MENÜ KAPAT

Anasayfa > Kurumsal > Yönetmelikler YÖNETMELİKLER

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-      (1) Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-      (1) Bu yönetmelik Lüleburgaz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ndeki Müdür ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kasar.

Dayanak

MADDE 3-      (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye kanununun 15.maddesinin (b), 18.maddesinin (m), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle oluşturulmuştur.

 

 

Tanımlar

MADDE 4-      (1) Bu yönetmelikte geçen:

 

 1. Meclis             : Lüleburgaz Belediye Meclisi’ni,
 2. Belediye : Lüleburgaz Belediyesi’ni,
 3. Başkan : Lüleburgaz Belediye Başkanı’nı,
 4. Başkanlık Makamı             : Lüleburgaz Belediyesi Başkanlık Makamını,
 5. Müdürlük : Lüleburgaz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü’nü,

 1. Müdür : Lüleburgaz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürünü

 1. Personel                         : Lüleburgaz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü Şefliklerinde görevli tüm personeli,

 1. Yönetmelik : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Kuruluş,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve

Esaslarına Dair Yönetmelik’i ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık ve Teşkilat Yapısı

 

 

Kuruluş

MADDE 5-      (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 06.10.2005 tarihli ve 9878 sayılı yazısına göre Bakanlar Kurulunca kabul edilen 29.11.2005 tarihindeki ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’ çerçevesinde ve Lüleburgaz Belediye Meclisinin  08.04.2019 tarih ve 2019/62 Sayılı Kararı ile kurulmuştur.

 

Bağlılık

MADDE 6-      (1) Müdürlük, Belediye Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanı’nın görevi başında bulunamadığı durumlarda Belediye Başkanlığı’na vekâlet eden Başkan Vekili’ ne bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

 

Teşkilat Yapısı

MADDE 7-      (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

 

 1. Müdür
 2. Memur
 3. İşçi
 4. Sözleşmeli Personel

 

(2) Müdürlüğün yapısı aşağıdaki gibidir:

 1. Müdür
 2. Basın ve Yayın Birimi
 3. Halkla İlişkiler Birimi

MADDE 8-      (1) Müdürlüğün çalışmalarının değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek amacıyla, Müdürün teklifi ve Başkan onayı ile yeni bürolar kurulabilir, kurulmuş bürolar birleştirilebilir veya büroların görevlerinde değişiklikler yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki, Sorumluluk ve Görevler

 

Yetki

MADDE 9-      (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevler ile bu yönetmelikte sayılan görevleri yapmaya yetkilidir.

 

Sorumluluk

MADDE 10-    (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Belediye Başkanınca veya Belediye Başkanı’nın görevi başında bulunamadığı durumlarda Belediye Başkanlığı’na vekâlet eden Başkan Vekili’ nce verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili kanunlar ve mevzuatta belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 11-    Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü Lüleburgaz Belediyesinin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

 • Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunları çözüme kavuşturmak.
 • Gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek.
 • Lüleburgaz Belediyesinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini tanıtılması amacıyla yazılı, görsel, dijital medya yoluyla kamuoyuna tanıtmak, basın toplantıları düzenlemek, billboard, lad, banner, plaket, giydirme, afiş, basın bülteni, dergi ve broşür tasarımlarını hazırlamak hazırlayıp yayınlamak, duyuruları yapmak.
 • Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin dijital, yazılı, görsel basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberleri kategorize ederek arşivlenmesini sağlamak.
 • Belediye yönetiminin izlediği politikalarının halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkında yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, bu amaçla toplantı, saha araştırması, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dilekçelerini değerlendirmek, belediyemize ziyaret ve benzeri sebeplerle gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın isteklerini değerlendirmek ve ev ziyaretlerinde bulunmak. CİMER, Açık Kapı, Bilgi Edinme, Web, Çağrı Merkezi ve diğer iletişim kanalları üzerinden gelen her tür istek, şikâyet ve sorunları dinlemek çözüm yolları bulmak veya ilgili müdürlüklere yönlendirmek.

 

Müdürün görevleri

MADDE 12-    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

(1) Müdürlüğü Başkanlık nezdinde temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(3) Çalışmalarını yasal zeminde olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

(4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

(5) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.

(6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

(7) Müdürlük Bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

(8) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(9) Görev alanı içinde bulunan çalışmalar için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır.

(10) Stratejik Plan’da belirlenen müdürlük faaliyetlerine uygun şekilde performans tablolarını hazırlayarak bütçeyi oluşturur ve harcamalarının bütçeye uygunluğunu kontrol eder.

Basın Yayın Biriminin görevleri

MADDE 13-    (1) Basın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi, planlanması, bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

(2) Belediye başkanının günlük programlarının takibinin yapılması, Belediye çalışmalarının ve organizasyonlarının takip edilerek fotoğraf ve kamera görüntülerinin alınması, yazılı, görsel ve sanal basına ulaştırılmak üzere haber yapılıp arşivlenmesini sağlamak

(3) Yapılan hizmetlerin, faaliyetlerin ve ilçe tanıtımının medya ve halka etkin bir şekilde duyurulması amacıyla basın yayın organları ile iletişime geçmek. Yazılı görsel ve dijital medyada; köşe yazarlarının ve muhabirlerinin isim, adres ve telefon listelerinin belirli aralıklarla güncelleştirilmesini sağlamak.

(4) Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunmak.

(5) Basında çıkan yanlış, hatalı ve eksik haberlerin tespit edilerek ilgili müdürlüklerden doğru bilgilerin alınması, açıklama, duyuru veya tekziplerin yazılı, görsel, sanal basına ulaştırılması ve arşivlenmesi.

(6) Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikâyet, görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletmek ve hassasiyetle takip etmek.

(7) Belediye Başkanı’nın medya ile gerçekleşecek randevularını, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Belediye Başkanının günlük programını takip ederek, Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmak, gerekli toplantı açılış ve programları için Yerel basına bilgi vermek. Belediye başkanının basın toplantılarını organize edilmesini sağlamak. Belediye Başkanlığı’nca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunu yapmak.

(8) Film, video, vb. konularda arşiv kurmak, geliştirmek, birimin ve müdürlüklerin faydalanmasını sağlamak. Belediye faaliyetlerinin tanıtımına yönelik tanıtım filmleri hazırlamak.

(9) Belediye hizmetlerinin, organizasyonlarının, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımı amacıyla Kentim Kendim Dergisinin içeriğinin hazırlanması, incelemesi, grafik çalışmalarının ve sayfa tasarımının kurumsal kültüre uygun yapılıp basıma verilmesi ve vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlamak.

(10) Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak ve amirinin bilgisine sunmak.

(11) Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek.

(12) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Belediye’nin lehinde veya aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili yayınlanan haberlerle ilgili düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak.

(13) Belediyemizin internet sitesi ve tüm sosyal medyadaki faaliyetlerini yürütmek ve sosyal medya ağlarını takip etmek.

(14) Sosyal Medya üzerinde Belediyemiz sayfalarını yürürlükteki mevzuata, genel ahlak ve etik kurallara uygun bir biçimde kullanımını ve denetlenmesini sağlamak.

(15) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Halkla İlişkiler Biriminin görevleri

MADDE 14- (1) Vatandaşlardan e-posta, telefon, faks yoluyla gelen şikâyet, öneri ve talepleri, ilgili müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirmek; en hızlı biçimde çözmek için takip etmek, sonuçlarını izleyerek ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek,

(2) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

(3) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

(4) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

(5) Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

(6) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

(7) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

(8) Halkın belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde kamuoyu yoklaması ve anket çalışması yapmak,

(9) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan başvuruların sonuçlandırılmasını sağlamak.

(10) Çağrı Merkezi, CİMER ve Açık Kapı gibi platformlar aracılığı ile belediyeye gelen talep, görüş ve şikâyetleri ilgili müdürlüklere iletip ivedi bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Planlanması

MADDE 15-    (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi

MADDE 16-    (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 17-    (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 18-    (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesine göre  yürütülür.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 19-    Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20-    Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Lüleburgaz Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya belediyenin web sitesinden (www.luleburgaz.bel.tr) yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21-    Bu yönetmelik Lüleburgaz Belediye Başkanlığınca yürütülür.

MADDE 22-    İş bu yönetmelik 22 maddeden oluşmaktadır.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi