MENU CLOSE

Belediye Veterinerliği Yönetmeliği

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

BELEDİYE VETERİNERLİĞİ 

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye Veterinerliğinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Kapsam

 

MADDE 2-) Bu Yönetmelik; Belediye Veterinerliği personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak 

MADDE 3-) Belediye Veterinerliğine ait bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi, 18.  maddesinin (m) bendi ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4-)

Belediye                                 : Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nı

Belediye Başkanı                   : Belediye Başkanı’nı

Belediye Başkan Yardımcısı  : Belediye Başkan Yardımcılarını

Birim Sorumlusu                    :Belediye Başkanı tarafından birim amiri olarak görevlendirilmiş personeli

Birim                                      : Belediye Veterinerliğini

Personel                                  : Birime bağlı çalışanların tümünü

Yönetmelik                            : Belediye Veterinerliği görev ve çalışma yönetmeliğini ifade    eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

MADDE 5-)

Teşkilat

 

1- Belediye Veterinerliğinin teşkilat yapısı 

 1. Birim sorumlusu
 2. Evrak Kayıt Birimi
 3. Veterinerlik Birimi
 4. Sokak Hayvanları Toplama Ekibi

2- Belediye Veterinerliği Personel Yapısı

 1. Birim sorumlusu
 2. Veteriner Hekim
 3. Memur
 4. İşçi
 5. Sözleşmeli Personel
 6. Diğer personel

Bağlılık

 

MADDE 6-) Belediye Veterinerliği iş ve işlemlerini organizasyon şemasında gösterilen Başkan Yardımcısına bağlı olarak yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk Belediye Veterinerliğinin görevleri 

 

MADDE 7-) 

 

 1. a) Başıboş Sokak hayvanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretleyerek alındığı ortama bırakmak.
 2. b) Zoonoz ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele etmek.
 3. c) Çevre ve toplum sağlığı hizmetleri vermek.
 4. d) Konusuna ilişkin eğitim vermek.
 5. e) Hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak.
 6. f) Birimin harcamalarına bütçe hazırlığını yapmak.
 7. g) Stratejik Planlama ve Performans Programı çalışmaları yapmak.

 

Yetki

 

MADDE 😎 Belediye Veterinerliği, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Sorumluluk

 

MADDE 9-) Belediye Veterinerliği, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 10-) 

 

 1. a) Birimin her türlü çalışmasını düzenlemek.
 2. b) Birim hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.
 3. c) Hayvan Bakımevine getirilen hayvanların, tedavi, aşılama, kısırlaştırma, işaretleme işlemlerini yaptırmak ve Geçici bakımevi çalışma düzenini sağlamak.
 4. d) Karasinek, sivrisinek vb. zararlılarla uygun yöntemlerle mücadele etmek veya ettirmek.
 5. e) Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde ilgili yasal mevzuatı uygulatmak.
 6. f) Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına aldırmak.
 7. g) Birim ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
 8. h) Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 9. I) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
 10. j) Birimin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde yürütmek.
 11. k) Birimin yönetiminde tam yetkili kişidir.
 12. l) İş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma ortamını sağlamak.
 13. m) Birim Sorumlusu, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

Veteriner Hekimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

MADDE 11-)

 

 1. a) Hayvan Bakımevine getirilen hayvanların, tedavi, aşılama, kısırlaştırma, işaretleme işlemlerini yapmak.
 2. b) Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak.
 3. c) Hayvan ısırma vakalarında hayvanları müşahede altına almak. (gerektiğinde ısırma olayına karışan hayvan sahipli ise müşahede süresini hayvan sahibinin yazılı taahhütnamesi ile kendi meskeninde doldurmasına izin vermek)
 4. d) Su ürünleri satış yerlerini denetlemek veya denetlenmesine rehberlik etmek.
 5. e) Veteriner Hekim, görev ve çalışmaları yönünden Birim amirine karşı sorumludur.
 6. f) Hayvan Bakımevine giriş ve çıkışların kaydını tutturmak
 7. g) Birim personeli ile Birim Sorumlusu arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 8. h) İş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde çalışmak.

 

MADDE 12-) 

 

Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

 1. a) Talep ve şikâyete konu olan sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları, hayvan bakımevine toplamak.
 2. b) Hayvan toplamada koruyucu malzemeler kullanmak.
 3. c) Isırma olaylarında ısıran hayvanı yakalayıp müşahedeye almak.
 4. d) Sahipli hayvan şikâyetlerini değerlendirmek.
 5. e) Müşahede altındaki hayvanı gözetmek.
 6. f) Hayvan Bakımevinde hayvanların bakım, beslenme ve temizlik işlerini yapmak.
 7. g) Hayvan Bakımevinde çevrenin temizliğini yapmak.
 8. h) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten birim amirine karşı sorumludur.
 9. i) Hayvan Bakımevi ve çevresindeki mal ve malzemeleri korumak ve kollamak.
 10. j) Hayvan Bakımevi ve çevresinde bekçilik hizmetleri yapmak.
 11. k) Hayvan Bakımevine giriş ve çıkışların kaydını tutmak.
 12. l) Hayvanları yakalamada, tedavilerinde ve her konuda Veteriner Hekime yardımcı olmak.
 13. m) Kısırlaştırılan hayvanı alındığı ortama bırakmak.
 14. n) İş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde çalışmak.

 

MADDE 13-) 

 

Belediye Veterinerliği Büro Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. a) Birime ait tüm yazışmalarını yaparak, Birimin gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemek, çalışan personelin idari işlemlerini yapmak.
 2. b) Birime ait tüm gelen-giden yazışmaları ve evrakları elektronik ortamda kaydederek, muhafaza etmek.
 3. c) Birimin yapılan yıllık iş programına göre bütçe ve performans faaliyetlerini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 4. d) Birim Sorumlusunun gerek gördüğü işlerde yardımcı olmak.
 5. e) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Birim Amirine karşı sorumludur.
 6. f) Birime ait taslak bütçeyi oluşturmak.
 7. g) Birime gelen istek ve şikâyetleri yanıtlamak.
 8. h) Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 9. i) Birimin devam eden ve ihalesi yapılan işlerin gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak.
 10. j) Arşivdeki evrakların tasnif ve muhafazasını sağlamak.
 11. k) İş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde çalışmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası Görevin Alınması 

 

MADDE 14-) Belediye Veterinerliğine gelen tüm belgeler, dosyalar elektronik ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

 

 MADDE 15-) Belediye Veterinerliğinin iş ve işlemleri Birim Sorumlusu tarafından planlanır.

 

Görevin Yürütülmesi 

 

MADDE 16-) Belediye Veterinerliğinde görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon  Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

 

MADDE 17-)

 

1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Birim Sorumlusu tarafından sağlanır.

2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Birim Sorumlusuna iletilir.

3) Birim sorumlusu evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan ve her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmak zorundadır. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim sorumlusunun hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

 

MADDE 18-)

 

1) Müdürlükler arası yazışmalar Birim Sorumlusunun imzası ile yürütülür.

2) Birimin, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesine göre yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

 

MADDE 19-) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, bundan önce yürürlükte olan Belediye Veterinerliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

 

MADDE 20-) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük 

 

MADDE 21-) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 22-) Bu yönetmelik hükümlerini Lüleburgaz Belediye Başkanı yürütür şekliyle Meclisçe mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi