MENU CLOSE

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 1. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş,  görev,  yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2: Bu Yönetmelik, Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.

Kuruluş ve Dayanak

Madde 3: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 08/04/2019 tarih ve 2019/62 Sayılı kararı ile kurulmuş olup,  bu yönetmeliğin yasal dayanağı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi ile 14. Maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanundur.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: Lüleburgaz Belediyesi’ni,

Başkanlık: Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük:  Park ve Bahçeler Müdürlüğünü

Personel: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, Kadro karşılığı sözleşmeli personeli, daimi işçiyi ve geçici işçiyi ifade eder.

 

 1. BÖLÜM

Müdürlüğün Örgüt Yapısı, Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bağlılık

Madde 5: Park ve Bahçeler Müdürlüğü üst yönetici olarak belediye başkanına ve belediye başkanın görevlendirip yetki verdiği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

 

İdari Yapı

Madde 6: Müdürlük, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mezarlıklar birimi olmak üzere iki birimden oluşur.  Müdür, Mühendis, Mimar, Tekniker, Memur, Geçici ve Daimi İşçilerden oluşur.

Park ve Bahçeler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7:

 • Lüleburgaz Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.
 • Müdürlüğe ait iş ve işlemlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili konulara ait hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
 • Müdürlük bünyesindeki birimlerin verecekleri yıllık çalışma raporlarını inceler, inceletir. Gördüğü aksamaların giderilmesi için direktifler verir. Belediye Başkanlığınca istenen veya kendisinin gerekli gördüğü raporlar ile Müdürlüğün yıllık çalışma raporlarını hazırlatır, Başkanlığa sunar.
 • Müdürlüğünü Belediyenin vizyon, misyon ve ilkeleri ile mevzuata uygun bir şekilde yönetmekle yükümlüdür.
 • İş programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans programına ve bütçesine uygun olarak hazırlamak ve yürütmekten sorumludur.
 • Müdürlüğün iş ve işlemlerini planlar, uygular ve diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 • Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen – giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesinin yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmenin yapılmasını kontrol eder.
 • Müdürlük performans programını hazırlar, hazırlatır.
 • Müdürlük faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
 • Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
 • Park ve Bahçe Müdürlüğünde yapılan çalışmalara ilişkin Bilimsel ve Teknik gelişmeleri takip ederek ilgili kuruluşlarla temas sağlar, önemli gördüğü gelişme sonuçlarını uygulamaya konulması için gerekli işlemleri yapar, yaptırır.
 • Müdürlük içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
 • Müdürlük bünyesinde bulunan personelin performansını değerlendirir, motivasyonu ve performansı arttırıcı çalışmalar yapar.
 • Müdürlük bünyesinde bulunan personelin, özlük hakları ve sicil işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği, rapor ve yıllık izinleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar
 • Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali ve teknik karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
 • Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
 • Yokluğunda Belediye Başkanının onaylayacağı bir kişi müdüre vekâlet eder. Vekil, müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri

Madde 8:

 • Park yapımına karar verilen alanların projelendirme ve yapım süreçlerini yönetmek.
 • Kent içinde uygun alanlarda çiçeklendirme ve peyzaj alanları oluşturmak.
 • İmar işleri müdürlüğünce terki yapılan yeşil alanların müdürlüğümüze bildirilmesinden sonra, projelendirilerek peyzaj düzenlemesi yapmak.
 • Lüleburgaz Belediye sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, refüj, çocuk parkı alanları bitkilerinin bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
 • Ağaçların ve süs çalılarının sağlıklı büyümesi amacıyla budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programlarını hazırlamak ve yapmak.
 • Tehlike arz eden ve yıkılma tehlikesi gösteren ağaçların tespit edilerek Belediye Encümenine sunulması ve çıkan karara göre işlem yapmak.
 • Kaldırım çalışması bitirilen cadde, refüj ve sokaklarda kent dokusuna göre ağaçlandırma, çimlendirme, çiçeklendirme çalışması yapmak.
 • Görev alanları dahilinde bulunan ağaç, ağaççık, süs bitkisi ve çiçeklerin hastalık ve zararlılarından korunması için zirai çalışma yapmak.
 • Yıllık plana göre tanzim edilecek ve bakımı yapılacak yeşil alanlar için gerekli olan kent mobilyalarının (beton çiçeklik, bank, oyun donatıları vb.) araç gereçlerin tespitini yapmak ve teminini sağlamak.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.
 • Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.
 • Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
 • Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek.
 • Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.
 • Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.
 • Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak.
 • Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek.
 • Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak.
 • Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personelinin Görevleri

Madde 9:

 • Gelen ve giden evrakların Park ve Bahçeler Müdürüne havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapıp, yazının ilgi personele tebliğini yapar; cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar, cevabi yazının müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlar.
 • Müdürlüğe bağlı birimlerin yazışmalarının yürütür,
 • Çağrı Merkezine gelen istek ve şikâyetleri takip ederek, cevaplanmasını sağlar,
 • Müdürlükte çalışan personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yapar.
 • Mezarlık gömü işlemlerinin takibini yaparak, mezar yeri kullanım izin belgelerini hazırlar,
 • Yayınlanan Genelge ve Emirleri personele duyurur ve korur,
 • Saklanan ve korunan evrak, bilgi ve belgeleri ihtiyaç halinde ve Müdürlüğün yazılı izni ile ilgililere verir, verilen evrak, bilgi ve belgeleri izleyerek geri alır,
 • Hizmete ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri ilgili birim aracılığı ile temin etmek ve bundan doğacak ödentilerin yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlar,
 • Kırtasiye ve Demirbaş ihtiyacını zamanında ilgili birime bildirmek, temini ile birimlere dağıtılmasını sağlar,
 • Birimimiz demirbaş kayıtlarında olan ömrünü tamamlamış malzemelerin hurda işlemlerinin yapılmasını sağlar,
 • Müdürlük bünyesinde yapılacak toplantıların düzenleyerek, raporların tanzim edilmesini sağlar,
 • Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütür.
 • Müdürlükten aldığı görevler doğrultusunda, Belediyemiz sınırları içerisinde imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanlarda, başkanlıkça tanzimi istenilen ve tasarlanan park, yeşil saha, çocuk bahçesi, sportif alan, rekreasyon alanı, refüj v.s yerlerin üst yapı tesislerinin etüt ve planlamasını yapar ve ilgili projelerle alakalı tanıtım sunumları hazırlar.
 • Uzmanlığı gereği, görevlendirildiği işlerde, ihale şartnamelerine uygun olarak, yapı denetim görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Toplantılarda teknik konularda görüş bildirir.
 • Müdürlüğün işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için müdüriyet makamına önerilerde bulunur.
 • Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin mevzuata uygun çözümünü sağlar ve teknik destek verir.
 • Görev alanındaki yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, spor alanları, piknik alanları, refüjler, korular ile bunların bakımını, kontrol ve muhafaza işlerini yürütür.
 • Bölgedeki ağaç kesimi ve periyodik budama programını yapar. Mevcut yeşil alanların ve bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan ve yabani otlardan korunmasını sağlamak amacı ile zirai mücadele çalışmalarını yürütür.
 • Emrindeki personelin göreve devamını denetler. Disiplinli ve randımanlı olmasını sağlar.
 • Çalışanların yasalara uygun, verimli çalışmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür.
 • Bakım işlerine ait malzeme ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaç listesi oluşturarak, keşif, metraj ve teknik şartnameyi ihale işlerine teslim eder.
 • Bağlı bulunduğu bölgedeki her türlü teknik ve idari işleri mevzuat dahilinde ve müdürlükten aldığı emirler çerçevesinde yerine getirir. Bağlı bulunduğu bölgedeki çalışmaları müdürlüğe rapor eder
 • Müdürden aldığı görevler doğrultusunda her türlü teknik ve idari işlemleri mevzuat dâhilinde yürütür.

Mezarlıklar Birimi Görev ve Sorumlulukları

Madde 10:

 • Mezarlıkta yeni açılacak ada parselleri hazırlamak, defin işlemine hazır hale getirmek.
 • İlçemizde bulunan mevcut mezarlıkların ve şehitliğin bakım ve onarımını yapmak.
 • Mezarlıktaki anayollar ve ara yolları, su dağıtım şebekelerini bakımlı halde ve ihtiyaca cevap verebilecek şekilde hazır bulundurmak.
 • Defin yapılacak adaların etrafı ağaçlandırmak, ana ve ara ikmal yollara parke taşı döşemek.
 • Mezarlıklarda defnedilen mevtanın Ölüm Belgesini Mezarlık Bilgi Sistemine işledikten sonra dosyalamak ve arşivlemek.

Mezar Türleri:

Madde 11: Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihli ve 2018/112 sayılı Meclis Kararı yazısına istinaden mezarlık türleri;

 • Birinci sınıf mezarlar(satış): Kişi adına tahsis edilmiş müstakil parsel olup, Belediye Meclisince belirlenen ücretinin ödenmesi suretiyle verilir. Tahsisi talep edilen kişinin anne, baba, kardeşleri, eşi ve çocukları ile çocuklarının (1. ve 2. Derecede kan hısımları ile eşi defnedilir.)Tahsisi talep eden kişi, sayılan akrabalarının arasından kimlerin defnedilmesi ya da defnedilmemesi gerektiğini ayrıca sağlığında belirleyebilir. Bunların dışında bir başka kişiye devredilemez. Belirlediği isimleri satış anında ilgili müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu mezar türünde kişi, adına en fazla beş mezar yeri satın alabilir.
 • İkinci sınıf mezarlar(gömü):
 • Üçüncü sınıf mezarlar(fakir):

İkinci ve üçüncü mezar yerleri; tek kişilik mezar yerleri olup, vefat eden kişinin defin edilmesi maksadıyla, Belediye Meclis Kararına göre belirlenir.

Ölüm Belgesinin Alınması:

Madde 12: Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defnedilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak surette ölüm belgesi alınması gerekmektedir.

 • Ölümün evde olması durumunda ölüm belgesi ilgili sağlık kuruluşlarının doktorları tarafından düzenlenir.
 • Hastanede vefat olduğunda, ölüm belgesi hastane tarafından düzenlenir.
 • Adli Tıp veya Cumhuriyet Savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı ilgili sağlık kuruluşları tarafından ölüm belgesi olarak düzenlenir.
 • Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm raporlarının havaalanlarında yapılan tercüme raporlarıyla birlikte ilgili sağlık kuruluşuna müracaat edilerek ölüm belgesi alınır.
 • Ölüm Belgesi eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulduktan sonra mühürlenip imzalanmalıdır. Mühürsüz, imzasız veya eksik doldurulan ölüm belgesi ile işlem yapılamaz.

Cenaze Defin Hizmetleri:

Madde 13: Ölüm belgesi alan vatandaşlar ilgili müdürlüğe müracaat ettiklerinde mezar yeri temini, mezar kazma hizmeti, cenaze nakil hizmeti, mezar tahtası, kefen veya bunların tümünün bir arada sunulduğu tam hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilirler. Sunulan hizmetler ve tam hizmet için Belediye Meclisince tarife düzenlenebilir. Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında ilgili sağlık kuruluşlarından görevlendirilecek bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler (ilaçlama, kireçleme vb.) alınır. Bu tür hastalıklardan ölenler hiçbir surette ve hiçbir yolla şehirlerarası nakil edilemezler.

Mükerrer Defin:

Madde 14: Hıfzıssıhha Kanunun 223. Maddesine göre ölüm tarihinden itibaren beş yılını tamamlayan her tür mezara önceden defin edilen cenazenin birinci derecede yakınının istemi ile cinsiyet farkı gözetilmeksizin ikinci bir şahıs mükerrer defin yapılabilir.

Cenaze Nakli:

Madde 15:

 • İlgili kurum ve kuruluşlardan ölüm belgesi alan vatandaşlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne müracaat ederek cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilir.
 • Cenaze nakil hizmeti Belediyeler, çeşitli kamu kurumları, dernekler ve özel şirketlerin bu işe mahsus araçlarıyla şehir içi ve şehirlerarası olarak gerçekleştirilir.
 • Şehirlerarası nakil işlemleri Belediye Başkanı veya bağlı Belediye Başkan Yardımcısının onayı ile yapılır.
 • Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz.
 • Hasta nakil aracı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması esastır.
 • Cenaze Nakil araçları, isteğe bağlı olarak açık veya kapalı kasa olabilir ancak şehirlerarası nakil yapılacak cenaze araçları kapalı kasa olmalı ve soğutma tertibatı bulunmalıdır.
 • Sıcak mevsimlerde ve on iki saatten fazla devam edecek nakillerde cenazenin ilaçlanarak çabuk bozulmasının engellenmesi zorunludur.
 • Şehirlerarası nakil yapılacak ölü veya bakayası, kefene sarılı olduğu halde çinko veya kurşundan mamul madeni bir tabut içerisine koyulur.
 • Şehirlerarası nakil yapılacak cenazeler sağlık memurunun nezaretinde tabuta konulur, tabut yine aynı kişilerce mühürlenir.
 • Tabutu mühürleyen görevli, tabutun, Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatnameye uygun olarak hazırlanıp mühürlendiğini ve naklinde bir sakınca olmadığına dair Yol Nakil İzin Belgesi verecektir. Cenaze naklinin uygun araçla yapılıp yapılmadığı Yol Nakil İzin Belgesi veren görevli tarafından denetlenebilir.
 • Ölüm Belgesi alınmamış ölülere veya ceset bakiyelerine Yol Nakil İzin Belgesi kesinlikle verilmez.

 

Mezarlık Alanlarında ve İşlemlerinde Uyulması Gereken Kurallar

Madde 16:

 • Belediye Mezarlıklarına sabah saat:08.00 den gün batımına kadar defin yapılır. Bu müddet dışında bütün muameleler yapılmış olsa dahi defin yapılamaz. Ertesi gün gömme işlemi yapılır. Ancak inancı gereği bekletilemeyen bir cenaze olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakınca taşıması gibi zaruret halinde, Belediye Başkanının onayı alındıktan sonra defin yapılabilir.
 • Cenazenin defin edilmesinden sonra yakınlarının mevlit okutması ya da yemek vermek istemeleri kendi tasarruflarında olup yalnızca Taziye Evinin Misafirhanesinde yapılabilir.
 • Hüviyeti meçhul ölülerin gömülmesi için yasal mercilerden (Cumhuriyet Savcılığı vb.) verilen talimatlarda Ölüm belgesi aramak mecburidir. Devlet Hastaneleri ile Resmi Kurum Hastanelerinin verdiği ölüm belgesi defin ve nakil işlemlerinde geçerlidir.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütün memur ve hizmetlileri Belediyelerin bürolarındaki görevliler cenaze sahiplerinin müspet taleplerine uymaya ve gereğini yerine getirmeye, onlara gerekli bilgiyi vermeye azami ölçüde gayret sarf eder.
 • Gömme işlemlerinden önce ve sonra yapılacak dini merasim, ölenin mensup  olduğu dine göre, salahiyetli kişiler tarafından sevk ve idare edilir.
 • Mezarlar üzerine resim, çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır.
 • Mezarlık sahası içerisinde gerekli sessizliği, temizliği ve düzeni sağlamak için; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, mezarların üstüne oturmak, taşlarına tırmanmak ve taşlarını tahrip etmek, ağaçlarını kırmak, çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat artıklarını bırakmak, konulmuş plaka ve levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçlar üzerine işaret koymak, mezarlık alanında avlanmak, dilencilik yapmak, makbuzla para toplamak ve halkın huzurunu kaçırıcı herhangi bir davranışta bulunmak yasaktır.
 • Cenaze nakil vasıtaları, mezar yapımı ile iştigal eden ustaların malzeme taşımakta kullandıkları araçlar, ziyarete gelen araç sahipleri mezarlıkta bulunan diğer kişileri rahatsız etmemek ve ulaşımda sıkıntı oluşturmamak adına Mezarlık görevlilerinin uyarılarına uymakla yükümlüdür.
 • Belediyemizce yapılan Hayrat Çeşmelerine isim yazdırmak isteyen kişiler Park ve Bahçeler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Yapılan değerlendirme sonucunda (bir çeşmenin dört yüzü olduğundan aynı çeşme için dörtten fazla talep olması durumunda başvuru tarihi önceliğine göre isim tahsisi verilir.) isim alma hakkını kazananlara, belirlenen ücret tarifesine göre isim tahsisi yapılır.
 • Ücretli mezarlarda herhangi bir sebeple boşalma olursa yasal mirasçılarından feragatname alınması kaydıyla  (taşraya defin veya taşraya kemik nakli nedeniyle) bu mezarlar kayıtsız şartsız Belediyeye intikal edeceği gibi kullanılmayan mezarların bedelleri de hiçbir suretle tahsis sahibine iade edilemez.
 • Mezar ustaları tarafından yapılan mezarlardan arta kalan taş, moloz, kum ve toprakların mezarlık sahası içinde bekletilmeden dışarıya çıkartılması ustalara aittir.  Bu kurala uymayanlar hakkında Belediye Zabıtası tarafından 5326 sayılı Kabahatler  Kanunu hükümleri uygulanır.
 • Mezarlıkların alt ve üst yapımlarının Yönetmeliğimizde belirlenen boyutlara uygun olması zorunludur. Denetimler Müdürlük elamanlarınca yürütülür. Biçim ve ölçülere aykırı olarak yapılan mezarların yıkımı Müdürlüğün teklifi üzerine Belediye Encümeninin kararı ile gerçekleşir. Bu kararı uygulamaya Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilidir.
 • Mezarlık satın almak için yer talep edilmesi durumunda ücretler en geç 5 iş günü içerisinde belediye veznesine ödenir. Vezneden alınan makbuz ve adına tahsis yapılacak kişinin nüfus cüzdanın aslı veya fotokopisi ile birlikte ilgili müdürlüğe Mezarlık Kullanım Belgesi düzenlenmesi için başvurulur. Ücretin ödenmemesi durumunda söz konusu mezar yeri ilgili müdürlükçe satışa veya gömüye açılır.
 • Mezarlık alanında istihdam edilen defin görevlileri ücretlerini veya maaşlarını almakta olduklarından, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Aksi halde usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Mükerrer definlerde üst yapısı yapılmış mezarların açılıp ikinci define müsait hale getirilmesi ustalık gerektirdiğinden cenaze sahibi görevli mezarcı nezaretinde yeniden cenaze konulacak şekilde mezarı açtırır.
 • Defin için gerekli olan kefen ve tahta takımı belediye tarafından ücretsiz olarak karşılanır.
 • Mezarların alt yapısının uzunluğu 200 cm, eni 80 cm,  derinliği 150 cm, iki mezarın yan yana baş ve ayak tarafından bir birine mesafesi 50 cm, yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarların; aynı ada içerisinde,  100 cm uzunluğunda 50 cm eninde 150 cm derinliğinde olması gerekir.
 • Ziyaretçiler mezarlıkların maddi ve manevi kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan çıkartıldığı gibi haklarında yasal işlem yapılır.
 • Mezarlık dâhilinde yapılacak lahit, duvar, parmaklık, tezyinat, tesisat, her türlü inşaat, kazı işleri ve ağaç dikimi Belediyenin izni ve kontrolü altındadır. Belediye tarafından verilecek izin dışında her türlü inşaat ve kazı yapılması yasaktır.
 • Gömü tarihinden itibaren en az üç ay geçmeden tezyinat ve tesisat yapılamaz. Yapılacak tezyinat ve tesisatın yüksekliği 60 cm’yi geçemez. Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere ölü defni yasaktır.
 • Bir veya birden fazla mezar yerinin etrafına çit, duvar, tel örgü yapılamaz.
 • Mezar üzeri hariç mezarlık alanlarında peyzaj düzenlemesini belediye yapar.

Mezarlıktaki Personelin Görevleri

 Madde 17: Mezarlık Görevlilerinin Görevleri:

 • Mezarlığın periyodik kontrolünü yapmak.
 • Ada ve mezar levhalarının, yerlerinin değiştirilmemesini sağlamak.
 • Kırılan mezar taşı, kuruyan ağaç, sökülen ada ve mezar levhası, çeşmelerin sağlamlığı, dilencilerin, her hangi bir uyarıcı madde alan kişilerin mezarlığa girmemesini sağlamak.
 • Ağaç ve çiçeklerin kırılıp, sökülmesini engellemek.
 • Mesai saatleri dâhilinde, mezarlığa giren ve çıkan kişilerde şüpheli gördüklerini önce ikaz etmek, şayet ikna edemezse ilgili mercilere bilgi vermek.
 • Cenazesi olanlara yardımcı olmak.
 • Ustaların inşaatlarını denetlemek.
 • Mezarlığın periyodik temizliğini yapmak.
 • Cenaze olduğunda ada, parsel ve mezar numarasını yazılı olarak öğrenip, defin işlemini gerçekleştirmek.
 • Cenazenin hangi tarih ve vakitte defnedileceğini bilmek.
 • Defin işleminde kullanılacak el arabası, kazma ve kürekleri hizmete hazır sunmak.
 • Definden sonra kullanılan malzemeyi temizletip depoya bırakmak,
 • Cenaze merasimine rehberlik etmek,
 • Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilerine nazik davranmak,
 • Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor edip müdürlüğe bilgi vermek.
 • Mevsim şartlarına göre resmi görevli elbisesini giymek.

 

III. BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması

Madde 18: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.

 Görevin Planlanması

Madde 19: Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

Madde 20: Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 1. BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

 Madde 21:

 • Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
 • Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
 • Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 • Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
 • Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde 22:

 • Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
 • Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; 24.09.2019 tarihli Lüleburgaz Belediye Başkanlığı imza yetkileri yönergesi ile yürütülür.

 

 

 1. BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

Madde 23:

 • Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 • Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar elektronik ortamda sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle, ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme Ve Dosyalama

Madde 24:

 • Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 • İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 • Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bürosu personeli sorumludur.

 

 1. BÖLÜM

Denetim

 Denetim, Personel Sicil Ve Disiplin Hükümleri

Madde 25:

 • Park ve Bahçeler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 • Park ve Bahçeler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

 

VII. BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 26: İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

 Yürütme

 Madde 27: Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 Madde 28: Bu Yönetmelik hükümlerini Lüleburgaz Belediye Başkanı yürütür.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi