MENU CLOSE

Kültür Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE-1:  Bu  yönetmeliğin  amacı  ;  5393  sayılı  Belediye  Kanunu’un  48.  ve  49.  maddesi  gereği  Lüleburgaz Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

MADDE-2:  Bu  Yönetmelik,  Kültür  ve  Sosyal  İşler  Müdürlüğündeki  personelin  görev,  yetki  ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

 MADDE-3:  Lüleburgaz  Belediyesi    Kültür  ve  Sosyal  İşler  Müdürlüğüne  ait  bu  yönetmelik;  03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin ( b) bendi, 18 maddesinin (m) bendi, 48. ve 49. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE-4:

Belediye      : Lüleburgaz Belediyesi’ni ifade eder

Başkan       : Lüleburgaz Belediye Başkanını ifade eder

Başkanlık      : Lüleburgaz Belediye Başkanlığını ifade eder

Belediye Başkan Yardımcısı : Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısını  ifade eder.

Müdürlük      : Lüleburgaz  Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü ifade eder.

Müdür       : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü ifade eder.

Yönetmelik    : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma    Yönetmeliğini

ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık Teşkilat

MADDE-5

(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün personel yapısı

  1. a) Müdür
  2. b) Memurlar
  3. c) İşçiler
  4. d) Sözleşmeli Memur
  5. e) Diğer personel

Bağlılık

MADDE-6:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanının  görevlendireceği Başkan Yardımcısına ve

Belediye Başkanına bağlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlük Yetki ve Görevleri

MADDE-7:

Lüleburgaz  Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu  ve 4734

sayılı  Kamu İhale Kanununa dayanarak, Belediye Başkanınca  kendisine verilen tüm görevleri

kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

A-Etkinlikler

1- Konser organizasyonları düzenlemek: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ,  19 Mayıs

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı,  8 Kasım Lüleburgaz’ın Kurtuluş Günü gibi  organizasyonlarda sanatçı, sahne, ses – ışık

düzeni ve sunucu temin etme.

 

2- Kültürel ve sanatsal içerikli tüm aktiviteleri gerçekleştirme.

3- Kentim-Kendim Dergisini hazırlamak ,yayınlamak , dağıtımını yapmak veya yaptırmak.

4- Ulusal ve uluslararası festival ve organizasyonlar düzenlemek.

5- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, okullar ve sivil toplum örgütleri ile

ortaklaşa çalışmalar yapmak.

6-  Tüm merkezlere gerekli araç gereç ve malzemenin temin edilmesi, eksiklerinin giderilmesi. İçin

daire müdürlükleriyle  gerekli koordinasyonu sağlamak

7-Kent Konseyi Projelerine katkı  sağlamak.

8-Kadın, çocuk ve ailelere yönelik eğitim seminerleri gerçekleştirmek.

9- Resmi olarak yapılması zorunlu seminer, panel vs. etkinlikleri koordine etmek.

10-Vatandaş , özel ve  kamu kurumlarından ve diğer daire müdürlüklerinden gelen sosyal projeleri

incelemek, değerlendirmek.

11-Stratejik Planımızda yer alan müdürlüğümüz faaliyetlerini gerçekleştirmek.

B-Sosyal Yardımlar

1-  Fakir ve muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara   ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

2- Gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

3- Özürlülere ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

4-  Fakir  ,  muhtaç  ,  özürlü,  yoksul,  ihtiyaç  sahibi  vatandaşların çocuklarına     sünnet  etkinliği

gerçekleştirmek.

8-  Fakir  ,  muhtaç  ,  özürlü,  yoksul,  ihtiyaç  sahibi  vatandaşlara  gıda,  yakacak,  kırtasiye  giyim

yardımında bulunmak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü etkinliklerini ve sosyal yardımlarını kentimizde var olan

dinamikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı sağlamak için çalışmaktadır.

Kayıt ve Resmi İşlemler

MADDE-8:

1- Müdürlüğün her türlü gelen-giden evrak kayıtları envisıon işletim sistemi üzerinden yürütülmektedir.

2- İşlemi biten evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak Müdürlüğün arşivinde saklanması.

3- Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları sisteme kaydetmek.

4- Başkanlık Makamına sunulan klasörlerin ve ilgili evrakların imza aşamasını takip ederek kayıt ve

zimmetle teslim işlemlerinin yapılması.

5- Tüm kamu kurumlarından ve diğer birimlerden gelen evrak yazışmalarını yapmak.

6- Müdürün verdiği diğer görevlerin(yazışma, güncelleme, bilgi temini) yerine getirilmesi.

7- Kurum içi ve kurum dışına ait yazıları yazmak.

8- Stratejik plana uygun olarak yapılacak tüm ödeme işlemlerini yapmak.

9-Ödeme evraklarını zamanında düzenlemek, arşivlemek, takip etmek.

10-4734    Sayılı  Kamu  İhale  Kanun’un  ilgili  maddelerine  göre    mal  ve  hizmet  alımını

gerçekleştirmek.

Personel Genel Görev ve Sorumluluğu

1- Eğitim ve kurs programlarına uygun olarak çalışmaları gerçekleştirmek.

2  Müdürlüğe  bildirilen  ve  sorumluluk  alanlarına  giren  tüm  konularla  ilgili  eksiksiz  arşivleme

yapmak.

3- Evrakların düzenli dosyalanmasını ve arşivlenmesini, korunmasını gerçekleştirmek.

4- Dağıtılan işleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek, takip etmek.

5- Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak.

6-  Herhangi  bir  nedenle  görevlerinden  ayrılan  personel,  korumak  ve  saklamakla  görevli  evrakı

kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim

cetvelleri Müdürlükte saklanır.

7- Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki

ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.

8- Kılık kıyafetini yasalar çerçevesinde düzenler.

 

 

 

Müdürün Görevleri

MADDE 9:

1-Bu  yönetmelikte  belirtilen  müdürlük  hizmetlerinin  zamanında  verimli  ve  düzenli  şekilde

yürütülmesini sağlamak.

2- Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmaları denetler, aksaklıkları giderir, görev dağılımını yapar,

koordinasyonu sağlar.

3- Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları

değerlendirmek.

4- Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.

5- Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı

yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.

6-  Müdür,  görev  ve  çalışmaları  yönünden  Belediye  Başkanlığı  ve  Müdürlüğün  bağlı  olduğu

Belediye  başkan  yardımcısına      karşı  sorumludur.  Başkanlık  Makamınca;  mevzuat  hükümlerine

uygun verilen diğer görevleri de yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası Görev

MADDE-10:  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde

yürütülür.

Hizmetlerin  İcrası

MADDE-11:

Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda

gereken özen ve süratle yapar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlüğün   İç İşleyişi Ve Diğer Müdürlüklerle İşbirliği

MADDE 12:

(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(3)  Bu  Yönetmelikte  adı  geçen  görevlilerin  ölüm  hariç  her  hangi  bir  nedenle  görevlerinden

ayrılmaları  durumunda  görevleri  gereği  yanlarında  bulunan  her  türlü  dosya,  yazı  ve  belgeler  ile

zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları

zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(4)  Çalışanın  ölümü  halinde,  kendisine  verilen  yazı,  belge  ve  diğer  eşyalar  birim  amirinin

hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

(5)  Stratejik  Plan,  Performans  Programı,  Bütçe,  Faaliyet  Raporu,  Harcama  Birimlerince  Mali

Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanacaktır.

(6)  Stratejik  Plan  ve  Performans  programının  izleme  ve  değerlendirilmesine  yönelik  harcama

birimleri tarafından aylık, üç aylık faaliyet raporu hazırlanarak ilgili müdürlüğe verilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 13:

(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

(2)  Müdürlüğün,  Belediye  dışı  özel  ve  tüzel  kişiler,  Valilik,  ,Kaymakamlık  ,  Kamu  Kurum  ve

Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar;  Müdür ve Başkan Yardımcısının

parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Evraklarla İlgili İşlemler

MADDE 14:

(1) Tek Masa hizmet birimden müdürlüğe havale olan evrakların kabulü elektronik ortamda yapılır.

(2) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme

MADDE-15:

(1)  Müdürlüklerde  yapılan  tüm  yazışmaların  birer  sureti  konularına  göre  tasnif  edilerek  ayrı

klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Müdürlüğün  demirbaş ve alınan malzemelerin taşınır işlem fişleri elektronik ortamda işlenir ve

düzenlenen evraklar dosyalanır. Evrakların bir sureti Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE-16:

Bu yönetmelik Lüleburgaz Belediye Meclisinin kabulü ve onay tarihiyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE-17:Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

MADDE-18: İş bu Yönetmelik 18 maddeden ibarettir.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi