MENÜ KAPAT

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) Kafeteryası İhale İlanı

1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde (LYFA) bulunan kafeteryanın 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihale şartnamesi dahilinde kiralanması işidir.

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.

2.1 Yasal ikametgah olması (Asıl).

2.2 Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Asıl).

2.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi. (2019 yılına ait asıl veya noter tasdikli)

2.3.1 Gerçek kişi olması halinde, Kahveciler Odasına veya Lokantacılar Odasına veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (2019 yılına ait)

2.3.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı için alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl).

2.4 Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Asıl).

2.5 Vergi Dairesine halen kayıtlı olduğuna ve borcu bulunmadığına dair belge (Asıl).

2.6 İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (noter tasdikli)

İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca bütün ortakların idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

2.7. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

2.8 İdare tarafından hazırlanmış olan şartname ve sözleşmesinin her sayfası isteklilerce ya da yasal temsilcileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname ve sözleşme hükümlerini aynen kabul edilmiş anlamındadır.

2.9. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge

2.10 İhale şartnamesinin 6.ncı maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

2.11. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

2.12. İhale tarihi itibariyle en az 3 yıllık ihale konusu iş ya da benzer iş olarak kabul edilen işlere ait iş deneyim belgesi, noter onaylı sözleşme ve kira konusu iş ile ilgili düzenlenmiş SMM veya YMM onaylı fatura örnekleri

2.13. İhale ilan tarihi itibariyle bilanço tablosu, toplam ciroyu gösteren gelir tablosu

2.14. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini

2.15. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi

2.16 Sunulan  bilanço ve eşdeğer belgelerde;

2.16.1. Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

2.16.2. Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

2.16.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,

Yeterlilik kriteri olarak değerlendirilecektir. Belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son iki yıla ait belgeleri sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinde yeterlilik kriterinin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilecektir.

2.16.4. İşletme defterine tabi mükelleflerin ilan tarihi itibariyle mevzuata göre düzenlenmiş ve bildirimi yapılmış SMM veya YMM onaylı en son gelir vergisi beyannamesinin sunulması gerekir. Gelir Vergisi Beyanındaki hesap özeti verilerine gider/gelir oranının en az 1.15 olması şartı aranacaktır.

2.17 Sabıka Belgesi;

2.17.1 Gerçek kişi olması halinde kendisinin ve varsa vekilinin

2.17.2. Tüzel kişilik olması halinde, şirketin hakim ortağının, şirket müdürü varsa vekiline ve %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır.

2.18. İmza sirküleri verilmesi,

2.18.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

2.18.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

2.19.3 İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

3.2 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.2.1 Türk Lirası parası

3.2.2 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları.( Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.2.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.3 İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla değiştirilinceye kadar kiralayan idare tarafından tutulacaktır. Teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine tedbir konulamaz.

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ve diğer ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00-TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.

5- İHALE DOSAYASININ TESLİMİ:

5.1 İhaleye katılacakların ihale ile ilgili evraklarını ihale saatine kadar, Lüleburgaz Belediyesi Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında verilir.

5.2 İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde doğabilecek gecikme kabul edilmez.

5.3 Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

TESİS ADI TAHMİNİ BEDEL

         AYLIK

GEÇİCİ TEMİNAT İHALE YERİ İHALE GÜN VE

       SAATİ

SON MÜRACAAT TARİHİ

               VE SAATİ

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) Kafeteryası  

1.000,00 TL          (KDV Dahil)

 

1.080,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

 

 

 

08/10/2019 14.00

 

 

08/10/2019   12.30

İLAN OLUNUR

Call Now ButtonÇağrı Merkezi