MENU CLOSE

Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3- Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

 

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Belediye : Lüleburgaz Belediyesi’ni,

Başkanlık : Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük  :Temizlik İşleri Müdürlüğünü

Personel : Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur,                             Kadro karşılığı sözleşmeli personeli, daimi işçiyi ve geçici işçiyi ifade eder.

 

 1. BÖLÜM

 

Kuruluş, Bağlılık,  Görev ve Çalışma Esasları

 

Madde 5- KURULUŞ 

 

22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik Hükümleri gereğince “ Lüleburgaz Belediye Meclisinin 05.04.2007 tarih ve 8/33 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Madde 6 –  BAĞLILIK

 

Temizlik İşleri Müdürü, Belediye Başkanına veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 

Madde 7 –  MÜDÜRLÜK GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 8- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

 

Direktif Alacağı Yönetici:  Başkanlık Makamı ve Bağlı Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

Direktif Vereceği Personel: Müdürlük Bünyesindeki tüm personel; 

 • Müdürlüğünü Belediyenin vizyon, misyon ve ilkeleri ile mevzuata uygun bir şekilde yönetmekle yükümlüdür.
 • İş programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans programına ve bütçesine uygun olarak hazırlamak ve yürütmekten sorumludur.
 • Müdürlüğe ait iş ve işlemlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.
 • Belediyenin stratejik plan ve performans programında ki ilgili konulara ait hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
 • Müdürlük bünyesindeki birimlerin verecekleri yıllık çalışma raporlarını inceler, inceletir. Gördüğü aksamaların giderilmesi için direktifler verir. Belediye Başkanlığınca istenen veya kendisinin gerekli gördüğü raporlar ile Müdürlüğün yıllık çalışma raporlarını hazırlatır Başkanlığa sunar
 • Müdürlüğün iş ve işlemlerini planlar, uygular ve diğer müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar.
 • Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen – giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesinin yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmenin yapılmasını kontrol eder.
 • Müdürlük performans programını hazırlar, hazırlatır.
 • Müdürlük faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar
 • Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
 • Temizlik İşleri Müdürlüğünde yapılan çalışmalara ilişkin Bilimsel ve Teknik gelişmeleri takip ederek ilgili kuruluşlarla temas sağlar, önemli gördüğü gelişme sonuçlarını uygulamaya konulması için gerekli işlemleri yapar, yaptırır.
 • Müdürlük içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar
 • Müdürlük bünyesinde bulunan personelin performansını değerlendirir, motivasyonu ve performansı arttırıcı çalışmalar yapar.
 • Müdürlük bünyesinde bulunan personelin, özlük hakları ve sicil işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği, rapor ve yıllık izinleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar
 • Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali ve teknik karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
 • Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
 • Yokluğunda Belediye Başkanının onaylayacağı bir kişi müdüre vekalet eder. Vekil, müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur.

TEMİZLİK VE ATIK YÖNETİMİ BİRİMİ

 

Temizlik ve Atık Yönetimi Biriminin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

 1. Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü yaparak bununla ilgili olarak hazırlanmış olan yönetmeliklerin takibini yapmak ve uygulamak.
 2. Atık yönetim planı hazırlamak ve/veya hazırlatmak
 3. Atıkların yönetimi ve bertarafı konularındaki teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, eğitim, toplantı ve sempozyumlara katılım sağlamak.
 4. Gerek görülmesi halinde lisanslı toplayıcılarla ve diğer kuruluşlarla koordinasyon işbirliği yapmak.
 5. Atık yönetimi ile ilgili her türlü eğitimi, toplantı ve yürütülecek projeleri planlamak.
 6. Birimin sorumluluğu 2872 sayılı Çevre Kanunu ve kanuna bağlı yönetmeliklerle Atık Yönetimi konusunda İlçe Belediyelerine verilen yetki kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerdir.
 7. Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm cadde, sokak, boş araziler ve alanların tamamı ile okul, hastane ve işyerlerinin çöplerinin toplanması, düzenli depolama alanına transferini sağlamak.
 8. Belediyemiz sınırları dahilinde, tüm cadde, sokak, yaya yolları, meydanlar, tretuvar, Pazar yeri ve Semt Merkezinin tüm alanlarının elle süpürülmesi, ana arterlerin makine ile süpürülmesini sağlamak
 9. Cadde, sokak, tretuvar, meydanlar ile Pazar yeri Semt Merkezinin tüm alanları ile birlikte ızgaralarının temizlikleri, Pazar yeri ve Semt Merkezinde sebze, meyve ve şarküteri satışı yapılan bölümlerinin yıkamasını sağlamak
 10. Meclisçe belirlenmiş olan cüruf bedellerinin tahakkukunu yapmak ve cürufların alınmasını sağlamak.
 11. Hafriyat toprağı ve inşaat /yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi vermek.
 12. Çöp ve çöp dışındaki atıklar ( hafriyat atığı, molozlar vb…) tanım dışında kalan alanlarda çöplerin toplanması ve nakli, Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevlendirdiği personel kontrolü ile iş emri verilerek ve tutanak tutularak yapmak.
 13. Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan resmi ve özel hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları ve eczanelerin tıbbi nitelikli atıklarının “Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği’ne göre dizayn edilmiş tıbbi atık aracı ile toplayıp, taşınması, depolanması ve gerektiği şekilde imhasını sağlamak.
 14. Belediyemizce belirlenen gün ve saatte çöp poşetlerinin çıkarılması için, uygun yerlere levhalar asmak ve kontrolünü yapmak.
 15. Belediyemiz sınırları içerinde uygun görülen ve ihtiyaç olan bölgelere uygun özellikte evsel nitelikteki atık konteynerleri ve ambalaj atıklarını toplamak üzere geri dönüşüm konteyneri ve/veya kumbaraları konulması ile konulan konteynerlerin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 16. Belediye hizmet binası, Ekin atölyesi, Ata iş merkezi, Gençlik ve İnönü parkı kafeteryaları, Aşkiye Neşet Çal sahnesi, Destek Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüğü binası, Belediye Meclis Binası ve burada yazılmayan yeni oluşan alan ve binaların temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak
 17. Çevre ve Çevre Sağlığının korunması iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve çevre ile ilgili olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak
 18. Çevre bilinci ve doğa sevgisinin gelişimi için etkinlik düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak

 

 

 

 

 

ÇEVRE DENETİM BİRİMİ

 

Çevre denetim biriminin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

 1. Denetim planı Belediye planının öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda açık ve şeffaf şekilde yürütmek.
 2. Belediye sınırlarında bulunan tesis ve faaliyetleri Çevre Kanunu, Belediye Kanunu ve bu konulara bağlı mevzuat kapsamında izlemek, denetlemek ve idari yaptırım uygulamak
 3. Diğer yetkili kurumlara görev alanları ile ilgili ihbar ve bildirimde bulunmak
 4. Şikayete bağlı ani veya planlı olarak yürütülen tüm kontrollerin yazışmalarını hazırlamak, denetim yetkisinin ve Müdürün onayı ile ilgililerine bilgi vermek
 5. İzin ve görüş verilecek konularda ilgili faaliyeti incelemek, ihtiyaç halinde kontrol tedbiri aldırmak ve denetim yetkisinin onayıyla görüş sunmak.
 6. Müdürün talimatıyla denetim planlaması yapmak, denetim raporlarını Müdüre sunmak
 7. Yetki devri alınan konularda ilgili makama 6 (altı) ay periyotlarda denetim raporu göndermek.
 8. Birimin sorumluluğu, Müdürün emir ve direktiflerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.

 

 

TEMİZLİK İŞLERİ BÜROSUNUN GÖREVLERİ

 

Direktif Alacağı Yönetici: Temizlik İşleri Müdürü 

 

 • Gelen ve giden evrakların Temizlik İşleri Müdürüne havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapıp, yazının ilgi personele tebliğini yapar; cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar, cevabi yazının müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlamak.
 • Müdürlüğe bağlı birimlerin yazışmalarını yürütmek
 • CRM modülüne gelen istek ve şikayetleri takip ederek, cevaplanmasını sağlamak, • Müdürlükte çalışan personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yapmak.
 • Hafriyat toprağı ve inşaat /yıkıntı atıkları taşıma ve çöp dökme izin belgelerini vermek.
 • Yayınlanan Genelge ve Emirleri personele duyurmak ve korumak
 • Saklanan ve korunan evrak, bilgi ve belgeleri ihtiyaç halinde ve Müdürlüğün yazılı izni ile ilgililere vermek, verilen evrak, bilgi ve belgeleri izleyerek geri almak,
 • Hizmete ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri ilgili birim aracılığı ile temin etmek ve temininden ve bundan doğacak ödentilerin yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
 • Kırtasiye ve Demirbaş ihtiyacını zamanında ilgili birime bildirmek, temini ile birimlere dağıtılmasını sağlamak,
 • Birimimiz demirbaş kayıtlarında olan ömrünü tamamlamış malzemelerin hurda işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Müdürlük bünyesinde yapılacak toplantıları düzenleyerek, raporların tanzim edilmesini sağlamak,
 • Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek,

III. BÖLÜM

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

GÖREVİN ALINMASI

 

Madde 9– Temizlik İşleri Müdürlüğünün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

GÖREVİN PLANLANMASI

Madde 10- Temizlik İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

 

Madde 11- Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 1. BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon

 

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

 

Madde 12-

 

 1. Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
 2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
 3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzii eder
 4. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
 5. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

 

  Madde 13-

 

 1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
 2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; imza yetkileri yönergesi ile yürütülür.
 3. BÖLÜM

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM

 

Madde 14

 

 1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla                          yükümlüdür.
 2. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar elektronik ortamda sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle, ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

 

Madde 15

 

 1. Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 2. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır
 3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosu personeli sorumludur.
 4. BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

Madde 17- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜRLÜLÜK

 Madde 18- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜRÜTME

 Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Lüleburgaz Belediye Başkanı yürütür.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi