MENU CLOSE

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK  ve TANIMLAR

 

AMAÇ; 

MADDE 1– Bu yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM;

 

MADDE 2-    Bu yönetmelik, Lüleburgaz Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğünde görevli personelin görev yetki çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.

 

 

DAYANAK;

MADDE 3-  Bu yönetmelik,  03.07.2005 tarihli  5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b – 18/m  maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile bu kanunların uygulanması ile ilgili 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve kanunlar çerçevesinde yayınlanan tebliğ ve genelgelere  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR;

MADDE 4–  Bu yönetmelikte sözü geçen;

a-) Belediye: Lüleburgaz Belediyesini,

b-) Üst Yönetici: Lüleburgaz Belediye Başkanını,

c-) Üst Yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,

d-) Kanun: 5018 Sayılı  Kamu Mali Yönetim  ve  Kontrol Kanunu  ve 5393 Sayılı  Belediyeler Kanununu,

e-) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu İdarelerinde 5018 Sayılı Kanununun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,

f-) Mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi,

g-) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

h-) Kamu Kaynağı : Borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para alacak ve haklar ile her türlü değerleri,

ı-) Kamu Gideri : Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik  katkı  payları, iç  ve  dış  borç  faizleri  borçlanma  genel  giderleri  ekonomik  mali  ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderlerin,

i-) Kamu Mali Yönetimi : Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını  sağlayacak  yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri,

j-) Mali  Kontrol:  Kamu  kaynaklarının  belirlenmiş  amaçlar  doğrultusunda,  ilgili  mevzuatta belirtilen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı yöntem ve sonuçları,

k-) Mali  Yıl : Takvim yılını,

l-) Harcama  Birimi:  Lüleburgaz  Belediye  Bütçesinde  ödenek  tahsis  edilen  veya  harcama yetkisi bulunan birimleri,

m-) Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsisi edilen her bir harcama biriminin en üst düzey yöneticisini,

n-) Muhasebe Yetkilisi: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para  ve  parayla  ifade  edilebilen  değerler  ile  emanetlerin  alınması,  saklanması,  ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten yetkiliyi,

o-) Muhasebe Hizmeti: Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,

ö-) Gerçekleştirme Görevlisi: Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli kişiyi,

p-) Taşınır  Kayıt  ve  Kontrol  Yetkilisi: Harcama  yetkilisi  adına  taşınırları  teslim  alan, koruyan, kullanım  yerlerine teslim eden, 5018 Sayılı  Kanunun 44.  maddesi  ve Taşınır  Mal Yönetmeliğinde  belirtilen  esas  ve  usullere  göre  kayıtları  tutan  ve  bunlara  ilişkin  belge  ve cetvelleri  düzenleyen  ve  bu  hususlarda  hesap  verme  sorumluluğu  çerçevesinde  harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

r-) Ön Mali Kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin;  idarenin  bütçesi,  bütçe  tertibi,  kullanılabilir  ödenek  tutarı,  harcama  programı, finansman  programı,  merkezi  yönetim  bütçe  kanunu  ve  diğer  mali  mevzuat  hükümlerine uygunluğu  ve  kaynakların  etkili,  ekonomik  ve  verimli  bir  şekilde  kullanılması  yönlerinde yapılan kontrolünü,  ifade eder.

s-) Uzman: Malî Hizmetler Uzmanı,

ş-) Uzman yardımcısı: Malî Hizmetler Uzman Yardımcısı,

t-) Personel                 : Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

u-) Yönetmelik           : Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini

 

 

 

 

II.BÖLÜM

TEMEL İLKELER

 

TEMEL İLKELER;  

MADDE 5-  Lüleburgaz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a-) Karar alma, uygulama ve eylemlerinde şeffaflık,

b-) Hesap verebilirlik,

c-) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

d-) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

f-) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

 

 

 

 

III. BÖLÜM

 

TEŞKİLATLANMA ve BAĞLILIK

 

 

TEŞKİLAT YAPISI;

 

MADDE 6-  Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı;

 

1-) Muhasebe Şefliği,

 

2-) Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği,

 

3-) Emlak Şefliği,

 

4-) Takip ve İcra Şefliği,

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL YAPISI;

 

MADDE 7-  Mali Hizmetler  Müdürlüğü Personel Yapısı;

 

1-) Müdür

2-) Uzman/Uzman Yardımcısı

3-) Şef

4-) Memur

5-) İşçi

6-) Sözleşmeli Personel

 

BAĞLILIK ;

 

MADDE 8–  Belediye  Başkanına ve yetki vereceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

 

 

 

  1. BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

MADDE 9-  Müdürlüğün görevleri;

a-) Belediye Bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, uygulamak ve izlemek,

b-) Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,

c-) Bütçe  uygulama  sonuçlarını  değerlendirmek  ve  bütçe  kesin  hesabı  ile  mali  istatistikleri hazırlamak,

d-) Yönetim dönemi kesin hesabını hazırlamak,

e-) Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

f-) Ön mali kontrol görevini yürütmek,

g-) Belediye  gelirleri  kanununa  göre  tahakkuku  ve  tahsili  yapılan  gelirleri  ilgili  hesaplara intikal ettirmek,

h-) İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide  edilmesi çalışmalarını yürütmek,

ı-) Harcama  birimleri tarafından  hazırlanan  birim  faaliyet raporlarını  esas alarak  idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

i-) İdarenin  mülkiyetinde  veya  kullanımında  bulunan  taşınır  ve  taşınmazlara  ilişkin  icmal cetvellerini düzenlemek,

j-) Personel giderlerinin kesinleşen en son yıl bütçe gelirlerine oranının takibini yapmak,

k-) Mali  konularla  ilgili  diğer  mevzuatın  uygulanması  ile  ilgili  üst  yönetime  ve  harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

l-) Mali  konularda  üst  yönetim  tarafından  verilen  ve  mevzuatça  öngörülen  diğer  görevleri yerine getirmek,

m-) Muhasebe evraklarını mevzuata uygun olarak iç ve dış denetime hazır bulundurmak,

n-) 5393 Sayılı Belediye  Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile bu kanunların uygulanması ile ilgili 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve kanunlar çerçevesinde yayınlanan tebliğ ve genelgeler doğrultusunda çalışmak,

 

o-) Yasalar çerçevesinde belediye tarafından alınması gereken vergi, resim, harç, pay, kira ve ücretleri takip ve tahsil etmek,

 

r-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince diğer müdürlüklerle koordineli çalışarak mali yıl Bütçe Tarifesini hazırlamak,

 

s-) Müdürlük servislerinde yapılan işlemlere ait gelir tahakkuklarını hazırlamak,

 

ş-) 6183 sayılı kanun kapsamına giren vadesi geçmiş alacakları tahsilat zamanı içinde tespitini yapmak,

t-) Alacakların tahsilinin sağlanması için cebri icra işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, kurumsal yazışmaları gerçekleştirmek,

 

u-) Ödeme Emri düzenleyerek tebliğini, haciz kararlarının alınmasını ve haciz varakalarının   işlenmesini sağlamak,

 

ü-)  Menkul-Gayrimenkul haczi ve satış işlemlerinin takibini yapmak,

 

v-) İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak,

y-)  Yapılan tahsilâtlar ve işlemler ile ilgili yıl sonu  raporlarını hazırlamak,

 

 

MADDE  10-  Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri;

a-)  Birimi  yönetir,  yeterli  sayı  ve  nitelikte  personel  istihdamını,  personelin  eğitimini  ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

b-)  Birimin  görev  dağılımını  yaparak  hizmetlerin  etkili,  süratli, zamanında, düzenli ve  verimli  bir  şekilde sunulmasını sağlar.

c-) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

d-) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

e-) İç ve dış denetim sırasında denetçilere,  bilgi ve belgeleri sunar.

f-) Stratejik plan, performans programı,  bütçe,  mali tablolar, kesin  hesap,  faaliyet raporu ve diğer  raporların  süresinde  hazırlanmasını,  onaylanmasını  ve  ilgili  kurumlara  gönderilmesini sağlar.

g-) Gelirlerin  azalmasına  veya  giderlerin  artmasına  neden  olacak  ve  idareye  yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.

h-) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.

j-) Mali  hizmetlerin  saydam,  planlı,  idarenin  amaçlarına  ve  mevzuata  uygun  bir  şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

k-) Belediye  Kanununa  göre;  Belediye  Encümeninde  ve  Kamu  İhale  Kanununa  göre  ihale komisyonunda görev alır.

l-) Mali hizmetler müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla şefliklere  devredebilir.

m-)  Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği sağlar.

 

n-) Müdürlüğe bağlı şefliklerin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir iş birliği ortamı kurulmasını sağlar,

 

o-)  Müdürlük içinde planlı ve düzenli toplantılar düzenler,

 

 

 

MADDE 11-  Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları;

 

Mali  hizmetler  müdürü,  birim  görevlerinin  zamanında ve yasalara uygun  şekilde  yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Birim müdürü;

a-)  Harcama  birimleri  arasında  mali  yönetim  ve  kontrol  alanında  koordinasyon sağlanmasından,

b-) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

c-) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

d-) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

e-) Birim  tarafından  hazırlanması  gereken  plan,  program,  bütçe,  kesin  hesap,  mali  tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesinden,   sorumludur.

 

MADDE 12–  Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri;

a-) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

b-) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

c-) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

d-) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

e-) Muhasebe  hizmetlerine  ilişkin  defter,  kayıt  ve  belgeleri  ilgili  mevzuatında  belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

f-) Hesabını  kendinden  sonra  gelen  muhasebe  yetkilisine  devretmek,  devredilen  hesabı devralmak,

g-) Muhasebe birimini yönetmek,

h-) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

 

MADDE 13-  Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları ;

a-) Muhasebe kayıtların usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

b-) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

c-) Yersiz  ve  fazla  tahsil  edilen  tutarların  ilgililerine  geri  verilmesinde  geri  verilecek  tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

d-) Ödemelerin  ilgili  mevzuatın  öngördüğü  öncelik  sırasında  göz  önünde  bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

e-) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

 

GÖREVLER AYRILIĞI İLKESİ;

 MADDE  14 –   5018  Sayılı  Kanunun  60.  maddesine  göre  harcama  yetkilisi  ile  muhasebe yetkilisi  görevi  aynı  kişide  birleşemez. Ön  mali  kontrol  görevini yürütenler, mali işlem sürecinde görev alamazlar.

 

MADDE 15 –  Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları;

a-) 5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,

b-) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,

c-) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

ç-) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

d-) Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,

e-) İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,

f-) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,

g-) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

h-) Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

 

MADDE 16 –  Uzman ve uzman yardımcılarının görev esasları;

a-) Uzman ve uzman yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez.

b-) İdarelerin, uzman ve uzman yardımcılarını malî hizmetler biriminin tüm fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmeleri esastır.

 

MADDE 17-  Şefin Görev Yetki ve Sorumluluğu;

 

a-) Müdürün direktifleri doğrultusunda müdürlük görevlerinin mevzuata uygun olarak tam ve    zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

 

b-)  Müdürlük  çalışanlarının  düzenli,  tertipli  çalışmasını  sağlamak,

 

c-)  Müdürlük personeli tarafından yapılan işleri kontrol etmek,

 

d-) Müdürünün direktifleri doğrultusunda müdürlük görevlerinin  yürütülmesi ve  işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak,

 

e-)  Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek,

 

f-) Bağlı olduğu şefliğin görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmesi için yetkisi dahilinde tedbirler almak, yetkisini aşan hususları müdüre iletmek,

 

g-) Bağlı bulunduğu şefliğin denetim ve gözetimini yaparak hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

 

h-) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,

 

ı-) Gelen giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerinin  yürütülmesini sağlamak,

 

i-)  Birim arşivinin düzenlenmesini sağlamak,

 

j-)  Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,

 

k-)  Şeflikteki eksiklik ve aksaklıkları idareye zamanında bildirmek,

 

l-)  Şeflikteki çalışanların performans ve  motivasyonunu sağlamak,

 

m-) Şef görev ve yetkileri ile yaptığı iş ve işlemlerle ilgili   Belediye Başkanına, bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısına ve Müdüre karşı sorumludur.

 

 

 

MADDE 18 –  Memur ,  İşçi , Sözleşmeli Personelin Görev Yetki ve Sorumluluğu ; 

 

a-) Müdürün ve bağlı bulundukları şefin verdiği tüm  görevleri mevzuata uygun olarak  tam ve zamanında yapmak,

 

b-) Birimde düzenlenen  evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kurallarına göre uygunluğunu kontrol ettikten sonra ilgili birime gönderilmesini sağlamak,

 

c-) Gelen, giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini    yürütmek,

 

d-) Çalışma düzenine uygun olarak yapılan görev bölümü çerçevesinde arşivi düzenlemek,

 

e-) Kanunlar, stratejik plan, etik kurallar, kurum kültürü ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun çalışmak, uygulamalarda adil, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmak,

 

f-) Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,

 

g-) Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek,

 

h-) Mükelleflerin işlerini bekletmeden yapmak,

 

ı-) Beyannameleri, kayıt ve diğer bilgileri bilgisayar programına ve elektronik arşiv sistemine hatasız aktarmak,

 

i-) Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak,

 

j-) Vergi Usul Kanununun Vergi Mahremiyeti amir hükmüne göre mükelleflere ait bilgi, belgeleri ve gizli kalması gereken diğer hususları açıklamamak,

 

k-) Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,

 

l-) Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görevi gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasını sağlamak,

 

m-) Tüm personel görevlerini yerine getirirken mevzuattaki sorumluluklarının yanında Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Müdür ve  Şefine karşı sorumludur.

 

 

MUHASEBE ŞEFLİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI;

 

MADDE 19 Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama İş ve İşlemleri;

a-) Stratejik  plan  ve  performans  programına  uygun  olarak  izleyen  iki  yılı  da  kapsayacak şekilde analitik bütçeyi hazırlamak,

b-) Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,

c-) Bütçe uygulama sonuçlarını, harcamaların performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

d-) Kredi işlemlerini takip etmek ve finansmanını sağlamak,

e-) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

f-) İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak,

g-) Mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,

h-) Görev  alanı  ile  ilgili  analizler  yaparak  raporları  hazırlamak,  danışmanlık  ve koordinasyon görevini yerine getirmek,

 

MADDE 20 –  Bütçe, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programının Hazırlanması;

Üst yönetici, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plân ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar.  Birimler bütçe fişini kullanarak gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetveli ve ayrıntılı harcama programını mali hizmetler biriminin koordinasyonunda  hazırlayarak  hizmet  gerekçesi  ile  birlikte  Temmuz  ayının  sonuna  kadar mali hizmetler birimine verir.   Gider  tahminlerinde,  stratejik  plan,  performans  programı  ve  yatırım  programlarındaki hedef  ve  ilkeler  göz  önünde  bulundurulur.  Ayrıca  merkezi  idarenin  ekonomik  verileri  ve gelecek yıllara ilişkin öngörülerinden faydalanılır. Bütçe teklifleri,  ekonomik  sınıflandırmanın  dördüncü  düzeyini  de  kapsayacak  şekilde hazırlanır. Mali  hizmetler  birimi,  diğer  birimlerden  gelen  gider  tekliflerini  birleştirip,  gelir bütçesini  ve  izleyen  iki  yılın  gelir  tahminlerini  hazırlayarak,  bütçe  ilke  ve  hedefleri doğrultusunda  kurumun  bütçe  tasarısını  oluşturur.  Birimlerden  gelen  ayrıntılı  harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı  hazırlanarak  bütçe  tasarısına  eklenir.  Üst  yönetici  tarafından  gerekli  inceleme  ve düzeltme  yapıldıktan  sonra  bütçe  tasarısı,  Ağustos  ayının  sonuna  kadar  encümene  havale edilir.  Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki  yıla  ve  içinde  bulunulan  yıla  ait  (bütçe  hazırlığının  yapıldığı  ay  itibariyle)  bütçe gerçekleşmeleri, Bakanlıkça belirlenecek şekil ve içerikte Eylül ayının ilk haftası içinde, 5018 sayılı kanun uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, bütçe rakamlarının  elektronik ortamda gönderilmesini isteyebilir. Encümene  havale  edilen  bütçe  tasarısı  incelenip  encümen  görüşü  ile  birlikte  en  geç Eylül ayının son haftası içinde üst yöneticiye verilir. Encümen  tarafından  görüşülerek  üst  yöneticiye  sunulan  bütçe  tasarısı,  Kasım  ayı toplantısında  görüşülmek  üzere  Kasım  ayının  birinci  gününden  önce  meclise  sunulur. Belediye  meclisi  ise  Kasım  ayı  toplantısının  ilk  oturumunda  bütçe tasarısını,  incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale eder. Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar.  Bu  sürenin  sonunda  hazırlanacak  rapor  meclise  sunulmadığı  taktirde,  konu  meclis başkanı  tarafından  doğrudan  gündeme  alınır.  Komisyon,  bütçe  çalışmalarında  birim yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi  de  dahil  olmak  üzere  en  çok  yirmi  gündür.  Meclis  bu  süre  içinde  bütçeyi  görüşüp karara bağlar. Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

 

MADDE 21-  Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kayıtların Tutulması;

Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak merkezî yönetim bütçe kanunu hükümleri ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre Mali Hizmetler  Müdürlüğünce  gerçekleştirilir,  kayıtları  tutulur  ve  izlenir.  Söz  konusu  kayıtlar, sistem  üzerinde  gerçekleştirilir.  Bütçe  kayıt  ve  işlemleri,  Mali  Hizmetler  Müdürünün  veya yetki  vereceği  personelin  onayıyla  gerçekleştirilir  ve  idarenin  harcama  birimlerine  açık tutulur. Birimler bütçe ile verilen ödeneklerin üzerinde harcama yapamazlar.

 

MADDE 22-  Ödenek Aktarma İşlemleri;

Aktarma;  bütçenin  herhangi  bir  tertibinde  bulunan  ve  o  hesap  döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. Bütçede  fonksiyonel  sınıflandırmanın  birinci  düzeyleri  arasındaki  aktarmalar  meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin  onayı  ile  yapılır.  Ekonomik  sınıflandırmanın  üçüncü  ve  dördüncü  düzeyleri bütçeleme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur.

 

MADDE 23-  Ek Ödenek İşlemleri ;

Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak  yapılmasında  zorunluluk  bulunan  bir  hizmet  için  tertip  açılarak,  bütçenin  diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.  Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır.  Ek  ödenek  verilmesi  için  yeni  bir  gelir  veya  finansman  kaynağının  bulunması zorunludur.

 

MADDE 24 – Ödeneklerin İptali ve Devri ;

Yıl sonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir. Ancak, şartlı, tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler devir gerekçesi  belirtilerek  devredilir.  Devredilen  ödenek  yeni  yıl  bütçesinde  açılacak  tertiplere ödenek kaydedilir.

 

MADDE  25-  Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması;

Kesin  hesap;  mali  hizmetler  birimi  tarafından  mali  yılın  bitiminden  itibaren hazırlanarak,  üst  yönetici  tarafından,  Nisan  ayı  içinde  encümene  sunulur.  Encümen  kesin hesabı  en  geç  Nisan  ayının  sonuna  kadar  inceleyip,  görüşü  ile  birlikte  meclisin  Mayıs  ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. Kesin  hesabın  görüşülmesi  ve  kesinleşmesinde,  bütçeye  ilişkin  hükümler  uygulanır. Kesin hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin toplantı süresi en çok beş gündür. Kesin  hesap  meclisçe  görüşülerek  kabul  edilir.  Ancak  kabul  edilmeyen  hususlar gerekçeleri  belirtilmek  suretiyle  karara  bağlanır.  Konusu  suç  teşkil  eden  hususlar  var  ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir.  Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

 

MADDE  26-  Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması;

Bütçe  uygulama  sonuçlarına  ilişkin  her  türlü  rapor,  cetvel  ve  belge  Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve üst yönetime sunulur.

 

 MADDE  27–  Mali İstatistiklerin Hazırlanması;

Mali  İstatistikler  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  tarafından  Maliye  Bakanlığının belirlemiş olduğu  ilkelere uygun olarak hazırlanır ve aylık dönemler halinde gelir, gider ve kesin  mizan  tabloları  Maliye  Bakanlığının  SAY2000i  sistemine  elektronik  ortamda  kaydı yapılır.

 

MADDE 28-  Yönetim Dönemi Hesabının Hazırlanması;

Yönetim dönemi, bir mali yılın başından sonuna kadar yapılan bütün işlemler ile mali yıl geçtikten sonra, mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsar. Yönetim  dönemi  hesabı,  yönetim  döneminde  yapılan  bütün  mali  işlemleri  kapsayan mali  tablo,  rapor,  defter  ve  cetveller  ile  sayım  tutanaklarından  oluşur.  Görev  başındaki muhasebe  yetkilisi  tarafından  düzenlenen  yönetim  dönemi  hesabı  dosyasının  bir  örneği  de muhasebe biriminde muhafaza edilir. Düzenlenen  yönetim  dönemi  hesabı  defter  ve  raporları  ile  bu  Yönetmelik  uyarınca düzenlenmesi  gereken  yılsonu  sayım  tutanakları,  mahsup  dönemi  sonu  itibarıyla  görev başında  bulunan  muhasebe  yetkilisi  tarafından  yönetim  dönemi  hesabı  adı  altında oluşturulacak  bir  dosya  ile  en  geç  mahsup  dönemini  izleyen  bir  ay  içerisinde,  Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

 

MADDE  29-  İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Koordinasyonu ;

Faaliyet  raporları,  5018  sayılı  kanununun  41.  maddesi  ve  bu  maddeye dayanılarak yapılan düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan  birim  faaliyet  raporları,  idare  faaliyet  raporunun  hazırlanmasında  esas  alınmak üzere,  Mali  Hizmetler  Müdürlüğüne  gönderilir.  Müdürlük  ile  harcama  birimleri  arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından Nisan ayı toplantısında belediye meclisine sunulur.   İdare  Faaliyet  Raporu  Nisan  ayı  sonuna  kadar  üst  yönetici  tarafından  kamuoyuna açıklanır.  Bu  raporların  birer  örneği  aynı  süreler  içinde  Sayıştay’a  ve  İçişleri  Bakanlığı’na gönderilir.

 

MADDE 30-  Personel Giderlerinin Kesinleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerine Oranının Takibi ;

Belediyenin  yıllık  toplam  personel  giderleri,  gerçekleşen  en  son  yıl  bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Bu kuralın kontrolünü gerçekleştirmek Mali Hizmetler Müdürlüğüne aittir.

 

 

 

 

MADDE  31-  Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü;

Harcama  Birimleri  tarafından  birimlerine  ilişkin  olarak  istenilen  bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.   Harcama  Birimleri  mali  mevzuatta  meydana  gelen  değişiklikler  konusunda  Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından  bilgilendirilir.   Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin  görüşü  de  alınarak  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  tarafından  uygulamaya  açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir.

 

MADDE 32-  Muhasebe Hizmetleri   İş ve İşlemleri;

a-) Ödeme  emri  belgelerindeki  bütçe  kodlamalarının  uygunluğunu  ve  yeterli  ödeneğin  olup olmadığını kontrol etmek,

b-) Giderleri  hak sahibine ödemek,

c-) Para  ve  parayla  ifade  edilen  değerler  ile  emanetleri  almak,  saklamak,  ilgililere  vermek, göndermek,

d-) Tüm mali işlerin kayıtlarını ve raporlama işlemlerini yapmak,

e-) Banka  ekstrelerini  inceleyerek  kesilen  çekler  ve  talimatlarla  ilgili  banka  hesaplarında meydana gelen hareketleri kontrol etmek,

f-) Belediyenin resmi kurumlara ait ödemelerini süresi içerisinde gerçekleştirmek,

g-) Beyannameleri ilgili kurumlara yollayarak, takibi ve süresi içinde yapılmasını sağlamak,

h-) Taşınır mal kayıtlarını tutmak,

 

MADDE 33- Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi ;

Muhasebe  hizmeti; giderlerin  hak sahiplerine ödenmesi, para  ve parayla  ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer  tüm  mali  işlemlerin  kayıtlarının  yapılması  ve  raporlanması  işlemleridir.  Belediyenin muhasebe  hizmeti  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  tarafından  yürütülür.  Muhasebe  hizmetleri;  5018  sayılı  kanun, 5436 sayılı kanun  ve  ilgili  mevzuat  çerçevesinde,  muhasebe  yetkilisi  sorumluluğunda yürütülür.

 

MADDE  34-  Harcamaların Bütçeye Uygunluğunun İzlenmesi;

Harcamaların  bütçeye  uygunluğu,  tahakkuk  aşamasında  gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından kontrol edilir. Bu kontrol gerek harcama kaleminin bütçede olup olmadığı, gerekse yeterli ödeneğin olup olmadığı açılarından gerçekleştirilir.

 

 MADDE 35-  Performans Bütçe İş ve İşlemleri;

a-)  Performans programı hazırlanması konusunda harcama birimlerine danışmanlık yapmak,

b-) Performans programının hazırlanması ve nihai çalışmalarında harcama birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c-)  İdare performans programını hazırlamak,

d-)  İdare Performans Programının izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

 

MADDE 36-   İdare Performans Programı Hazırlanması ;

Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  koordinasyonunda,  üst  yönetici  ve  harcama yetkilileri tarafından, belediye kalkınma planı, yıllık program, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve stratejik plan doğrultusunda, program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve  hedefler,  performans  hedef  ve  göstergeleri,  faaliyetlerin  ve  bunlardan  sorumlu  harcama birimleri, en geç mayıs ayı sonuna kadar belirlenir.  Performans  programının  hazırlanması  ve  nihai  çalışmalarında  harcama  birimleri arasındaki  koordinasyon,  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  tarafından  yerine  getirilir.  Bu çalışmalarda kullanılacak bilgi, belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar harcama birimlerine gönderilir.  İlgili harcama birimlerince hazırlanan Performans Programları, belirtilen sürede Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletilir. Üst yönetici ve harcama birimi temsilcileriyle birlikte gözden geçirilen  Birim  Performans  Programlarına  son  şekli  verilir.  Harcama  birimlerine  ilişkin performans programlarından hareketle İdare Performans Programı hazırlanır. Taslak  idare  performans  programı  bütçe  tasarısı  ile  birlikte  ağustos  ayının  sonuna kadar  encümene  havale  edilir.  Encümene  havale  edilen  performans  programı  incelenip encümen görüşü ile birlikte en geç eylül ayının son haftası üst yöneticiye verilir. Üst yönetici, taslak performans programını kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere meclise  sunar.  Meclis  tarafından  performans  programı  incelenmek  üzere  plan  ve  bütçe komisyonuna havale edilir. Komisyon tarafından  incelenen performans programı  meclisçe karara bağlanmak üzere gönderilir. Kesinleşen performans programı ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. Kamuoyuna  açıklanan  performans  programı  en  geç  mart  ayının  on  beşine  kadar  İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.

 

MADDE 37-  Ön Mali Kontrol İş ve İşlemleri ;

a-) Ön  mali  kontrole  tabi  mali  karar  ve  işlemlerden  kontrol  edilmek  üzere  mali  hizmetler müdürlüğüne gönderilen evraklar ile ilgili görüş yazısı düzenlemek,

b-) Kontrole  tabi  taahhüt  evrakı  ve  sözleşme  tasarılarını  en  geç  on  iş  günü  içerisinde  kontrol etmek,

c-) Yapılan  kontrol  sonucunda  düzenlenen  görüş  yazısını  işlem  dosyasıyla  birlikte  ilgili harcama yetkilisine göndermek,

 

 

 

 

 

MADDE  38-  Ön Mali Kontrol İşlemleri ;

Ön  mali  kontrol  görevi  harcama  birimleri  ve  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.   Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  ve  Harcama  Birimleri  tarafından  yapılacak  ön  mali kontrol, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, merkezi  yönetim  bütçe  kanunu  ve  diğer  mali  mevzuat  hükümlerine  uygunluk  yönlerinden yerine  getirilir.  İdare  bütçesi  ve  bütçe  tertibine  uygunluk  yönünden  yapılacak  kontrol, ödeneğin  bütçeye  konulma  amacına  uygun  olarak  harcamanın  yerinde  yapılıp  yapılmadığı, ihtiyaçların  karşılanmasında  idarenin  önceliklerine  uyum,  etkinlik değerlendirmesi  ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar.   Ayrıca  mali  karar  ve  işlemler  harcama  birimleri  tarafından  kaynakların  etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.   Harcama  birimlerinde  yapılacak  asgari  kontroller,  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.   Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine  gerekçeli  bir  yazıyla  bildirilir.  Ön  mali  kontrol  görüş  yazısının  ilgili  mali  işleme ilişkin  dosyada  muhafaza  edilmesi  ve  bir  örneğinin  de  ödeme  emri  belgesine  eklenmesi zorunludur.  Mali  Hizmetler  Müdürlüğünce  ön  mali  kontrol  sonucunda  uygun  görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık  dönemler  itibariyle  üst  yöneticiye  bildirilir.  Söz  konusu  kayıtlar  iç  ve  dış  denetimler sırasında denetçilere de sunulur.    Harcama  birimlerince  yerine  getirilecek  ön  mali  kontrol  işlemi  ise  süreç  kontrolü olarak  yapılır. Süreç kontrolünde,  her  bir  işlem  daha önceki  işlemlerin kontrolünü  içerecek şekilde  tasarlanır  ve  uygulanır.  Mali  işlemlerin  yürütülmesinde  görev  alanlar,  yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri  arasından  bir  veya  daha  fazla  sayıda  gerçekleştirme  görevlisini  ödeme  emri belgesi düzenlemekle görevlendirirler. Yapılan bu görevlendirmeler başkanlığı da bir yazı ile bildirilir.  Ödeme  emri  belgesini  düzenlemekle  görevlendirilen  gerçekleştirme  görevlileri, ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı  hususları  ile  daha  önceki  işlemlerin  kontrolünü  de  kapsayacak  şekilde  ön  mali kontrol  yaparlar.  Bu  görevliler  yaptıkları  kontrol  sonucunda,  işlemleri  uygun  görmeleri halinde, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek imzalarlar.

 

TAHAKKUK VE TAHSİLAT ŞEFLİĞİ

 

 

MADDE 39 Tahakkuk ve Tahsilat  Şefliği  Görev ve  Sorumlulukları;

 

a-)  Belediye Gelirleri Kanununun 12. ve 16. maddesine istinaden İlan ve Reklam Vergisini tarh ve tahakkuk ettirmek,

 

b-)  Belediye Gelirleri Kanunun 17. ve 22. maddesine istinaden Eğlence Vergisini tarh ve tahakkuk ettirmek,

 

c-)  Belediye’ye ait gayrimenkullerin kiralanması ile ilgili ihale hazırlık işlemlerini yapmak, kiraya verilen gayrimenkullerin kira alacakları ile ecrimisil alacaklarını  takip ederek, tahsil edilemeyen kira ve ecrimisil alacaklarının icra marifetiyle tahsili için Hukuk İşleri Birimine intikalini sağlamak,

 

d-) Günlük tahsilatların kontrolünü yaparak bankaya intikalini sağlamak,

 

e-) Banka ve posta havalesi ile gelen ödemelerin, ilgilisine ait hesaptan tahsilatının yapılmasını sağlayarak banka ve posta defterine kaydetmek,

 

f-) İcra Müdürlükleri tarafından yapılan satışlarda münadi bulundurmak,

 

g-) Aylık tahakkukları ( ek tahakkuk, eksilten tahakkuk, normal tahakkuk) hazırlayarak Muhasebe Şefliğine  sunmak,

 

h-) Belediye Tahsilat Yönetmeliği doğrultusunda çalışmak,

 

ı-) Bakanlar Kurulu Kararınca tespit edilen vergi, resim, harçlar ile  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Bütçe Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin, gelir kodlarına uygun olarak tahsilatlarını yapmak,

 

j-) Makbuzları yırtmadan, yıpratmadan, karalamadan ve usulüne uygun kesmek,

k-) Tahsilâtla ilgili kayıtları ve irsaliyeleri düzenlemek, dosyalayarak muhafaza etmek,

l-)  Tahsilâtla ilgili kayıtları ve bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,

m-) Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, makbuz kesmemek,

n-)  Mükellefe ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,

o-)  Makbuzları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,

 

ö-)  Tahsilât akışını sağlayarak veznede yığılma olmasını önlemek,

 

 

 

EMLAK ŞEFLİĞİ

 

 

MADDE 40-   Emlak  Şefliği  Görev ve  Sorumlulukları;

 

a-) Belediye sınırları ile mücavir alan sınırları  ve tarhına yetkili olduğumuz köyler dahilinde  bulunan bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre tarh ve tahakkuklarını yapmak,

 

b-) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44. maddesine istinaden Çevre Temizlik Vergisi tarh ve tahakkuklarını yapmak,

 

c-) Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili mükellefiyet kaydı oluşturmak ve mükellefiyet kaydı sonlandırmak,

 

d-) Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip yapılan  tahakkukları düzeltmek,

 

e-) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca talep halinde vergi indirimleri yapmak,

 

f-) Emlak ve Çevre Temizlik vergisi bildiriminde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespitini yaparak  re’sen tarhiyat yapmak,

 

g-) Kamu kurum ve kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara cevap vermek,

 

h-) Mükelleflerin müracaatı halinde beyan sureti hazırlamak,

 

ı-) Aylık tahakkukları ( ek tahakkuk, eksilten tahakkuk, normal tahakkuk) hazırlayarak Muhasebe Şefliğine sunmak,

 

i-) Banka ve posta havalesi ile gelen ödemelerin, ilgilisine ait hesaptan tahsilatının yapılmasını sağlayarak banka ve posta defterine işlemek,

 

j-) Uzlaşma Komisyonu ve Vergi Usul Kanununun 72. maddesi gereği Kıymet Takdir Komisyonunun teşekkülünü sağlamak,

 

k-) Köy kıymet beyan defterleri ile diğer beyan kayıtlarının muhafazasını sağlamak,

 

 

 

 

 

TAKİP VE İCRA ŞEFLİĞİ

 

 

MADDE 41-   Takip ve İcra Şefliği Görev ve Sorumlulukları;

 

a-) 6183 sayılı kanun kapsamına giren vadesi geçmiş alacakların, tahsilat zamanı içinde tespitini yapmak,

 

b-)  Alacakların tahsilinin sağlanması için cebri icra işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

c-)  Ödeme emrinin işlenmesini sağlayarak tebliğini yapmak,

 

d-) Haciz kararlarının alınmasını ve haciz varakalarının   işlenmesini sağlamak,

 

e-) Menkul-Gayrimenkul haczi ve satış işlemlerinin takibini yapmak,

 

f-)  Cebri icra işlemlerinin sağlanması için kurumsal yazışmaları gerçekleştirmek,

 

g-) İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak,

h-)  Kayıtları ve icra takibi ile ilgili bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,

l-)  Yapılan tahsilâtlar ve işlemler ile ilgili yıl sonu  raporlarını hazırlamak,

 

 

MADDE 42-  Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması ;

İdarenin  mülkiyetinde  bulunan  veya  tahsisli  olan  ya  da  kullanımında  bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur.  Harcama birimlerinde taşınır kayıtlarını gerçekleştirmek üzere görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol görevlileri her mali yıl başından önce Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Sayıştay’a gönderilir. Taşınır  mal  kayıtları  mali  yılı  takip  eden  ay  sonuna  kadar  ilgili  harcama  birimleri tarafından  mali  hizmetler  müdürlüğüne  bildirilir.  Mali  hizmetler  müdürlüğünce  bu  kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli hazırlanır.   Hazırlanan  cetvel,  muhasebe  yetkilisi  imzası  ve  üst  yöneticinin  onayı  sonrasında Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

 

MADDE 43-  Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter kayıt ve belgeler ;

Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler; elektronik ortamda düzenlenmektedir. Düzenlenen  defter, kayıt ve  belgelerin   gerektiğinde  çıktıları  alınarak    yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre dosyalanarak muhafaza edilir.

 

MADDE 44-  Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar ;

Tüm gelen ve giden evraklar; elektronik evrak yönetim sisteminde,  elektronik imza ile imzalanarak düzenlenir. Tek masa hizmet biriminde kayda alınan gelen evraklar ilgili müdürlüğün birim evrakçısına, birim evrakçısı tarafından da konusuna göre ilgili şefliğin birim evrakçısına havale edilir.  Yazışmalar standart dosya planına  göre  sınıflandırılarak dosyalanır.  Belediye  birimleri  arasındaki  yazışmalar  müdürün  imzası  ile yürütülür.  Belediye  dışı  yazışmalar  Başkan  ya  da  görevlendireceği  Başkan  Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

 

 

  1. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

 

YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILAN  YÖNETMELİKLER;

 

MADDE 45- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 04/12/2014 tarih ve 2014/124 sayılı  Meclis Kararı ile onaylanan Lüleburgaz Belediyesi Gelir Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği  ve 06/10/2009 tarih ve 2009/10-2-1(370)  sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Lüleburgaz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

YÜRÜRLÜK;

MADDE 46- Belediye  Mali  Hizmetler  Müdürlüğünün  yapılanma  ve  görev,  yetki  ve sorumluluklarını  içeren  bu  çalışma  esasları, Belediye  Meclisince kabul  edilip, Üst Yönetici tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME; 

 MADDE 47-  Bu yönetmelik hükümlerini Üst Yönetici yürütür.

 

YÖNETMELİKTE   HÜKÜM BULUNMAYAN  HALLER;

 

MADDE 48-  İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi