Aydınlatma Metni

Sayın Vatandaşımız,

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ (“Belediye”) tarafından, “https://ebelediye.luleburgaz.bel.tr’’ internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde işlenen kişisel verilerinizin işlenmesi ve kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile kanunda yer alan haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek ve kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Belediyemiz, siz vatandaşlarımızın belediye hizmet noktalarına gelmeden sicil bilgilerine erişebilmesi, ödemeleri yapabilmesi yahut bilgi alması amacıyla hazırlanan ‘’ https://ebelediye.luleburgaz.bel.tr ‘’ internet sitesi üzerinden yapılan üyelik kaydı sırasında tarafınızca beyan edilen Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Sicil No, Cep Telefon Numarası, E-posta Adresi, Ödeme Bilgisi bilgilerini işlemekte ve gerekli veri koruma önlemlerini almaktadır.

 

Yukarıda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, başta ‘’5393 sayılı Belediye Kanunu’’ olmak üzere ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler ile sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden belediye olarak meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Söz konusu kişisel verilerinizin hiçbir şekilde yurtiçine ve yurtdışına aktarılmamakta ilgili yönetmelikte belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

 

6698 sayılı kanun (‘’KVKK’’) kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre metnin altında yer alan ‘KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak, İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi No:115 - Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi 39750 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresimize yazılı olarak, luleburgazbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr adresimize elektronik posta ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.