MENU CLOSE

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BÖLÜM I

                                                            GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1-   AMAÇ  VE KAPSAM  :

Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli tüm personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

Madde 2 –  DAYANAK:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesine dayanılarak kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

Madde 3 – TANIMLAR:

Bu yönetmelikte geçen

Belediye                     : Lüleburgaz Belediyesini

Başkanlık                    : Lüleburgaz Belediye Başkanlığını

Müdürlük                   : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

Personel                      : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli

 

Madde 4 – TEŞKİLAT VE ORGANLAR :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 Müdür, 4 Birim, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen Norm Kadro esaslarına göre oluşan personelden oluşmaktadır.

 

İmar ve Şehircililik Müdürlüğünün teşkilat yapısı:

 

1-Müdür

2-Harita ve Planlama Birimi

3-İnşaat, Ruhsat ve Yapı Denetim Birimi

4-Yapı Kullanma İzni Birimi

5-Numarataj Birimi

 

Madde 5 –   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMA KONULARI:

 

 • Halihazır harita yaptırmak,
 • Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ile stratejilerini belirlemek,
 • Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirleyerek ve bunu haritalar üzerinde yansıtılmasını sağlamak,
 • Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların giderilmesini sağlamak,
 • Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak
 • Startejik amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,
 • Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,
 • Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak
 • Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,
 • Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek
 • Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak, yeni gelen evrakların elektronik arşive tanımlanmasını sağlamak
 • Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek,
 • Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek için gerekli planlamalar yapmak,
 • Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltmek
 • Belediye sınırları bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek,
 • Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,
 • Yeni kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları planlamak
 • Gerekli olması durumunda; imar ıslah planları yapmak ve uygulamaya konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirmek,
 • Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,
 • Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak,
 • Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Belediye bünyesinde kullanılan sistem içersinde sayısal ortamda; imar planlarının, numaratajın, halihazır haritaların ve bu plan ile haritalara altlık teşkil edecek diğer fiziki haritaların güncelliğini sağlamak,
 • Üst ölçekli planlar ile alt ölçekli planlar arasında uyumlulaştırmayı sağlayarak, üst ölçekli planlama kararlarını alt ölçekteki planlara yansıtılmasını sağlamak.

 

Madde 6  – İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI:

 

 A- GÖREV VE YETKİLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan ve/veya Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

 

 

B- SORUMLULUKLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen ve/veya bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özenle yapmakla ve yürütmekle sorumludur.

 

Madde 7 – İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yönetiminde tam yetkilidir.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin disiplin amiridir.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 • Yasalarla verilen her türlü görevi yapar.

 

 

 

BÖLÜM  II

 

Madde 8-MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ

 

(1) HARİTA VE PLANLAMA BİRİMİ;

 • Nazım imar planı uygulamasına yönelik “uygulama imar planı” ile ilgili işlemleri ve gerekli kontroller yapmak ve Meclisin onayına sunmak,
 • Planlanmış alanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyonu ile ilgili işlemleri ve gerekli kontroller yapmak ve Meclisin onayına sunmak,
 • Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanı oluşturmak ve güncelliğini sağlamak;
 • Arazi kullanımı, jeolojik durum, taşkın sahalar, depremsellik durumu, doğal kaynaklar, nüfus projeksiyonları, göç hareketleri, demografik yapı, coğrafi konum, ulaşım ağı ve kademelenmesi, ekonomik yapı, konut stoku, konut gereksinimi ve açığı, sosyal yapı, kentsel gelişme ve büyüme eğilimleri, bölgenin potansiyelleri, avantajları, dezavantajları, ile ilgili parametreler oluşturmak,
 • Kentsel, çevre kalitesinin planlanması ve yönetimi için gerekli önlemleri almak,
 • Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava ve uydu fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak,
 • Kentsel dönüşüm planları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Yeni kentsel gelişme ve yerleşme alanlarının oluşturulmasını ve planlanmasını sağlamak,
 • Yaşanabilir kent mekanları oluşturmak,
 • Doğal ve tarihi sit alanlarını saptamak,
 • Bireysel plan değişikliği ile ilgili işlemleri ve gerekli kontroller yapmak ve Meclisin onayına sunmak,
 • İmar ve koruma amaçlı imar planları ve diğer planlar hakkında sözlü ve yazılı bilgi vermek,
 • İmar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak,
 • Koruma amaçlı imar planı ve uygulama imar planına göre bina yapmak için dilekçe ile başvurulara, istenilen belgelerin getirilmesi sonucunda, arazide halihazır tespit yaparak imar durum belgesi hazırlamak,
 • Uygulama imar, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,
 • Vaziyet planlarını onaylamak
 • Uygulama ve parselasyon planlarında meydana gelen hata ve çelişkileri ilgili ünitelere iletmek, hataların ortadan kalkmasını sağlamak,
 • Belediye ssınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritaların, jeolojik haritaların ve raporların oluşturulmasını, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gerekli kısıtlılık yazıları ile ilgili görüşlerin toplanmasını sağlamak,
 • Plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda halihazır haritaların güncelliğini sağlamak,
 • Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama, arazi ve büro kontrolleri yapmak
 • Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için arazide istikamet krokileri, tanzim etmek.
 • Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri hazırlamak,
 • Ruhsatlı yapılacak binalar için, imar durumu, vaziyet planı, kadastro çapı ve aplikasyon krokisine göre zemine giderek ölçmek, istikamet krokilerini çizmek, hazırlamak; çizilen kroki doğrultusunda yapılacak yapıya ölçmek ve zemin aplikasyonunu ile ilgili işlemleri yapmak,
 • İstikamet ve projelerine göre ruhsat alınarak yapılan yapının zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

 

 

 

 (2) İNŞAAT RUHSAT  VE YAPI DENETİM KONTROL BİRİMİ :

 • İmar durumu ve istikamet krokisine göre projeleri incelemek, Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplamak, tahakkuk ve tahsil ettirmek.
 • Yapılacak yapının, tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu, istikamet krokisini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak betonarme projelerini, inşaat mühendisinin statik hesaplamasına esas teşkil edecek jeoteknik veya jeolojik zemin etüt raporunu kontrol etmek,
 • Proje müelliflerinin sicil durum belgelerini, fenni mesul taahhütnamelerini kontrol etmek,
 • 4 kat ve üstü için Asansör Avan Projesini İncelemek ve inceleme sonucunda herhangi bir eksik görülmezse ruhsatını düzenlemek,
 • Taşınmazların, Tapu Sicil Müdürlüğünde kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
 • Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılmasını önlemek için bölgeler oluşturularak, çalışma programı çerçevesinde sürekli izlemek, saptamak, irdelemek.
 • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak.
 • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı Kanunun 32.maddesine göre ruhsata uygun hale getirilmesi ve 42.maddesi uyarınca cezai işlem için tespit tutanağını hiç bekletmeden Belediye Encümenine göndermek
 • Tutanakta belirtilen süre içinde, ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse tutanak ve varsa yapı sahibinin itirazı ile birlikte dosyayı, yıkım kararı almak üzere Belediye Encümenine gönderilmesini sağlamak,
 • Belediye Encümeninin yıkıma ilişkin kararları gerçekleştirmek amacıyla diğer birimler ile koordinasyonu sağlayarak yıkımı gerçeleştirmek,
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünden gelen yazıları mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak,
 • Su basman vizesi vermek,
 • Yapı Denetim firmalarının seviye taleplerini yerinde kontrol edip onaylamak,
 • Yapı denetim firmalarının hakediş taleplerini sonuçlandırmak.

 

 

(3) YAPI KULLANMA İZNİ  BİRİMİ:

 • Belediye sınırları dâhilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri ve bağımsız birimlerin Genel İskân ve Kullanma izinlerini hazırlamak, inşaatı tamamlanan binaların ilgililerin yazılı istemleri üzerine onaylı proje ve eklerine göre kontrolü yapılan bina için genel iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden raporları (Tredaş, Sığınak, Asansör, Yangın Tesisatı) ile ilişiksiz yazıları (emlak vergi ilişiği ve SGK borcu yoktur yazısı) istendikten sonra yapı kullanım izin belgesi düzenlemek, raporda bağımsız birimlerin niteliğini, oturumunu, numaralarını belirtmek,
 • İnşaatı tamamlanan binalara toplu olarak yapı kullanma izinlerini tanzim etmek,
 • Ayrıca inşaatı devam eden binaların ilgili bağımsız bölüm ve ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinlerini düzenlemek,
 • Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek,
 • Asansör Yönetmeliği ve Bnaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • Yapı kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ve tahsil ettirmek,
 • Müracaatlarda onaylı proje ve eklerine uygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazı ile cevap vermek,
 • Banka veya şahısların Ekspertiz raporları taleplerinde yerinde proje ve imalat kontrolü yapmak, sonuçlandırmak,
 • Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse standart dosya planına ve Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak düzenlemek,
 • İlgili meslek odaları, SGK ve TUİK aylık ruhsat ve izin belgelerini yasal süresi içinde göndermek,
 • Emlak beyanına esas imar, ruhsat ve numarataj bilgilerini vatandaşa sunmak,
 • Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre istatistiklerini tutmak.

 

 

(4)NUMARTAJ BİRİMİ:

 • Kenti planlamak ve hizmet vermek için, kent bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmak,
 • Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak,
 • Sabit adres standardını sağlamak,
 • Ulusal Adres Veri Sisteminin güncelliğini sağlamak,
 • Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin çalışmalarını yapmak,
 • Numarataj haritasının güncelliğini sağlamak,
 • Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Cadde, sokak, meydan, üstgeçit, park ve bahçelere isim verilmesini meclise sunmak.

 

 

 

 

III. BÖLÜM

 

GÖREV VE HİZMETLERİN İCRASI

 

GÖREVİN ALINMASI

Madde 9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

GÖREVİN PLANLANMASI

Madde 10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve yasal süresi içerisinde yapar.

 

 

 

 1. BÖLÜM

 

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

 

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Madde 12-  1- Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür

tarafından sağlanır.

2-  Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp, birim evrakçısı aracılığıyla Müdürün elektronik imzalı havalesi ile sistemden ilgili personele gönderilir,

 • Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
 • Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

 

KURUM İÇİ VE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

Madde 13-  1. Müdürlükler arası yazışmalar; ilgili personelin parafı ve Müdürün imzası ile yürütülür.

 1. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu                   Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar;                                     ilgili parsonelin ile Müdürün parafı ve Belediye Başkanının imzasıyla yürütülür.

 

 

 

 1. BÖLÜM

 

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

 

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM

Madde 14-

 1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele

havale edilir,

 1. Personel evrakı yasal süresi içerisinde ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür,
 2. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden

evraklar elektronik ortamda sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları

yine zimmetle, ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve

kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

Madde 15-

 1. Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti standart dosya planına ve Arşiv Yönetmeliğine göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır,
 2. Arşivlenecek klasörler içerisindeki belgelerin asıl ve onaylı suretleri taranarak sayısal ortamda, standart dosya planına ve Arşiv Yönetmeliğine göre indekslenip, sisteme aktarılarak elektronik arşivde saklanır,
 3. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır,
 4. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli sorumludur.

 

 

 

 

 1. BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 16- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜTME

Madde 17- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Lüleburgaz Belediye Başkanınca yürütülür.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi