MENU CLOSE

Tesisler Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’nün kuruluş,

görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2: Bu yönetmelik, Tesisler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve

sorumlulukları ve müdürlüğün çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: Lüleburgaz Belediyesi’ni

Belediye Başkanı: Lüleburgaz Belediye Başkanı’nı

Belediye Başkan Yardımcısı: Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı’nı

Müdür: Tesisler Müdürü’nü

Personel: Tesisler Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli ifade eder.

Tesis: Belediye Tüzel kişiliği içinde yer alan, özel geliri ve özel gideri bulunan yerler ile

kültürel, sosyal, fuar, sergi alanları ve toplantı salonlarını ifade eder.

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

Madde 5:

 1. Tesisler Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
 2. a) Müdür
 3. b) Memur
 4. c) Sözleşmeli personel
 5. d) İşçi
 6. e) Diğer personel

 

 1. Tesisler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na ve yetki vereceği Başkan Yardımcılığı’na bağlı

olarak görev yapar.

2

TEŞKİLAT YAPISI

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

1) BÜTÇE İÇİ İŞLETMELER                                                           2) HİZMET ALANLARI

* LYFA                                                                                                               OGS

* OTOPARK                                                                                     a) KÜLTÜREL VE SOSYAL ALANLAR

* GENÇLİK VE İNÖNÜ PARKI                                                    * AŞKIYE NEŞET ÇAL

* BUZ PİSTİ                                                                                      * EKİN ATÖLYESİ

* HAVUZLAR

*PARK, BAHÇE VE REKREASYON ALANLARI

 1. b) FUAR, SERGİ ALANLARI VE TOPLANTI SALONLARI

* PAZARYERİ

* BELEDİYE HİZMET BİNASI

* KONGRE MEYDANI

* MECLİS SALONU

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Madde 6: Aşağıda belirtilen görevler, Tesisler Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Tesisler Müdürlüğünün görevleri; Lüleburgaz’da kurulmuş olan tesisleri uluslararası

standartlarda hizmet üretir hale getirmek. Günlük ve geçici çözümler yerine kalıcı ve

sürdürülebilir çözüm seçenekleri yaratmak ve uygulamak. Kültürel etkinlik alanlarına yönelik

şeffaf tahsis sistemi kurmak ve işletmektir. Kurulmuş bütçe içi ve bütçe dışı işletme ve ortağı

olduğu şirketlerle ilgili kayıtları tutmak, müdürlük, işletmeler ve iştirakler arasındaki bilgi

akışının sağlamak, borç ve alacak ilişkisini takip etmek, aralarında doğabilecek idari ve mali

konulardaki problemlerin çözümü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektir. Bakım, onarım

gerektiren durumların ve teknik aksaklıkların takibini, tespitini yapmak, ilgili müdürlükleri

bilgilendirmek, aksaklıkların giderilmesini sağlayarak kullanıma hazır hale getirmektir.

MÜDÜRLÜK YETKİSİ

Madde 7: Tesisler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgi kanun ve yönetmelikler

ile 5393 sayılı belediye kanununa dayanarak yapar ve Belediye Başkanınca verilen tüm

görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU

Madde 8:

 1. Tesisler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen

ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve

çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 1. Tesisler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan

temin ve ihale yoluyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde

yer alan hükümler doğrultusunda karşılar. Başkanlıkça kurulan tesislerin işleyiş ve her türlü iş

ve işlemlerini yürütür.

 1. Tesisler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar.
 2. Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının

yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar ve sonrası faaliyetlerin denetimini yapar.

 1. Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji, misyon ve

ilkeler doğrultusunda yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili politikalarını belirleyerek

üst yönetimin onayına sunar.

 1. Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer ve fuarları takip eder, bunlara katılarak veya

personelin katılmasını sağlayarak, buralarda belediyeyi temsil eder.

 1. Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar,
 2. Tesislerin kullanım ve işletimine yönelik tüm uyarı ve ikaz levhaları ile kullanım

talimatlarını hazırlar.

 1. Tesisler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri, ilgili kanun ve yönetmelikler ile

5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak ve Belediye Başkanı’nca kendisine verilen tüm

diğer görevleri kanunlar çerçevesinde yapar.

 

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Madde 9:

 1. Tesisler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamı’na karşı temsil etmek.
 2. Müdürlüğün yönetilmesinde tam yetkili kişi olarak müdürlüğün her türlü çalışmalarını

düzenlemek.

 1. Tesisler Müdürlüğü’nün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi olup, müdürlüğün Performans

Programını ve Bütçesini yapmak.

 1. Tesisler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında eşgüdümü sağlamak.
 2. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
 3. İlgili mevzuat, çerçevesinde yöneticilik görevini yerine getirmek.
 4. Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini

etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içinde ek tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da

üst makamlara intikal ettirmek.

 1. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
 2. Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak.
 3. Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içindeki hizmetlerin usulüne

uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

 1. Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.
 2. Bağlı tesislerin Personel ihtiyacı, bakım onarım ve muhasebe işlemleri yapılırken

aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Tesislerin işletilmesinde ihtiyaç duyulan personel ihtiyacı, Tesis sorumlularının

talebi, Müdürlüğün teklifi, ilgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Başkanın

onayı ile karşılanır.

2) Tesislerin bakımı, onarımı ve bakım onarım giderleri, konusuna göre ilgili

Müdürlüklerce karşılanır.

3) Tesislerin muhasebesi, Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinin 9.

Maddesine göre ilgili müdürlük tarafından yapılır.

 

 

 

 

ORGANİZASYON ŞEMASI

TESİSLER MÜDÜRÜ

BÜRO PERSONELİ – TESİS SORUMLULARI

KASİYERLER VE YÜKLENİCİYE BAĞLI ÇALIŞANLAR İLE GÜVENLİK PERSONELİ

 

PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Madde 10:

 1. Tesis Sorumluları
 2. Müdürlüğün görev alanına giren binalar, parklar ve spor alanlarında bulunan demirbaş ve

malzemeleri korumak, yazarkasaların denetimini yapmak.

 1. Görevlendirildiği tesislerin maksimum verimliliğini sağlamak, işin tüm tedbirlerini

almak.

 1. Sorumluluk alanlarına giren tesislerde enerjinin tasarruflu kullanılmasını sağlamak,

yönerge ve kullanma talimatlarına uyulmasını sağlamak.

 1. Tesis bilgi dosyasını tutmak ve haftada bir Tesisler Müdürüne rapor vermek.
 2. Tesisler Müdürü’nün verdiği diğer işleri yapmak.
 3. Büro Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 4. Müdürün kendisine verdiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak.
 5. Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kayıt etmek.
 6. Gelen-Giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini

yürütmek.

 1. Belediye ve Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları incelemeye hazır

bulundurmak.

 1. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak,

cevaplandırmak, tasnif etmek, kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarmak.

 1. Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak.
 2. Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı

almak, kayıt etmek.

 1. Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi

esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra ilgili yere gönderilmesini sağlamak.

 1. Müdürlüğün arşivini düzenlemek.
 2. Müdürlükçe verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

MÜDÜRLÜK İÇİ VE MÜDÜRLÜKLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Madde 11:

 1. Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
 2. Müdürlük dâhilinde, çalışanlar arasındaki ve diğer müdürlükler arasındaki işbirliği ve

koordinasyon Tesisler Müdürü tarafından sağlanır.

 1. Tesisler Müdürü, müdürlüğüne bağlı alanlarda farklı müdürlüklerin eş zamanlı çalışması

gereken durumlarda yapılacak iş ve işlemin ilgili müdürlerle birlikte planlamasını ve

Müdürlüklerin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde işin en hızlı ve verimli

sonuçlandırılmasını sağlar.

 1. Tesisler Müdürü, Müdürlüğüne bağlı alanlarda yapılması gereken her türlü bakım onarım

iş ve işlemini ilgili müdürlüklere bildirerek yaptırılmasını sağlamaya yetkilidir.

 1. Tesisler Müdürü, kendisine bağlı tesislerle ilgili her türlü iş ve işlemin bilgi veya

belgesini diğer müdürlüklerden talep etmeye yetkilidir.

 1. Tesisler Müdürü, müdürlüğüne bağlı tesislerin bakım onarım ve diğer işlerine ilişkin, işe

başlama, süreç ve bitimi ile ilgili her türlü zaman çizelgesini istemeye yetkilidir.

 

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

Madde 12: Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kamu kurum ve kuruluşları ve

diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısı’nın parafı

Belediye Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı’nın imzası ile yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 13:

 1. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden

ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler

ile zimmeti altında bulunan eşyaların, bir çizelgeye bağlı olarak, yeni görevliye devir teslimini

yapmaları zorunludur.

 1. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin

hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 14: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Lüleburgaz Belediye

Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği mahallinde çıkan

gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini Lüleburgaz Belediye Başkanı yürütür.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi