MENU CLOSE

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Genelgesi esas alınarak kurulmuş olan Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; Anayasa’nın 124. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/b maddesine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte ifade edilen;

 • Belediye Meclisi : Lüleburgaz Belediye Meclisini,
 • Belediye : Lüleburgaz Belediye Başkanlığını,
 • Başkan : Lüleburgaz Belediye Başkanını,
 • Başkan Yardımcısı : Lüleburgaz Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün

bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,

 • Müdürlük : Lüleburgaz Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,
 • Müdür : Lüleburgaz Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürünü,
 • Şef : Lüleburgaz Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde

çalışan kadrolu şefi,

 • Personel : Lüleburgaz Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

bünyesinde çalışan tüm personeli,

 • MBS : Muhtarlık Bilgi Sistemini,
 • Yönetmelik : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma

Yönetmeliğini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

 

            Kuruluş

            MADDE 5 – (1) Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 2016/53 nolu kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

            MADDE 6 –  (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Müdür
 • Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörlüğü
 • Sekretarya/Kalem

 

(2) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Müdür
 • Şef
 • Memurlar
 • İşçiler
 • Sözleşmeli Memurlar
 • Diğer Personel
 • Hizmetli Personel

 

Bağlılık

MADDE 7– (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği

Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

 

            Müdürlüğün görevi

            MADDE 8 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve eylemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.

(2)  İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin en geç mevzuatta belirtilen süreler içerisinde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

(3)  MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.

(4)  MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefon, mail, dilekçe vb.) her türlü talebin sorumlu birim ve personele yönlendirilmesini sağlamak ve işlemlerin en geç 15 gün içerisinde cevaplanmasını sağlamak.

(5) Lüleburgaz genelinde Lüleburgaz Belediyesinin hizmetlerinin yeterliliği ve vatandaşların beklentileri ilgili belirli periyotlarda alan araştırmaları yapmak, sonuçları analiz etmek ve raporları ilgili Belediye Başkan Yardımcısı aracılığı ile Belediye Başkanına sunmak.

(6) Belediye hizmetlerinin değerlendirilmesi ve yönetişimin güçlendirilmesi amacıyla muhtarlarla belirli periyotlarda “istişare toplantıları” düzenlemek ve bu toplantıları kayıt altına almak.

(7) Kent halkının karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla gerekli proje ve altyapıyı oluşturmak.

(8) Halkla ilişkilerde gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek.

(9) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve faaliyetler yürütmek.

 

Müdürlük yetkisi

            MADDE 9 – (1) Muhtarlık işleri müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

            MADDE 10 – (1) Muhtarlık işleri müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri, gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

            MADDE 11 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm kişileri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

(4) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

(5) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(6) Müdürlüğün yıllık performans programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlar.

(7) Performans hedefleri, iş kapasitesi ve faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

(8) Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu ”nu hazırlar.

(9) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha etkin ve verimli hizmet verebilmek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

(10) Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümleri yapar.

(11) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer birimlerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen “Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar. Bu konuda ilgili müdürlükler ile koordineli çalışır.

(12) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(13) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

(14) Müdürlük kapsamındaki faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Başkanlık Makamına sunulmasını sağlar.

(15) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabasında olur.

(16) Müdürlük personelinin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

(17) Mevzuatta, kendisine verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getirir.

 

Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörünün görev, yetki ve sorumluluğu

            MADDE 12 – (1) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ ’nin koordinasyonunu sağlar.

(2) MBS aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(3) Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikâyet, öneri ve isteğinin tam karşılığı olup olmadığını sorgular, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar.

(4) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefon, mail, dilekçe vb.) her türlü talebin, ilgili birim ve personele yönlendirilmesini sağlar ve sonuçlarını denetler.

(5) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen her türlü talep, şikâyet, öneri ve isteklerin istatistiki kayıtlarını tutar ve raporlar.

(6) Karşılanamayan talepler veya sonuçlanamayan şikâyetler ile ilgili gerekçe raporları oluşturur.

 

Sekretarya / Kalem Personelinin görev, yetki ve sorumluluğu

            MADDE 13 – (1) Görevi gereği Müdür tarafından kendilerine verilen işleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

(2) Müdürlükte “Standart Dosya Planı” nın eksiksiz ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlar.

(3) Müdürü ile birlikte Birim Arşivi oluşturur. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mevcut dosyaların “Saklanma Planı” nı oluşturur ve takibini yapar. Bu konuda ilgili birimler ile koordineli çalışır.

(4) Müdürlüğe gelen-giden evrakların kayıtlarını tutar, yazışmaları hazırlar.

(5) Müdürün talimatıyla satın alım taleplerini açar ve satın alım sonuçlanana kadar süreci takip eder.

(6) Müdürlükteki demirbaş malzemelerin kayıtlartını tutar.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

            Görevlendirme

            MADDE 14 – (1) Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işlemler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin planlanması

            MADDE 15 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler stratejik planlama doğrultusunda müdür tarafından hazırlanan plan dahilinde yürütülür.

 

            Görevin yürütülmesi

            MADDE 16 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 17 – (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir-teslim yapmak zorundadır. Devir-teslim yapılmadan önce görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 18 – (1) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür

(2) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili işlemler ve Arşivleme

 

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADD 19 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine, zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 20 – (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası; konusuna göre “Standart Dosya Planı” na uygun olarak muhafaza edilir.

(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

(3) İşlemi biten evraklar “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak arşive kaldırılır. İlgili Müdürlük muhafazasını sağlar.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

            Denetim ve disiplin hükümleri

            MADDE 21 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Muhtarlık İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE 22 – (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 23 (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve Belediyenin web sitesinde (www.luleburgaz.bel.tr) yayımlanması ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

            MADDE 24 (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

           

 

 

 

Call Now ButtonÇağrı Merkezi