MENÜ KAPAT

Metruk Binaların Yıkımı İlanı

Kırklareli Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün yazıları ile Metruk Binalar komisyonuna her ay sunulan listede bulunan ve ilçemizin muhtelif bölgelerinde emniyet güçlerinin, muhtarların, vatandaşların şikayeti ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli tarafından tespiti ile takibi yapılan Metruk Binalar için 3194 sayılı İmar Kanununun “Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.” amir hükmüne istinaden aşağıdaki ekte sunulan listedeki yapıların maliklerine ilan edilmiştir.

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 39.MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİ MAİLİ İNHİDAM RAPORU LİSTESİ

Call Now ButtonÇağrı Merkezi