Kamera Aydınlatma Metni

 

Amaç ve Tanımlar

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Lüleburgaz Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. 

 

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir?

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla Fiziksel Güvenliğin Sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere görüntü kaydı yapılmaktadır.

 

Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Söz konusu kişisel veriler yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

 

 

DİĞER BİLGİLER

 

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Belirtilen haklarınızı belediyemize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Belediyemizin bünyesinde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili politika ve aydınlatma metinlerine www.luleburgaz.bel.tr/KVKK adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu”  doldurarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile belediyemize iletebilirsiniz.

 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

AÇIKLAMA

Yazılı Şahsen Başvuru

Lüleburgaz Belediyesi’ne kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.

KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru

İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden luleburgazbelediyebaskanlıgı@hs01.kep.tr adresine göndermek.

Yazılı Posta ile Başvuru

Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi No:115 - Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi 39750 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresine posta yolu ile göndermek.

Noter üzerinden başvuru

Noter üzerinden yazılı başvuru yapmak.