MENU CLOSE

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç:

 

Madde 1-

 

 • Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev alanını, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

 

 

 

 

Kapsam:

 

Madde 2-

 

 • Bu yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğü’nde bulunan personellerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Yasal Dayanak:

 

Madde 3- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar:

 

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

 

Belediye                     :Lüleburgaz Belediyesini

Başkan                       :Lüleburgaz Belediye Başkanını

Başkan Yardımcısı   :İlgili Belediye Başkan Yardımcısını

Meclis                         :Lüleburgaz Belediye Meclisini

Encümen                   :Lüleburgaz Belediye Encümenini

Müdürlük                  :Fen İşleri Müdürlüğünü

Müdür                       :Fen İşleri Müdürünü

Personel                     :Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan personeli ifade eder.

 

 

 1. BÖLÜM

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

 

Teşkilat:

 

Madde 5.1- Fen İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

 

 • Müdür
 • İdari İşler Birimi
 • Yatırım ve İnşaat Birimi
 • Yol Yapım-Bakım-Onarım Birimi

 

 

Madde 5.2- Fen İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıdaki gibidir:

 

 • Müdür
 • Şef
 • Memur
 • Sözleşmeli Personel
 • Daimi İşçi
 • Geçici İşçi

 

 

 

Bağlılık:

 

Madde 6- Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na ve yetki vereceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapar.

 

 

III. BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

Fen İşleri Müdürlüğü Yetkisi:

 

Madde 7- Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak, bu yönetmelikte sayılan görevleri ile Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı Yardımcısı tarafından kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir

 

Fen İşleri Müdürlüğü Sorumluluğu:

 

Madde 8- Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan ile Belediye Başkanı Yardımcısı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

Madde 9-

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda tanımlanan Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili görevler ile Belediyemiz yatırım programına alınan ve kentin ihtiyacı olan her türlü işler Müdürlük personeli tarafından yapılır veya yaptırılır.

 

Fen İşleri Müdürünün Görev, Yetki Ve Sorumluluğu:

 

Madde 10-

 • Fen İşleri Müdürlüğü’nün yönetiminde tam yetkili kişidir.
 • Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 • Başkanlık Makamınca Müdürlüğe verilen yetkileri kullanarak Madde 7’de belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamına karşı sorumludur.
 • Yasa ve yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda, Başkanlık Makamı’ndan Müdürlüğe gelen talimatların uygulanmasını sağlayarak, Müdürlük personelinin talimatlardan bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 • Fen İşleri Müdürlüğü’nün harcama yetkilisidir.
 • Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 • Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
 • Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemleri ile ilgililere dağıtımının sağlar.
 • Birime dilekçe, telefon ve e-mail ile gelen başvuruları değerlendirerek, sorumlulara iletir, sonuçlandırır.
 • Günlük görev planlama ve iş takip programı hazırlar.
 • Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenler ve denetler.
 • Stratejik Planlama ve Performans Programı çalışmaları yapar.
 • İhale edilen işlerin takibi, kontrolü, hak edişlerin düzenlemesini kontrol ve takip eder.
 • Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
 • Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapılmasını sağlar.
 • Yokluğunda görevlerin aksamadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekalet verir ve görevlerini taksim eder.
 • Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır.
 • Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur.
 • Müdürlükte düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.

 

Fen İşleri Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumluluğu:

 

Fen İşleri İdari İşler Birimi:

 

Madde 11-

 • Fen İşleri Müdürlüğüne gelen-giden evrakların kayıt işlemlerini ve iş akışını takip ederek, personelin idari işlemlerini yürütür.
 • Müdürlük bütçesini hazırlar.
 • Aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.
 • Fen İşleri Müdürlüğü bütçe esaslı performans programını hazırlar.
 • Müdürlüğün görev alanındaki yazışmaları yapmak, kalem hizmetlerini yürütmek, evrakları korur.
 • Evrak kayıt defteri tutmak, gelen ve giden evrakların kaydını yapmak, evrakların birimlere dağıtımını sağlamak, evraklarla ilgili işlemleri izlemek, sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Arşivdeki evrakları tasnif ve muhafazasını sağlar.
 • Yayınlanan genelge ve emirleri personele duyurur ve korur.
 • Saklanan ve korunan evrak, bilgi ve belgeleri ihtiyaç halinde ve Müdürlüğün yazılı izni ile ilgililere vermek, verilen evrak, bilgi ve belgeleri izleyerek geri alır.
 • Denetim elemanlarına yardımcı olmak, istenen evrak, bilgi, belge ve diğer dökümanların tam ve eksiksiz teslimini sağlamak, bunları izleyerek tam ve eksiksiz geri alır.
 • Günlük hizmete ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temininden ve bundan sonra doğacak ödentilerin yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlar.
 • Kırtasiye ve Demirbaş ihtiyacını temin eder.
 • Taşınır kayıt işlemleri yapar.
 • Müdürlük demirbaş kayıtlarında olan ömrünü tamamlamış malzemelerin hurda işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Müdürlük bünyesinde yapılacak toplantıları düzenli olarak raporlar ve dosyalar.
 • Resmi gazetede çıkan ve Müdürlüğü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri arşivler.
 • Vatandaş ve kurumlar üzerinden gelen talepleri yanıtlar.

 

 

 

 

Yatırım ve İnşaat Birimi:

 

Madde 12-

 • Belediyenin Stratejik Plan ve Programına ve bütçesine uygun çalışmalar yapar.
 • İhale hazırlıkları ve yaklaşık maliyet çalışmaları yapar.
 • Keşif çıkarır, hakediş hazırlar, kesin hesap ve iş kabullerini gerçekleştirir.
 • Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalar yapar. (deprem, sel vb.)
 • Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir.
 • Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar.
 • Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür.
 • Yapılacak işler ile ilgili olarak kısa ve uzun vadeli programlar hazırlar.
 • Kent ihtiyaçlarını belirleyerek (yol, hizmet binası, kültür tesisi, spor tesisi, tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu, meydan vb) gerekli etütlerin, keşiflerin yapılması, projelerin hazırlanmasını sağlar.
 • Gerekli yerlere istinat duvarı ve korkuluk yapar.
 • İhale edilen işlerin kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlar ve kendisine bağlı şantiyelerin kesin hesap, metraj cetvellerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar ve dökümanlarını hazırlar.
 • İhale edilen işlerin geçici ve kesin kabullerini yapar.
 • Çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlar.
 • Gelişen tekniklerin takip edilmesi ve yeni tekniklerin araştırmasını yapar.
 • Meydan ve açık alanlarla ilgili çalışmalar yapar.
 • Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak ve ilgililere bildirir.
 • Vatandaş ve kurumlar üzerinden gelen talepleri yanıtlar.

 

Yol Yapım-Bakım-Onarım Birimi:

 

Madde 13-

 • İhale hazırlıkları ve yaklaşık maliyet çalışmaları yapar.
 • Yol ve kavşak düzenlemeleri yapar.
 • Yolların ve kaldırımların engellilere uygun hale getirilmesini sağlar.
 • Yeni yol açılması ve düzenlenmesini yapar veya yaptırır.
 • Asfalt yol yapımı, tretuar yapımı ve her türlü bakım, onarım ve tamirinin yapılmasını sağlar.
 • Asfaltlama işleri için gerekli teknik araç, gereç ve makine ile asfalt malzemesi ihtiyacını tespit eder.
 • İhtiyaç halinde periyodik olarak asfalt yama ve satıh kaplama yaparak yolların bakımlarını yapar.
 • Doğal taş, parke taşları veya beton parke taşları ile yol ve kaldırım kaplamalarını yapar.
 • Yollarda oluşan ani çökme ve çukurların tespiti ve tamirini yapar.
 • Kaldırımlara araçların parkını engellemek için sınır elemanı alımı ve montajını sağlar.
 • Belediyemiz sınırları içerisindeki yolların periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapar.
 • Gerekli yerlere istinat duvarı ve korkuluk yapar.
 • Belediyenin doğrudan ya da dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. kurulmasını sağlar ve anılan bu faaliyetin bitimini takiben kaldırılmasını sağlar.
 • Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlar.
 • Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaretlemeleri yapar.
 • İmar planında bölünmüş yol olarak yer alan yollarda refüj çalışmaları yapar.
 • Yaya geçidi, yol şeritleri, refüj bordür ve kaldırım bordürlerinin boyanmasını sağlar.
 • Yol çalışmalarında sırasında altyapı kuruluşları (GAZDAŞ,TELEKOM,TREDAŞ) ile koordinasyonu sağlar.
 • Yol yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin hangi kaynaklardan ve ne miktarda alınacağının tespitini yapar.
 • İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlar.
 • Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını sağlamak ve bunun için ihtiyaç duyulan malzemenin alımını sağlar.
 • Karla ve buzla mücadele için yollarda tuzlama ve temizleme çalışması yapar.
 • Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlar.
 • İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Belirlenen plan ve program çerçevesinde bordür ve tretuar yapımı ve hasar görenlerin tamirinin yapılmasını sağlar.
 • Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için yayalaştırma çalışmaları yapar.
 • Vatandaş ve kurumlar üzerinden gelen talepleri yanıtlar.

 

 

 1. BÖLÜM

GÖREV VE HİZMETLERİN İCRASI

 

Görevin Alınması:

 

Madde 14- Fen İşleri Müdürlüğüne gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler elektronik ortamda birim evrakçısı tarafından kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması:

 

Madde 15- Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi:

 

Madde 16- Fen İşleri Müdürlüğündeki tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği:

 

Madde 17-

 • Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
 • Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
 • Müdür evrakları gereği için ilgili personele havale eder
 • Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
 • Çalışanların ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği:

 

Madde 18-

 • Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.
 • Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer kurumlarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; imza yetki yönergesi ile yürütülür.

 

VI.BÖLÜM

 

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

 

Kayıtlı Gelen ve Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlem:

 

Madde 19-

 • Müdürlüğe gelen kayıtlı evrak Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrağın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 • Evraklar ilgili personele elektronik ortamda gönderilir ve evrak aslı personele teslim edilir.
 • Evraklar diğer müdürlüklere elektronik ortam üzerinden gönderilir ve evrak aslı ilgili müdürlüğe zimmetle teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama:

 

Madde 20-

 • Müdürlükte yapılan işlerin birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 • İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 • Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından Fen İşleri Müdürlüğü kayıt personeli sorumludur.

 

 

 

 

 

VII. BÖLÜM

 

DENETİM

 

Denetim Hükümleri:

 

Madde 21-  

 • Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 • Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan tüm personelin izin, rapor vb işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosyalar mevcuttur.

 

VIII. BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik :

Madde 22-  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 06/06/2013 tarihli meclis toplantısında 2013-114 sayılı meclis kararı ile onaylanan Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

Madde 23-  İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük :

Madde 24-  Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nce kabul edildikten sonra ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 25- Bu yönetmelik hükümlerini Lüleburgaz Belediye Başkanı yürütür. şekliyle Meclisçe mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi