İkametgah Belgesi

 

Çalışan Eşi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Evlenme Tarihi, Çalışma Bilgileri, Aile Cüzdanı Seri No

 

Plan Müellifi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Oda kaydı, Şehir Planlama Karne No

 

Plan Müellifi

İletişim

Adres, Telefon No

 

Proje Denetçisi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Oda Sicil No, İmza, Tapu Fotokopisi, İmar Durum Belgesi, Müellifleirnleirn Taahhütnameleri, Yapı Denetim Bilgileri, TUS Taahhütnameleri, Mütaahhüt Taahhütnamesi, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Şantiye Şefi Taahüütname

 

Proje Denetçisi

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

Proje Müellifi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Oda Sicil No, İmza, Tapu Fotokopisi, İmar Durum Belgesi, Müellifleirnleirn Taahhütnameleri, Yapı Denetim Bilgileri, TUS Taahhütnameleri, Mütaahhüt Taahhütnamesi, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Şantiye Şefi Taahüütname, Diploma, Meslek Odası Sicil No, İmza sirküleri, Sicil Belgeleri, Taahhütname

 

Proje Müellifi

İletişim

Adres, Telefon No, E-Posta

 

Protokol Kişisi

Kimlik

Ad Soyad

 

Protokol Kişisi

İletişim

Telefon No, E-Posta

 

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Öğrenci Belgesi,  Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Eşinin Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Çocukların Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Fakirlik İlmühaberi, Kimlik Fotokopisi, fotoğraf,

 

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

İletişim

Adres, Telefon No, ikametgah Belgesi

 

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

Sağlık

 

Engelli Raporu

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Adli Sicil Kaydı, Disiplin Cezası Belgesi

Sosyal Yardım İçin Başvuran Öğrenci

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Öğrenci Belgesi, Transkript, Bursluluk Belgesi, 18 Yaş Üstü için Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi

 

Sosyal Yardım İçin Başvuran Öğrenci

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Adli Sicil Kaydı, Disiplin Cezası Belgesi

Sosyal Yardım İçin Başvuran Öğrenci

Sağlık

 

Engelli Raporu

Sporcu

İletişim

Adres, E-Posta, Telefon No

 

Sporcu

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, fotoğraf, İmza

 

Sporcu

sağlık

 

Kan Grubu

Stajyer

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, İmza, Kimlik Fotokopisi

 

Stajyer

İletişim

Adres, E-Posta, Telefon No, Veli Telefon No, Rehber Öğretmen Telefon No

 

Stajyer

Mesleki Deneyim

Okul Bilgileri

 

Stajyer

Finans

Banka IBAN No

 

Stajyer

İşlem güvenliği

IP Adres,  MAC Adresi, Bilgisayar ID, Donanım Kaynakları,  Yazılım Kaynakları, Yazılım/ Donanım Kullanım logları

 

STK Yetkilisi

Kimlik

Ad Soyad

 

Şantiye şefi

Kimlik

Ad Soyad, Ünvan, Sicil No, TC Kimlik No, imza, Oda Kayıt Belgesi, İmza Sirküleri, Taahhütname, Sözleşme, Bina Fotoğrafı, enerji Kimlik Belgesi, Asansör Tesvil Belgesi, Telekom Yazısı, Yapı Denetim Tutanakları, Teknik Rapor

 

Şantiye şefi

İletişim

Adres, Yerleşim Yeri Belgesi, Telefon No

 

Taşınmaz Sahibi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, imza, Kimlik Fotokopisi, Vekaletname, Kart Karşılığı Sözleşmeler, Bina Fotoğrafı, enerji Kimlik Belgesi, Asansör Tescil Belgesi, Telekom Yazısı, Yapı Denetim Tutanakları, Teknik Rapor, Güncel tapu kaydı, Ünvan, Oda Sicil No, Vergi No, Vakelat Bilgisi, Tapu Kaydı Bilgisi, Harita Teknik Folyo, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Tapu Fotokopisi, Kat Karşılığı Arsa Payı Sözleşmesi

 

Taşınmaz Sahibi

İletişim

Adres, İkametgah Belgesi, Telefon No, E-Posta, Ada-Parsel No

 

Teklif veren kişi

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Sicil No, İmza, İmza Sirküleri, Unvan, Vergi No, Kimlik Fotokopisi,  Oda Sicil No

 

Teklif veren kişi

İletişim

Adres, Telefon No

 

Toplantı Katılımcısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Video

 

Vatandaş

Görsel ve İşitsel Kaytılar

Ses Kaydı

 

Vatandaş

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik Kamerası Kayıtları

 

Vatandaş

Hukuki İşlem

 

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Adli Sicil Kaydı

Vatandaş

Finans

Banka IBAN No, Ödeme Bilgisi

 

Vatandaş

Lokasyon

Pafta No, Ada-Parsel No, Cilt/Sahife No, Tapu Fotokopisi

 

Vatandaş

Mesleki Deneyim

Mesleği, Ünvan

 

Vatandaş

İletişim

Adres, İkametgah Belgesi, Telefon No, E-Posta, Ada-Parsel No, Plaka No

 

Vatandaş

Sağlık

Sağlık Beyanı

Sağlık Raporu, Engellik Kimlik Kartı, Şehit-Gazi Belgesi, Kan Grubu

Vatandaş

Diğer Bilgiler

 

Ölüm Sebebi

Vatandaş

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Cinsiyet, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri Doğum Tarihi, Nufüsa Kayıtlı olduğu il-ilçe, Nufasa Kayıtlı Olduğu Mahalle-Köy, Cilt No, Aile Sıra  No, Birey Sıra No, fotoğraf, İmza, kimlik fotokopisi, Uyruk, Unvan, Eski Soyadı, Ruhsat Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Araç Fotoğrafı, Araç Takip Sistemi Kullanıcı Belgesi, Tahsilat Makbuzu, İmza, Plaka No, Şehit Yakını Kartı, Gazi ve Gazi Yakını Kartı, Araç Ruhsatı, Abone No, Sayaç No, Kira Kontratı, Tapu Fotokopisi, Vekaletname, Kat Karşılığı Arsa Payı Sözleşmesi, Veraset Belgesi, Sicil No, Ölüm Belgesi, Vergi Levhası, Vergi Mükellefiyet Kaydı, Oda Kaydı, imza sirküleri, Oda Kayıt Belgesi, Sosyal Medya Hesabı, Kişisel Vergi Hesap No, Aplikasyon Krokisi, Tahakkuk Fişi, İmar Durumu, Vekil Adı, Pasaport No, İmar Planı

 

Veli (Kreş)

Sağlık

 

Sağlık Bilgisi, Engel Durumu

Veli (Kreş)

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hali, İmza, Kimlik Fotokopisi, Öğrencinin Adı Soyadı,

 

Veli (Kreş)

İletişim

Adres, İş Telefon No, Cep Telefon No, E-Posta

 

Veli (Kreş)

Mesleki Deneyim

Mesleği, Çalıştığı Kurum, Öğrenim Durumu, Görevi

 

Veli (Kreş)

Finans

Banka IBAN No, Gelir Durumu

 

Yabancı

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, Kimlik Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi

 

Yapı Denetim Yetkilisi

Kimlik

Ad Soyad, Ünvan, Sicil No, TC Kimlik No, İmza Sirküleri, Vekaletname, Mal Sahibi ile Yapı Denetim Sözleşmesi, Vergi Levhası, Çevre Şehircilik Bakanlığı Denetim Belgesi

 

Yapı Denetim Yetkilisi

İletişim

Adres, Telefon No

 

 

 

8.       KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Belediyemiz, Kanunun 8inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileri, yurt içinde üçüncü kişilere aktarmakta olup yurtdışına aktarım yapmamaktadır. Kişisel veriler aktarılırken gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Belediyemiz, Kanunun 8inci maddesinde belirtildiği üzere ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere kişisel verilerin aktarımını yapmamaktadır. Yine Kanunun 5inci maddesi ikici fıkrasında ve 6ncı maddesi 3üncü fıkrasında belirtildiği üzere aşağıdaki şartları karşıladığında ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayatın dışındaki) üçüncü kişilere aktarımı yapılabilecektir;

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına dair açıkça düzenleme var ise
 • Kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
 • İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması
 • Belediyemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından istenmesi halinde aktarımı yapılacaktır.

Kişisel verilerin, faaliyet, veri kategorisi, veri konusu kişi grubu ve Alıcı/Alıcı Grupları bazında kategorizasyonu aşağıdaki tabloda verilmiş olup veri aktarımı ilgili kanun ve hükümlerine göre yapılmaktadır.

Tablo-4: Aktarımı Yapılan Kişisel Verilerin Süreçler Bazında Alıcı/Alıcı Grupları

Faaliyet

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Yurt İçi Alıcı Grupları

Yurt Dışı Alıcı Grupları

Açık Hava Reklam Ünitelerinin kiralama işlemleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Açık Hava Reklam Ünitelerinin kiralama işlemleri

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Adli Davaların Takip İşlemleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Adli Sicil Beyanı

İşletmeci

Kimlik, İletişim

SKG, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Adres güncelleme işlemlerinin yapılması

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Afet durumlarında Vatandaşa verilen hizmetler (su çekme, )

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Ağaç Budama Dilekçesi işlemleri- AĞAÇ BUDAMA İŞLEMİ DİLEKÇESİ

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Ağaç Değer Tespitinin Yapılması İşlemleri- AĞAÇ DEĞER TESPİT RAPORU

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Aile cüzdanı oluşturma işlemi- AİLE CÜZDANI

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Kimlik

Nufüs Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Aile cüzdanı oluşturma işlemi- AİLE CÜZDANI

Çalışan

Kimlik

Nufüs Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Aile durum bildirimi- AİLE YARDIM BİLDİRİM formu

Çalışan

Kimlik

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Aile durum bildirimi- AİLE YARDIM BİLDİRİM formu

Çalışan Eşi

Kimlik

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Aile durum bildirimi- AİLE YARDIM BİLDİRİM formu

Çalışanın Çocuğu

Kimlik

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Aile sosyal yardım başvuru işlemi

Sosyal Yardım İçin Başvuran Öğrenci

Kimlik, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Aile sosyal yardım başvuru işlemi

Öğrenci Velisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Akıllı Atık İşlemleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Asansör Tescil Ruhsatının Verilmesi

Vatandaş

Kimlik, İletişim

SGK, Vergi Daireleri, Mesleki Odalar

Veri Aktarılmamaktadır

Belediye mülklerinin kiralama işlemleri

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Belediye mülklerinin kiralama işlemleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım açıısından kullanım envanterinin oluşturulması

Çalışan

İşlem güvenliği

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım açıısından kullanım envanterinin oluşturulması

Stajyer

İşlem güvenliği

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Bilişim faaliyetlerinin izlenmesi

Çalışan

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Bisiklet turlarında ücretsiz konuklama hizmeti

Vatandaş

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Bisiklet turlarında ücretsiz konuklama hizmeti

Yabancı

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Borç sorgulama işlemlerinin yapıılması

Vatandaş

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Canlı Müzik İzin Belgesi

İşletmeci

Kimlik, İletişim

SKG, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Cenaze Bilgi formununun oluşturulması- CENAZE BİLGİ FORMU

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Diğer Bilgiler

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

ÇTV beyanlarının alınması - Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi formu

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

ÇTV beyanlarının alınması - Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi formu

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Dış kurumlar ile iletişim sağlanması

Firma Personeli

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Eğitim Katılım-EĞİTİM KATILIM FORMU

Çalışan

Kimlik

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Elektrik, Doğalgaz, Telefon Kazıları İle İlgili İstek ve Şikayetlerin Alınması

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Lokasyon

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Emlak vergisi bildirimi alınması (Arsa, Arazi , Bina) - Emlak Vergisi Bildirimi formları

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Lokasyon

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

Emlak vergisi bildirimi alınması (Arsa, Arazi , Bina) - Emlak Vergisi Bildirimi formları

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim, Lokasyon

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

Encümen kararlarını oluşturulması

Belediye Encümen Üyesi

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Engelli ve gaziler için su indirim talep dilekçelerinin alınması

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Eski borçların yapılandırma işlemleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Etkinlik başvuruların alınması

Vatandaş

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Etkinlik başvuruların alınması

Dernek Yetkilisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Evlendirme başvurularının alınması - Evlendirme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Kimlik, İletişim, Sağlık, Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Nufüs Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Evlendirme başvurularının alınması - Evlendirme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu

Hekim

Kimlik

Nufüs Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Evlenme beyannamesi ve evlenme izin işlemleri- EVLENME BEYANNAME VE EVLENME İZİN BELGESİ

Evlilik Başvurusunda Bulunan Kişi

Kimlik, İletişim, Sağlık, Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Nufüs Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Fotoğraf ve Videoların sosyal Medyada Yayınlanması

Öğrenci (Kreş)

Kimlik, Görsel ve İşitsel Kaytılar

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Gayrı Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Başvurusu

İşletmeci

Kimlik, İletişim

SKG, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Gelen-Giden Evrak

Hizmet Alan Kişi

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Gelen-Giden Evrak

Çalışan

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Görevlendirme yapılması

Çalışan

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Hafriyat Döküm izin belgesi işlemleri- HAFRİYAT DÖKÜM İZİN BELGESİ

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Hafriyat Döküm izin belgesi işlemleri- HAFRİYAT DÖKÜM İZİN BELGESİ

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Hakedişler için Başvuru Dilekçesinin alınması

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Hiçbir geliri olmayanlardan Muafiyet Dilekçelerinin alınması

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Hobi bahçesi başvurusu

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Hukuksal Görüş Oluşturma

Vatandaş

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İcra Takip İşlemleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İdari Yaptırım Karar Tutanağının Oluşturulması- İdari Yaptırım Karar Tutanağı

Mükellef

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İhale teminat iadesi dilekçesi

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İlan ve reklam beyanları - İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

İmar Durumu Belgesinin Verilmesi

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İmar İşlemlerinde Şikayet İstek Öneri Dilekçesi

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İmar Planı ile ilgili işlemler

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

İmar Planı ile ilgili işlemler

Plan Müellifi

Kimlik, İletişim

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

İndirim talep dilekçesinin alınması - Emlak Servisi Dilekçeleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İnternet erişim loglarının alınması

Çalışan

Kimlik, İşlem Güvenliği

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

İnternet Üzerinden Ödeme Faaliyetleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim,  Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İSG kapsamında firmaların denetlenmesi

Firma Personeli

Kimlik, Mesleki Deneyim, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İstek, öneri ve şikayetlerin alınması

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

İş edindirme işlemi -İŞ BAŞVURU FORMU

Çalışan Adayı

Kimlik, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Sağlık, Mesleki Deneyim,

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

İşgal, tente İzin belgesi başvurusu

İşletmeci

Kimlik, İletişim

SKG, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu-itfaiye raporu

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

İşyerinin Denetlenmesi- İşyeri Denetim Formu- Tespit Kontrol Formu -Tespit Tutanağı

Mükellef

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kadın Akademisi ücretsiz konaklama başvuruları

Vatandaş

Kimlik

Emniyet Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Kadın Akademisi ücretsiz konaklama başvuruları

Yabancı

Kimlik

Emniyet Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Kamera Kayıtlarının  alınması (Dış ortam- park bahçe, şehir içi)

Vatandaş

Fiziksel Mekan Güvenliği

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Kamera Kayıtlarının alınması (iç ortam)

Çalışan

Fiziksel Mekan Güvenliği

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Kamu kurumlarına yazı yazılması

Çalışan

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kamu kurumlarından gelen talepler

Vatandaş

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje kontrolü

Taşınmaz Sahibi

Kimlik, İletişim

yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Kreş başvuru

Veli (Kreş)

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kreş başvuru

Öğrenci (Kreş)

Kimlik, İletişim, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kreş dışı Etkinliklere Katılım Sağlama

Öğrenci (Kreş)

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kreş Kayıt Sildirme Talebi

Veli (Kreş)

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kreş Kesin Kayıt İşlemi

Öğrenci (Kreş)

Kimlik, İletişim, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kreş Kesin Kayıt İşlemi

Veli (Kreş)

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Kurs Başvuru ve Kayıt işlemi

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Sağlık

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

Kurs Başvuru ve Kayıt işlemi

Kursiyer

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

Kurumsal etkinliklerin, görevlerin, faaliyetlerin, eğitimlerin yönetilmesi

Çalışan

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Mal bildiriminin yapılması -MAL BİLDİRİM formu

Çalışan

Kimlik, Finans

Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Mal bildiriminin yapılması -MAL BİLDİRİM formu

Çalışanın Yakını

Kimlik, Finans

Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Meclis kararlarının oluşturulması

Belediye Başkanı

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Meclis kararlarının oluşturulması

Katip Üye

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Meclis ve Encümen üyelerinin özlük işlemlerinin yapılması

Meclis Üyesi

Kimlik, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Meclis-Encümen Üyelerine SMS Gönderimi

Belediye Meclis Üyesi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Mezar yeri başvurusu

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Mimari ve Tadilat Proje Kontrol İşlemleri

Proje Denetçisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Mimari ve Tadilat Proje Kontrol İşlemleri

Proje Müellifi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Mimari ve Tadilat Proje Kontrol İşlemleri

Taşınmaz Sahibi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Muhasebe işlemleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Finans

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

Muhasebe işlemleri

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim, Finans

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

Numarataj Belge Talep Dilekçesi

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Nufüs Müdürlüğü, TREDAŞ, Telekom, GAZDAŞ ve diğer kamu kurumalrı

Park ve Bahçe İşlemlerinde İstek ve Şikayetlerin Alınması

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Personel izin dilekçesi işlemi

Çalışan

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Personel özlük süreçlerinin yürütülmesi

Çalışan

Kimlik, İletişim, Özlük, Sağlık, Hukuki İşlem, Finans, Mesleki Deneyim, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Sendika Dernek, Kılık Kıyafet

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Piyasa araştırması yapılması

Teklif veren kişi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Protokol Listesi Oluşturma

Protokol Kişisi

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Puantaj işlemleri

Çalışan

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Randevu başvurusu

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Ruhsat İşlemleri Vekaletname

Vatandaş

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Ruhsat İşlemleri Vekaletname

Firma Yetkilisi

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Ruhsat Sürecinda Taahhütname İşlemi

Proje Müellifi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Ruhsat Sürecinda Taahhütname İşlemi

Mütaahhüt

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Ruhsat Sürecinda Taahhütname İşlemi

Taşınmaz Sahibi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Ruhsata Esas Zemin Etüt raporu

Proje Müellifi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi- İşyeri Denetim Formu - Ruhsatsız İşyerleri İçin

Mükellef

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Satınalma işlemi (İhale), TEKLİF FORMU

Teklif veren kişi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Satınalma işlemleri (Doğrudan Temin) - TEKLİF FORMU

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu İhale Kurumu

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Satınalma işlemleri (Doğrudan Temin), TEKLİF FORMU

Teklif veren kişi

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu İhale Kurumu

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayaç Arıza taleplerinin alınması

Vatandaş

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Servis (Okul, fabrika) araçlarına S plaka tahsisi

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Sıhhi İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu

İşletmeci

Kimlik, İletişim

SKG, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Sicil kaydının oluşturulması

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

Sosyal medya üzerinden İstek, Şikayet ve Önerilerin Alınması

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Sosyal ve Sportif etkinlikler

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Sosyal yardım başvuru işlemi

Sosyal Yardım İçin Başvuran Kişi

Kimlik, İletişim, Sağlık, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Spor salonu kullanım başvurusu - DİLEKÇE

Sporcu

Kimlik, İletişim, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Spor salonu kullanım başvurusu - VELİ İZİN BELGESİ DİLEKÇE

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Sportif etkinlikleri

Sporcu

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İcra Mahkemeleri

Veri Aktarılmamaktadır

Staj işlemlerinin yürütülmesi -STAJ FORMU

Stajyer

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Su  abone devir, geçici kapatma ve iptal işlemleri

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Su  abone devir, geçici kapatma ve iptal işlemleri

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Su  abonelik başvurusunun alınması

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Su  abonelik başvurusunun alınması

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Su abonelik işlemlerinde talep ve şikayetlerin alınması

Vatandaş

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Su ve Kanalizasyon hattı bağlantı talebi

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Su ve Kanalizasyon hattı bağlantı talebi ve arıza  giderilme işlemi

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi

Firma Yetkilisi

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi

Çalışan

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Tevhid İfraz, Yola Terk, İhdas, Parselasyon işlemlerinin yapılması - DİLEKÇE

Taşınmaz Sahibi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Tıbbı Atık İşlemleri

Firma Yetkilisi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Toplantı kaydının alınması

STK Yetkilisi

Kimlik

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıların kaydının yapılması faaliyeti

Toplantı Katılımcısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmaktadır

Umuma açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı

İşletmeci

Kimlik, İletişim

SKG, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Veri Aktarılmamaktadır

Ücretsiz otopark kullanım başvurusu - DİLEKÇE

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Sağlık

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Vadesi geçmiş alacaklar

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Finans

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Vatandaşlara SMS Gönderimi

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Yangın raporunun alınması -Yangın Raporu

Vatandaş

Kimlik, İletişim

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarılmamaktadır

Yapı Ruhsatı aşamasında harita aplikasyon plankote kontrolü

Taşınmaz Sahibi

Kimlik, İletişim

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Verilmesi

Taşınmaz Sahibi

Kimlik, İletişim

SGK, Vergi Daireleri, Mesleki Odalar

Veri Aktarılmamaktadır

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Verilmesi

Fenni Mesul

Kimlik, İletişim

SGK, Vergi Daireleri, Mesleki Odalar

Veri Aktarılmamaktadır

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Verilmesi

Şantiye şefi

Kimlik, İletişim

SGK, Vergi Daireleri, Mesleki Odalar

Veri Aktarılmamaktadır

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Verilmesi

Yapı Denetim Yetkilisi

Kimlik, İletişim

SGK, Vergi Daireleri, Mesleki Odalar

Veri Aktarılmamaktadır

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Verilmesi

Mütaahhüt

Kimlik, İletişim

SGK, Vergi Daireleri, Mesleki Odalar

Veri Aktarılmamaktadır

Yıkımla İlgili İstek ve Şikayetlerin Alınması

Vatandaş

Kimlik, Lokasyon

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

Yol Yapım, Bakım, Onarım ve Duvar Yapım İstek ve Şikayetlerin Alınması

Vatandaş

Kimlik, İletişim, Lokasyon

Veri Aktarılmamaktadır

Veri Aktarılmamaktadır

 

 

 

 

9.       HUKUKİ GEREKÇELER

Belediyemizde yürütülen faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler ilgili mevzuata göre toplanmaktadır. Bu kapsamda işlen kişisel verilerin hukuki gerekçeleri faaliyet bazlı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo-5: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Faaliyet

Hukuki Sebebi

Açık Hava Reklam Ünitelerinin kiralama işlemleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu; Belediye Meclis Kararı

Adli Davaların Takip İşlemleri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Adli Sicil Beyanı

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi (3572 ve 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği)

Adres güncelleme işlemlerinin yapılması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Afet durumlarında Vatandaşa verilen hizmetler (su çekme, )


5393 Sayılı Belediye Kanunu

Ağaç Budama Dilekçesi işlemleri- AĞAÇ BUDAMA İŞLEMİ DİLEKÇESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Ağaç Değer Tespitinin Yapılması İşlemleri- AĞAÇ DEĞER TESPİT RAPORU

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Aile cüzdanı oluşturma işlemi- AİLE CÜZDANI

5393 Sayılı 5393 sayılı Belediye Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği

Aile durum bildirimi- AİLE YARDIM BİLDİRİM formu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Aile sosyal yardım başvuru işlemi

5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Sosyal Yardım Yönetmeliği

Akıllı Atık İşlemleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu, İklim Değişikliği ve Sıfıt Atık Yönetmeliği

Asansör Tescil Ruhsatının Verilmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu, 2013/33 Asansör Yönetmeliği

Belediye mülklerinin kiralama işlemleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, Belediye Meclis ve Encümeni Kararına dayalı

Bilişim faaliyetlerinin izlenmesi

Meşru Menfaat

Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım açıısından kullanım envanterinin oluşturulması

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu, Meşru Menfaat

Bisiklet turlarında ücretsiz konuklama hizmeti

Belediye Tesis Yönetmeliği

Borç sorgulama işlemlerinin yapıılması

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu

Canlı Müzik İzin Belgesi

3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu, 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Cenaze Bilgi formununun oluşturulması- CENAZE BİLGİ FORMU

5393 sayılı Belediye Kanunu

ÇTV beyanlarının alınması - Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi formu

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu

Dış kurumlar ile iletişim sağlanması

Meşru Menfaat

Eğitim Katılım-EĞİTİM KATILIM FORMU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu

Elektrik, Doğalgaz, Telefon Kazıları İle İlgili İstek ve Şikayetlerin Alınması

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Emlak vergisi bildirimi alınması (Arsa, Arazi , Bina) - Emlak Vergisi Bildirimi formları

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usül Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu

Encümen kararlarını oluşturulması

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 25961 Sayılı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Engelli ve gaziler için su indirim talep dilekçelerinin alınması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Açık Rıza

Eski borçların yapılandırma işlemleri

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu

Etkinlik başvuruların alınması

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Evlendirme başvurularının alınması - Evlendirme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu

5393 sayılı Belediye Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, Açık Rıza

Evlenme beyannamesi ve evlenme izin işlemleri- EVLENME BEYANNAME VE EVLENME İZİN BELGESİ

5393 sayılı Belediye Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, Açık Rıza

Fotoğraf ve Videoların sosyal Medyada Yayınlanması

Açık Rıza

Gayrı Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Başvurusu

3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsat Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Gelen-Giden Evrak

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Görevlendirme yapılması

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet memeurları Kanunu

Hafriyat Döküm izin belgesi işlemleri- HAFRİYAT DÖKÜM İZİN BELGESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu, Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hakedişler için Başvuru Dilekçesinin alınması

3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yönetmeliği, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Hiçbir geliri olmayanlardan Muafiyet Dilekçelerinin alınması

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Hobi bahçesi başvurusu

5393 Sayılı Belediye Kanunu; Belediye Meclis Kararı

Hukuksal Görüş Oluşturma

Meşru Menfaat

İcra Takip İşlemleri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İdari Yaptırım Karar Tutanağının Oluşturulması- İdari Yaptırım Karar Tutanağı

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunu

İhale teminat iadesi dilekçesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

İlan ve reklam beyanları - İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu

İmar Durumu Belgesinin Verilmesi

3194 sayılı İmar Kanunu

İmar İşlemlerinde Şikayet İstek Öneri Dilekçesi

3194 sayılı İmar Kanunu

İmar Planı ile ilgili işlemler

3194 sayılı İmar Kanunu

İndirim talep dilekçesinin alınması - Emlak Servisi Dilekçeleri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

İnternet erişim loglarının alınması

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

İnternet Üzerinden Ödeme Faaliyetleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu

İSG kapsamında firmaların denetlenmesi

6331 sayılı İSG Kanunu

İstek, öneri ve şikayetlerin alınması

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

İş edindirme işlemi -İŞ BAŞVURU FORMU

Açık Rıza

İşgal, tente İzin belgesi başvurusu

3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsat Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu-itfaiye raporu


5393 Sayılı Belediye Kanunu

İşyerinin Denetlenmesi- İşyeri Denetim Formu- Tespit Kontrol Formu -Tespit Tutanağı

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Kadın Akademisi ücretsiz konaklama başvuruları

Belediye Tesis Yönetmeliği, Bütçe İşi İşleme Yönetmeliği

Kamera Kayıtlarının  alınması (Dış ortam- park bahçe, şehir içi)

Meşru Menfaat

Kamera Kayıtlarının alınması (iç ortam)

Meşru Menfaat

Kamu kurumlarından gelen talepler

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje kontrolü

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

Kreş başvuru

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Açık Rıza

Kreş dışı Etkinliklere Katılım Sağlama

Açık Rıza

Kreş Kayıt Sildirme Talebi

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kreş Kesin Kayıt İşlemi

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Açık Rıza

Kurs Başvuru ve Kayıt işlemi

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Kurumsal etkinliklerin, görevlerin, faaliyetlerin, eğitimlerin yönetilmesi

Meşru Menfaat

Mal bildiriminin yapılması -MAL BİLDİRİM formu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

Meclis kararlarının oluşturulması

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2005 /25961 Sayılı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Meclis ve Encümen üyelerinin özlük işlemlerinin yapılması

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Meclis-Encümen Üyelerine SMS Gönderimi

Açık Rıza

Mezar yeri başvurusu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Mimari ve Tadilat Proje Kontrol İşlemleri

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Muhasebe işlemleri

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muh. Yön

Numarataj Belge Talep Dilekçesi

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Park ve Bahçe İşlemlerinde İstek ve Şikayetlerin Alınması

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Personel izin dilekçesi işlemi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu

Personel özlük süreçlerinin yürütülmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu, Açık Rıza

Piyasa araştırması yapılması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Protokol Listesi Oluşturma

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Puantaj işlemleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu

Randevu başvurusu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Ruhsat İşlemleri Vekaletname

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Ruhsat Sürecinde Taahhütname İşlemi

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Ruhsata Esas Zemin Etüt raporu

3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği

Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi- İşyeri Denetim Formu - Ruhsatsız İşyerleri İçin

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 9207 Sayılı Yönetmelik

Satınalma işlemi (İhale), TEKLİF FORMU

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Satınalma işlemleri (Doğrudan Temin), TEKLİF FORMU

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Sayaç Arıza taleplerinin alınması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Servis (Okul, fabrika) araçlarına S plaka tahsisi

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, Belediye Meclis ve Encümeni Kararına dayalı

Sıhhi İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu

3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsat Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Sicil kaydının oluşturulması

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Sosyal medya üzerinden İstek, Şikayet ve Önerilerin Alınması

5393 Sayılı Belediye Kanunu,  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Sosyal ve Sportif etkinlikler

Bütçe İşi İşletme Yönetmeliği

Sosyal yardım başvuru işlemi

5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Sosyal Yardım Yönetmeliği

Spor salonu kullanım başvurusu - DİLEKÇE

Belediye Tesis Yönetmeliği, Açık Rıza

Spor salonu kullanım başvurusu - VELİ İZİN BELGESİ DİLEKÇE

Belediye Tesis Yönetmeliği, Açık Rıza

Sportif etkinlikleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Staj işlemlerinin yürütülmesi -STAJ FORMU

6899 Mesleki Eğitim Kanunu

Su  abone devir, geçici kapatma ve iptal işlemleri

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Su  abonelik başvurusunun alınması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Su abonelik işlemlerinde talep ve şikayetlerin alınması

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Su ve Kanalizasyon hattı bağlantı talebi

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Su ve Kanalizasyon hattı bağlantı talebi ve arıza  giderilme işlemi

Sözleşmelerde Öngörülmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,   Taşınır Mal Yönetmeliği

Tevhid İfraz, Yola Terk, İhdas, Parselasyon işlemlerinin yapılması - DİLEKÇE

3194 sayılı İmar Kanunu

Tıbbı Atık İşlemleri

Tıbbi atıkların kontrolü Yönetmeliği, Sözleşme İMZALAMA

Toplantı kaydının alınması

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Umuma açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı

3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsat Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliği

Ücretsiz otopark kullanım başvurusu - DİLEKÇE

Belediye Meclis Kararı, Sözleşme yapılması, Açık Rıza

Vadesi geçmiş alacaklar

5393 sayılı Belediye Kanunu, 6183 Amme Alacakları Kanunu

Vatandaşlara SMS Gönderimi

Açık Rıza

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıların kaydının yapılması faaliyeti

Açık Rıza

Yangın raporunun alınması -Yangın Raporu


5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye itfaiye Yönetmeliği

Yapı Ruhsatı aşamasında harita aplikasyon plankote kontrolü

3194 Sayılı İmar Kanunu

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Verilmesi

3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Yapı Denetim Kanunu

Yıkımla İlgili İstek ve Şikayetlerin Alınması

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Yol Yapım, Bakım, Onarım ve Duvar Yapım İstek ve Şikayetlerin Alınması

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

 

 

 

 

10.     İŞİSEL VERİ KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Belediyemiz tarafından aşağıda belirtilen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklamaktadır.

10.1 Elektronik Ortamdaki Kişisel Veriler

 • Sunucu Bilgisayarlar: Web Uygulamaları, Yönetim Bilgi Sistemleri, Belge Yönetim Sistemleri, Arşivleme Sistemi, Yedekleme Sistemi, Dosya Paylaşımı ve e-Posta sunucusu türünde yazılımlar koşmaktadır.
 • Yazılımlar: Belediye Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, , Ofis yazılımları vb. çalışmaktadır.
 • Bulut Uygulamalar: Bulut üzerinden EKAP uygulaması kullanılmaktadır.
 • Kişisel Bilgisayarlar: Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda ofis programlarında kişisel veriler yer almaktadır.
 • Mobil Cihazlar: Telefon üzerinde tutulan kişisel veriler.
 • Taşınabilir Bellekler: USB Flash Bellek, Hafıza Kartı vb. üzerinde tutulan kişisel veriler.
 • Kamera Kayıt Cihazları: Video kayıt görüntüleri tutulmaktadır.
 • Bilgi güvenliği Cihazları: Güvenlik duvarı, Anti-virüs sistemleri.
 • Yedekleme Cihazları: Yedeklenen veriler tutulmaktadır.

10.2 Elektronik Olmayan Ortamdaki Kişisel Veriler

 • Manuel Veri Kayıt: Kağıt ortamında dilekçeler, gelen evrak, giden evrak, imar, ruhsatlandırma vb. süreçlerine ait kişisel veriler bulunmaktadır.
 • Klasörler: Kağıt ortamında faturalar, tutanaklar, özlük dosyaları, ruhsatlar vb. belgelere ait kişisel veriler bulunmaktadır. Söz konusu verileri birim arşiv dolaplarında ve Genel Arşivde yer saklanmaktadır.

11.     KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

11.1 Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

Kanunun 7 inci maddesinde belirtildiği üzere işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve aşağıda belirtilen nedenlerin oluşması halinde kişisel veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Belediyemiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin başvuru yapması
 • İlgili kişinin açık rızasını geri alması
 • Kişisel verilerin işlenmesine esas teşkil eden mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren mevzuatlarda belirtilen azami sürenin geçmiş olması
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren sürenin geçmiş olması ve daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir gerekçenin olmaması

11.2 Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Belediyemiz, yürütmekte olduğu faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verilerin saklama sürelerini;  süreçlere bağlı faaliyetler kapsamında Kişisel Veri İşleme Envanterinde, (ii) Veri Kategorileri bazında VERBİS’te belirtmiştir.

Belediyemizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, Kanunun 4üncü maddesinde belirtildiği üzere ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun kadar muhafaza edilmektedir. Belediyemiz, gerekmesi halinde saklama sürelerinde güncelleme yapabilir ve saklama süreleri sona eren kişisel verilerin imhası yine Şirketimiz yerine getirilir.

Tablo-6: Süreç Bazında Saklama ve İmha Süreleri

Faaliyet

Saklama Süresi

İmha Zamanı

Açık Hava Reklam Ünitelerinin kiralama işlemleri

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Adli Davaların Takip İşlemleri

35 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Adli Sicil Beyanı

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Adres güncelleme işlemlerinin yapılması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Afet durumlarında Vatandaşa verilen hizmetler (su çekme, )

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Ağaç Budama Dilekçesi işlemleri- AĞAÇ BUDAMA İŞLEMİ DİLEKÇESİ

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Ağaç Değer Tespitinin Yapılması İşlemleri- AĞAÇ DEĞER TESPİT RAPORU

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Aile cüzdanı oluşturma işlemi- AİLE CÜZDANI

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Aile durum bildirimi- AİLE YARDIM BİLDİRİM formu

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Aile sosyal yardım başvuru işlemi

2 Yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Akıllı Atık İşlemleri

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Asansör Tescil Ruhsatının Verilmesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Belediye mülklerinin kiralama işlemleri

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Bilişim faaliyetlerinin izlenmesi

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım açısından kullanım envanterinin oluşturulması

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Bisiklet turlarında ücretsiz konuklama hizmeti

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Borç sorgulama işlemlerinin yapılması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Canlı Müzik İzin Belgesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Cenaze Bilgi formunun oluşturulması- CENAZE BİLGİ FORMU

1 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

ÇTV beyanlarının alınması - Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi formu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Dış kurumlar ile iletişim sağlanması

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Eğitim Katılım-EĞİTİM KATILIM FORMU

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Elektrik, Doğalgaz, Telefon Kazıları İle İlgili İstek ve Şikayetlerin Alınması

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Emlak vergisi bildirimi alınması (Arsa, Arazi , Bina) - Emlak Vergisi Bildirimi formları

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Encümen kararlarını oluşturulması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Engelli ve gaziler için su indirim talep dilekçelerinin alınması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Eski borçların yapılandırma işlemleri

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Etkinlik başvuruların alınması

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Evlendirme başvurularının alınması - Evlendirme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Evlenme beyannamesi ve evlenme izin işlemleri- EVLENME BEYANNAME VE EVLENME İZİN BELGESİ

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Fotoğraf ve Videoların sosyal Medyada Yayınlanması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Gayrı Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Başvurusu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Gelen-Giden Evrak

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Görevlendirme yapılması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Hafriyat Döküm izin belgesi işlemleri- HAFRİYAT DÖKÜM İZİN BELGESİ

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Hakedişler için Başvuru Dilekçesinin alınması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Hiçbir geliri olmayanlardan Muafiyet Dilekçelerinin alınması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Hobi bahçesi başvurusu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Hukuksal Görüş Oluşturma

35 Yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İcra Takip İşlemleri

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İdari Yaptırım Karar Tutanağının Oluşturulması- İdari Yaptırım Karar Tutanağı

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İhale teminat iadesi dilekçesi

3 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İlan ve reklam beyanları - İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İmar Durumu Belgesinin Verilmesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İmar İşlemlerinde Şikayet İstek Öneri Dilekçesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İmar Planı ile ilgili işlemler

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İndirim talep dilekçesinin alınması - Emlak Servisi Dilekçeleri

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İnternet erişim loglarının alınması

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İnternet Üzerinden Ödeme Faaliyetleri

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İSG kapsamında firmaların denetlenmesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İstek, öneri ve şikayetlerin alınması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İş edindirme işlemi -İŞ BAŞVURU FORMU

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İşgal, tente İzin belgesi başvurusu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu-itfaiye raporu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

İşyerinin Denetlenmesi- İşyeri Denetim Formu- Tespit Kontrol Formu -Tespit Tutanağı

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kadın Akademisi ücretsiz konaklama başvuruları

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kamera Kayıtlarının  alınması (Dış ortam- park bahçe, şehir içi)

1 ay

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kamera Kayıtlarının alınması (iç ortam)

1 ay

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kamu kurumlarından gelen talepler

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje kontrolü

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kreş başvuru

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kreş dışı Etkinliklere Katılım Sağlama

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kreş Kayıt Sildirme Talebi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kreş Kesin Kayıt İşlemi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kurs Başvuru ve Kayıt işlemi

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Kurumsal etkinliklerin, görevlerin, faaliyetlerin, eğitimlerin yönetilmesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Mal bildiriminin yapılması -MAL BİLDİRİM formu

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Meclis kararlarının oluşturulması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Meclis ve Encümen üyelerinin özlük işlemlerinin yapılması

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Meclis-Encümen Üyelerine SMS Gönderimi

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Mezar yeri başvurusu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Mimari ve Tadilat Proje Kontrol İşlemleri

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Muhasebe işlemleri

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Numarataj Belge Talep Dilekçesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Park ve Bahçe İşlemlerinde İstek ve Şikayetlerin Alınması

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Personel izin dilekçesi işlemi

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Personel özlük süreçlerinin yürütülmesi

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Piyasa araştırması yapılması

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Protokol Listesi Oluşturma

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Puantaj işlemleri

15 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Randevu başvurusu

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Ruhsat İşlemleri Vekaletname

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Ruhsat Sürecinde Taahhütname İşlemi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Ruhsata Esas Zemin Etüt raporu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi- İşyeri Denetim Formu - Ruhsatsız İşyerleri İçin

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Satınalma işlemi (İhale), TEKLİF FORMU

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Satınalma işlemleri (Doğrudan Temin) - TEKLİF FORMU

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Sayaç Arıza taleplerinin alınması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Servis (Okul, fabrika) araçlarına S plaka tahsisi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Sıhhi İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Sicil kaydının oluşturulması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Sosyal medya üzerinden İstek, Şikayet ve Önerilerin Alınması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Sosyal ve Sportif etkinlikler

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Sosyal yardım başvuru işlemi

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Spor salonu kullanım başvurusu - DİLEKÇE

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Spor salonu kullanım başvurusu - VELİ İZİN BELGESİ DİLEKÇE

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Sportif etkinlikleri

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Staj işlemlerinin yürütülmesi -STAJ FORMU

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Su  abone devir, geçici kapatma ve iptal işlemleri

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Su  abonelik başvurusunun alınması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Su abonelik işlemlerinde talep ve şikayetlerin alınması

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Su ve Kanalizasyon hattı bağlantı talebi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Su ve Kanalizasyon hattı bağlantı talebi ve arıza  giderilme işlemi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Tevhid İfraz, Yola Terk, İhdas, Parselasyon işlemlerinin yapılması - DİLEKÇE

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Tıbbı Atık İşlemleri

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Toplantı kaydının alınması

5 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Umuma açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Ücretsiz otopark kullanım başvurusu - DİLEKÇE

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Vadesi geçmiş alacaklar

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Vatandaşlara SMS Gönderimi

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıların kaydının yapılması faaliyeti

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Yangın raporunun alınması -Yangın Raporu

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Yapı Ruhsatı aşamasında harita aplikasyon plankote kontrolü

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzninin Verilmesi

10 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Yıkımla İlgili İstek ve Şikayetlerin Alınması

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

Yol Yapım, Bakım, Onarım ve Duvar Yapım İstek ve Şikayetlerin Alınması

2 yıl

Faaliyetin Bitiş Tarihinden Sonra

 

11.3. Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Yöntemleri

Kanunun 7inci maddesinde belirtildiği üzere işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen, ilgili kişinin talebi üzerine veya ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Belediyemiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. Bu hususlarla ilgili imha teknikleri aşağıda belirtilmiştir.

11.3.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt ortamı bazında kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle silinmektedir;

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: İlgili kişinin başvurusu üzerine İlgili mevzuata veya saklanmasını gerektiren süre sona eren dosya paylaşımında olan kişisel veriler sistem yöneticisi tarafından, veri tabanında olan kişisel veriler Veri Tabanı Yöneticisi tarafından silme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Saklanmasını gerektiren süre sona kişisel veriler ilgili sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişememekte ve kişisel veriler tekrar kullanılamayacak hale getirilmektedir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde karartma işlemi de uygulanmaktadır.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler: Flash bellek ortamlarında tutulan kişisel veriler saklanmasını gerektiren süre sona erdiğinde silinmektedir.

Periyodik İmha Süresi: Belediyemiz periyodik imha süresini 6 ay belirlemiş olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilmektedir.

11.3.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Kayıt ortamı bazında kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle yok edilmektedir;

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Kâğıt ortamında yer alan kişisel veriler,  saklanma süresi sona erdiğinde farklı yöntemleriyle geri döndürülemeyecek şekilde imha edilir.

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler: Saklanma süresi sona eren kişisel veri ortamları fiziksel olarak imha edilmektedir.

11.3.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel veriler, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Bunun için kullanılan yazılım uygulamalarındaki anonimleştirme fonksiyonu kullanılmaktadır.

12.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kanunun 12’nci maddesinde belirtildiği üzere Belediye kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

12.1 İdari Tedbirler

Belediyemiz tarafından, işlenen kişisel verilerle ilgili olarak almakta olduğumuz idari tedbirler aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürler belirlenmiştir.
 • Saklama ve İmha Politikası oluşturulmuş olup uygun saklama ve imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanmış olup güncelliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlara Gizlilik Sözleşmesi imzalatılmaktadır.
 • Güvenlik Politika ve Prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik Disiplin Yönetmeliği uygulanmaktadır.
 • İlgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza yükümlülükleri yerine getirilmektedir.
 • İlgili kişiler için başvuru ve cevaplama ortamı sağlanmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve rastgele denetimler, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler yapılmaktadır.
 • Veri ihlali yaşanması durumunda gerekli prosedürler tanımlanmıştır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği konularında düzenli eğitimler verilmektedir.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması, çalışanların niteliğinin ve teknik bilgi ve becerisinin geliştirilmesi için eğitimler yapılmaktadır.
 • Hukuka aykırı işlemeyi önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirler alınmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kağıt ortamında aktarımı gereken kişisel veri içeren evraklar “Gizli” formatında gönderilmektedir.
 • Veri işleyenler ile sözleşme yapılmaktadır.

12.2 Teknik Tedbirler

Belediye tarafından, işlenen kişisel verilerle ilgili olarak almakta olduğumuz teknik tedbirler aşağıda belirtilmiştir:

 • Kurumun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler (Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, Sistem Odasında Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi vb.) alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması İçin çevresel tehditlere karşı sistem odası 7/24 kamera sistemi ile izlenmektedir.
 • Kişisel veri içeren kâğıt ortamlarına (arşiv, dolap, klasör, vb.) erişim için fiziksel güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunması için güvenlik duvarı ve ağ geçidi kullanılmaktadır.
 • Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünler kullanılmaktadır.
 • Bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyetlerin önlenmesi için Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri kullanılmaktadır.
 • Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetki seviyeleri grup veya rol bazlı olarak yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Bilgi sistemleri güncel halde tutulmakta ve uygun güvenlik yamaları yüklenmektedir.
 • Güvenli Kayıt Tutma (Loglama) sistemi kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Bilişim sistemlerinin bilinen zafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zafiyet taramaları ve sızma testleri yapılmaktadır.
 • Hukuka aykırı işlemeyi önlemeye yönelik riskler belirlenmekte ve bu risklere uygun teknik tedbirler alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu bilişim sistemlerine erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulmaktadır.
 • Elektronik ortamda olan kişisel veriler, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında erişim sınırlandırılmakta ve bu bileşenler ayrılmaktadır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.       
 • E-Posta yoluyla aktarım gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-Posta veya KEP kullanılmakta, sunucular arasında aktarım ise SFTP yöntemiyle gerçekleştirilmelidir.
 • Yönetici ve Admin yetkisinin sadece ihtiyaç olduğu durumlarda kullanmak için açılmaktadır.
 • Kullanılmayan yazılım ve servisler cihazlardan kaldırılmaktadır.
 • Farklı internet siteleri ve/veya mobil uygulama kanallarından kişisel veri temin edecekse, bağlantılarının SSL ya da daha güvenli bir yol ile gerçekleştirilmektedir.
 • Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulmuştur.
 • Kişisel verileri anonimleştirme ve silme mekanizması oluşturulmuştur.

13.     İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

Belediyemiz, kişisel verileri işlemeden önce ilgili kişiye, hangi kişisel verilerin işlediğini, hangi amaçla işlendiğini,  işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Belediyemiz, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır;

 • Belediyemizin kimliği
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 • İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddede sayılan diğer hakları

konularında bilgi vermektedir.

Açık rıza gereken durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. İşbu politikanın eki olarak yayınlanan Aydınlatma metinlerine https://www.luleburgaz.bel.tr/KVKK linki üzerinden ulaşılabilmektedir.

14.     İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kanunun 11’inci maddesi gereği olarak ilgili kişi,  işlenen kişisel verilerle ilgili bilgi talebinde bulunabilmekte ve Belediyemiz söz konusu talepleri Kanunun öngördüğü sürede cevaplandırmaktadır.

14.1. İlgili Kişilerin Başvuru Hakkı

Kanunun 11 inci maddesi gereğince, kişisel verileri işlenen ilgili kişiler Belediyemize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi talebinde bulunabilir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanunun 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler, Kanunun 11 inci maddesi kapsamında işlenen kişisel verilerle ilgili bilgi talebinde bulunabilir. Bunun için ilgili kişiler, kimlik bilgileri ve kullanılmak istenen haklarına yönelik açıklamalarla birlikte taleplerini hizmet masasına bizzat başvurarak, https://www.luleburgaz.bel.tr/KVKK internet adresimizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak veya luleburgazbelediyebaskanlıgı@hs01.kep.tr adresine e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebileceklerdir.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi No:115

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi 39750

Lüleburgaz/KIRKLARELİ

14.2. Başvuru Hususunda İstisnalar

Kanunu’nun 28. maddesi gereğince ilgili kişilerin aşağıdaki hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28‘inci maddesi 2’nci fıkrası gereğince ilgili kişilerin aşağıda belirtilen hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını (aydınlatma ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere)  ileri sürmeleri mümkün değildir.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

14.3 İlgili Kişi Başvurusunun Cevaplandırılması

Belediyemiz, Kanunun 13’üncü maddesine uygun olarak ilgili kişinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Belediyemiz, ilgili kişi tarafından yapılan talebi kabul veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Belediyemiz tarafından gereği yerine getirilecektir.

15.     VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS)

Belediyemiz, Kanunun 16’ncı maddesine göre Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aşağıda belirtilen bildirimleri yapmıştır:

 1. Belediyemizin kimlik ve adres bilgileri
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği
 3. Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
 4. Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
 5. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 6. Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 7. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

Belediye, söz konusu verilen bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhâl VERBİS’te güncelleyecektir.

16.     POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ VE YÜRÜRLÜLÜĞÜ

İşbu Politika, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Belediyemiz, politikayı ihtiyaç duydukça gerekli bölümleri mevzuat hükümlerine uygun olarak güncelleyecek ve web sitemizde yayınlayacaktır.