MENÜ KAPAT

HÜRRİYET MAHALLESİNDE KURULAN KAPALI PAZAR YERİ VE SEMT MERKEZİ PAZAR TAHSİS İŞLEMLERİNE AİT İLAN

HÜRRİYET MAHALLESİ ESKİ İSTASYON CADDESİ NO:14 ADRESİNDE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT KAPALI PAZAR YERİ VE SEMT MERKEZİNDE KURULAN PAZARTESİ VE PERŞEMBE PAZARI TAHSİS İŞLEMLERİNE AİT İLAN

1-) Kurulacak olan Pazartesi ve Perşembe Pazarı için; yerleşim planında onaylanan ve boşta kalan 1,5 m x 6 m ebatlarında 7 giyim tuhafiye tekstil tezgahı, 1,5 m x 6 m ebatlarında 20 adet sebze meyve gıda tezgahı, 1,5 m x 2 m ebatlarında 7 adet üretici müstahsil tezgahı, 1,5 m x 3 m ebatlarında 11 adet balıkçı tezgahı olmak üzere toplam 45 adet tezgah alanının tahsisi yapılacaktır.

2-) Pazartesi ve Perşembe pazarı açılış – kapanış saatlerinin 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında 08:30 – 21:30 saatleri olarak, 01 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasında 08:30 – 19:30 saatleri olarak belirlenmiştir.

3-) Talep eden ve gerekli şartları sağlayan pazarcılara ve üreticilere yer tahsisi kura ile Belediye Encümeni huzurunda Noter aracılığıyla yapılacaktır.

4-) Tezgah tahsis süresi 2018/109 sayılı Meclis Kararında belirtilen süre kadardır.
5-) Yönetmeliğin 12.maddesindeki hükümler gereğince;

5.1-) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak,
c) Vergi mükellefi olmak,
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,
f) Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
h) Yönetmeliğin ekindeki Ek-1’de yer alan dilekçe,
ı) T.C. Kimlik numarası beyanı,
i) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname,
j) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
k) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak,

5.2-) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,
e) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
f) Yönetmeliğin ekindeki Ek-1’de yer alan dilekçe,
g) T.C. Kimlik numarası beyanı,
h) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname,
ı) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
i) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak,

6-) Satış yeri tahsis talebinde bulunacak pazarcı ve üreticilerin, yönetmeliğin ekindeki Ek-1 Dilekçe formunu doldurarak, istenen belgelerin yer aldığı başvuru dosyalarını 31/01/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Tek Masa Hizmet Birimine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

7-) Kura işlemine katılma hakkını kazananların listesi, Belediye ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.

İlanen Duyurulur.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi